29-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

29-то заседание
на Столичен общински съвет
08.11.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

28. Питане вх. № 93-00-455/1//24.10.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно нарушаване на Закона за държавния служител и Конституцията на Република България от страна на администрацията на Столична община.

29. Питане вх. № 93-00-454/1/24.10.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неудачно изпълнение на канализационните колектори при ремонта на бул. „Брюксел”.

30. Питане вх. № 93-00-432/09.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието и сигурността на столичното метро.

31. Питане вх. № 93-00-433/1/22.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно сигурността на придвижването на територията на Столична община.

32. Питане вх. № 93-00-403/19.09.2012 г. от г-н Георги Свиленски и г-н Альоша Даков – общински съветници, относно осъществяване на инвестиционно предложение „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с.Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”, имот №000236, район Кремиковци, Столична община с възложител Столична община.

1. Доклад вх. № 93-00-473/01.11.2012 г. относно изпълнение на ангажиментите на Столична община във връзка с присъединяването й към Конвента на кметовете – основно европейско движение на местните и регионалните власти в Европейския съюз за борба срещу изменението на климата.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-472/01.11.2012 г. относно продължаване срока на Решение № 8 по Протокол № 51 от 30.11.1998 г. за участие на Столична община в Международна асоциация на франкофонските столици и метрополии – AIMF и изплащане на членски внос във връзка с членството й в същата.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. 62-00-256/2/30.10.2012 г. относно удостояване на г-жа Йорданка Донкова със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

4. Доклад вх. 66-00-2117/6/29.10.2012 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община” на граждани взели доброволно участие в погасяването на възникналия пожар в резервата „Бистришко бранище” – Национален парк „Витоша”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

5. Доклад вх. № 93-00-442/17.10.2012 г. относно закриване на общинско мероприятие „Парк – музей „Врана” и изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Паркове и градски градини”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 29-00-275/1/22.10.2012 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център IX – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ 93-00-306/1/22.10.2012 г. относно изменение на Решение № 386 по Протокол № 20/12.07.2012 г. на Столичен общински съвет, относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV – София” ЕООД чрез непарична вноска
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № 93-00-445/18.10.2012 г. относно определяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за отдаване под наем за територията на район „Банкя”, район „Надежда” и район „Панчарево”.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх.№ 93-00-476/01.11.2012 г. относно промяна в състава на Одитния комитет на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № 93-00-449/22.10.2012 г. относно разкриване на Център за кризисно настаняване на бездомни лица за периода 01.11.2012 г. – 31.03.2013 г. като местна дейност.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № 93-00-451/22.10.2012 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столична община.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх. № 93-00-448/22.10.2012 г. относно разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за деца „Светулка” в част от сградата на Дом за деца – кв. Драгалевци с адрес: гр. София, ул. „305” № 1 , като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 93-00-450/22.10.2012 г. относно намаляване капацитета на Дом за деца от 3 до 7 години – кв. Драгалевци, находящ се в гр. София, кв. Драгалевци, ул. „305” №1.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-293/11/30.10.2012 г. относно включване на събития и дейности в Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2012 година, приета с Решение № 365 по Протокол № 20/12.07.2012 г. – Приложение № 2.
Докл. Тодор Чобанов

15. Доклад вх. № 66-00-2849/5/30.10.2012 г. относно отхвърляне на проект с вх.№ 15-00-484/14.09.2012 г. от Гражданско сдружение за Симеоново на тема: „Културно изразяване на младите хора” по Приоритетна област 2 и включване на проект с вх. № 18-00-204/12.09.2012 г. на Студентско Читалище „Св. Кл. Охридски” на тема „Малки поетики”.
Докл. Тодор Чобанов

16. Доклад вх. № 93-00-424/1/19.10.2012 г. относно допълнение към доклад № 93-00-424/04.10.2012 г. за допускане на маломерни паралелки в 50 Основно училище, район „Витоша” и 144 СОУ, район „Младост”.
Докл. Тодор Чобанов

17. Доклад вх. № 66-02-704/22.10.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ IV – „за мотел и ресторант” от кв. 9а, УПИ Х – „за обществено хранене и озеленяване” и УПИ XII – 204, 1519, 1521, 1260, 730 – „за обществено обслужване и озеленяване от кв.9, м. ж.к. „Дружба -2” за създаване на нови УПИ IV – „за мотел и ресторант” от кв.9а, УПИ Х – „за обществено хранене и озеленяване”, УПИ XII-204, 1519, 1521, 1260, 730 – „за обществено обслужване и озеленяване” от кв.9 и нова улица по о.т. 1012 – о.т.1012а – о.т.1012б, район „Искър”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-734/ 01.11.2012 г. относно одобряване на ПУП – план за регулация(ПР) за бул. „Пейо К. Яворов” в частта му от ул. „Стоян Михайловски” до о.т. 557 от плана за регулация на кръстовището на бул. „Драган Цанков” и бул. „Пейо К. Яворов” и изменение на плана за регулация на м. „Борисова градина – Погребите” – част II, кв.6. УПИ I и терен отреден за „ж.п. ареал”, район „Изгрев” и район „Лозенец”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх.№ 66-00-733/01.11.2012 г. относно транспортно- комуникационно обновяване на кръстовището на бул. „Христо Ботев”, бул. „Прага”, бул. „Скобелев” и бул. „Патриарх Евтимий”, транспортния подлез при „Националния дворец на културата” и бул. „Черни връх” между бул. „България” и бул. „Арсеналски”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 93-00-470/31.10.2012 г. относно обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

21. Доклад вх.№ 93-0-381/14/31.10.2012 г. относно изменение в Решение № 462 по протокол № 22 от 13.09.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

22. Доклад вх. № 12-00-847/17.10.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

23. Доклад вх. № 12-00-854/19.10.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

24. Доклад вх. № 26-00-6385/2/05.10.2012 г. относно преименуване на пл. ”Бойко” – кв. Крива река, район Красно село, с името пл. „Епископ Константин”.
Докл. Вили Лилков

25. Доклад вх. № 26-00-6513/3/24.10.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Лозенец”.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков

26. Доклад вх. № 93-00-469/31.10.2012 г. относно предложение за осигуряване на целева годишна субсидия за издръжка на ДИЦ „Театър Ателие 313”.
Докл. Роберт Янакиев

27. Доклад вх. № 08-17-232/3/23.10.2012 г. относно определяне на оценка за общински имот с пл.№ 914, к.л. 752, в.з. „Симеоново-Драгалевци 2 ч.”, местност „Могилата”/Поповица/, землище Драгалевци, район „Витоша”, предоставен за ползване по реда на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Стойко Дуков

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-01-875(8)/18.10.2012 г. относно включване в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г. на обект от първостепенно значение за Столична община „Нова трамвайна линия „Семинарията – Студентски град /Дървеница/” и допускане на предварително изпълнение на предвижданията на одобрения с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. подробен устройствен план по отношение на трамвайното трасе.
Докл. Любомир Христов

2. Доклад вх.№ 26-00-587(17)/05.11.2012 г. относно именуване на улица в район „Триадица” с името на Елиезер Папо.
Докл. Роберт Янакиевакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: