61-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

61-во заседание
на Столичен общински съвет
28.04.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № СО-9300-341(2)/16.04.2014 г. относно избор на обществен посредник на Столичната община.
Докл. Искра Ангелова

2. Доклад вх. № СО-9300-141/04.04.2014 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2013 г.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. СО-9300-153/15.04.2014 г. относно промяна на бюджета на Столична община за І-то тримесечие на 2014 г.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СО-0803-28(1)/17.04.2014 г. относно предоставяне на имот – публична общинска собственост от Столична община, район „Възраждане” за нуждите на дирекция „Социални дейности” с цел разкриване на комплекс от социални услуги.
Докл. Албена Атанасова, Савина Савова

5. Доклад вх.№ СО-7000-330/8/17.04.2014 г. относно разсрочване за срок по- голям от една година на местни данъци и такси на „Лозана“ ЕАД на основание на чл. 4, ал. 7 и чл. 9а от Закона за местните данъци и такси.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № СО-9300-158/17.04.2014 г. относно даване на съгласие „Метрострой” ЕАД /в ликвидация/ да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № СО-9300-157/17.04.2014 г. относно даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между „Софийски имоти” ЕАД и Мая Христова Петкова и Ангелина Цоньова Пеева.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № СО-9300-160/17.04.2014 г. относно допълнение на Решение № 12 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС за даване на разрешение на „Пазари Север” ЕАД за учредяване на допълнително обезпечение по издадена банкова гаранция.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № ИДТ-2900-12(1)/17.04.2014 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І – София”ЕООД /в ликвидация/ и даване на съгласие на дружеството да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи и други вещи – движимо имущество, негова собственост.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. №СО-9300-156/16.04.2014 г. относно завишаване средства в §0101 – „възнаграждения за персонал по трудови правоотношения” на бюджетно мероприятие „Столичен дом за радостни обреди”, за сметка на разчетени кредити по § 10 – издръжка.
Докл. Ралица Стоянова

11. Доклад вх. №СО-9300-150/14.04.2014 г. относно преразпределение на сградния фонд на 33 Езикова гимназия „Св. София” и 45 ОУ „Константин Величков”, район „Илинден” за учебната 2014/2015 година.
Докл. д-р Тодор Чобанов

12. Доклад вх. № СО-6600-1338/16.04.2014 г. относно кандидатстване на Столичната община (СО) по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014 г.) за финансиране по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, Мярка 2 „Документиране на културната история”, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”.
Докл. д-р Тодор Чобанов

13. Ново обсъждане на Решение № 134 по Протокол № 58/13.03.2014 г. на СОС за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС №7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по договор за финансова помощ № 22/226/00289/16.05.2013г. между СО и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, прието по доклад вх. № СО-9300-90/06.03.2014 г. от г-жа Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столичната община, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-067/27.03.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА; и доклад вх. № СО-9300-90(1)/14.04.2014 г.
Докл. Мария Бояджийска

14. Доклад вх. № 1504-1(132)/17.04.2014 г. относно изменение на Решение № 631 от 21.11.2014 г. на Столичния общински съвет за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г., за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Докл. Ирина Савина

15. Доклад вх. № ИДТ -2900-2(3)/17.04.2014 г. относно даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център VІІІ – София” ЕООД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение от 500.95 кв.м, намиращо се в сградата на лечебното заведение, гр. София, ул. „Хр. Силянов” №77, бл.С, първи етаж, за хоспис.
Докл. доц. д-р Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев

16. Доклад вх. №1200-456(5)/17.04.2014 г. относно възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната общинска агенция за приватизация, във връзка с влязло в сила съдебно решение на Софийски градски съд.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

17. Доклад вх. СО-6600-1182(1)/17.04.2014 г. относно изменение на Решение № 318 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС за финансиране със средства от СОПФ обект „Приют за безстопанствени кучета от отворен тип” в с. Горни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

18. Доклад вх. № СО-0500-664/08.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от капитала на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Валя Чилова

19. Доклад вх. № СО-0500-665/08.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

20. Доклад вх. № СО-0500-666/08.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

21. Доклад вх. № СО-0500-713/16.04.2014 г. относно утвърждаване на Проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2014 г.
Докл. Валя Чилова

22. Доклад вх. № СО-0500-711/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

23. Доклад вх. № СО-0500-712/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

24. Доклад вх. № СО-0500-714/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

25. Доклад вх.№СО-6600-1184/03.04.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ПИ №02659.2293.228 по КККР и образуване на УПИ ХХ-228, изменение на улична регулация между о.т. 11б – 11д, м. „сп. Иваняне – в.з. Бели брег”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков

26. Доклад вх.№СО-9300-142/07.04.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-1821 и улица от о.т.421б до о.т. 421д, кв. 6А, с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков

27. Доклад вх.№ СО-9300-143/07.04.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИV-6023, 6024-„за обществено обслужване”, кв. 3ж, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение №551 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков

28. Доклад вх.№СО-6600-1220/07.04.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ І-„за ел. подстанция” от кв. 31 и УПИ ІХ-„за бизнес център и търговия” от кв. 30, създаване на нов УПИ ХІV-2184 от кв.31 с план за застрояване и изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 96 до о.т. 1020 между кв.кв. 30, 31 и 11, м. „Манастирски ливади – запад”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков

29. Доклад вх.№СО-6600-700(3)/07.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-156/27.11.2013г. за проект „Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столичната община 2014 – 2020 година” между Столичната община (СО) и Министерството на финансите (МФ) по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. арх. Петър Диков

30. Ново обсъждане на Решение № 172 по Протокол № 59/27.03.2014 г. на СОС за даване на съгласие за осъществяване на проект „Арт Витошка 2014” на Съюза на артистите в България, прието по доклад вх. № СО-9300-107/19.03.2014 г. от г-н Петър Диков, главен архитект на Столичната община, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-082/09.04.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. арх. Петър Диков

31. Доклад вх. № СО-7000-1761(5)/16.04.2014 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД с внасяне на непарична вноска на обща стойност 4 042 400 (четири милиона четиридесет и две хиляди и четиристотин) лева.
Докл. Зафир Зарков

32. Доклад вх. № СО-0803-91(1)/17.04.2014 г. относно учредяване на „Пазари Възраждане” ЕАД на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост за срок от 10 /десет/ години.
Докл. Николай Стойнев

33. Доклад вх. №СО-9300-5(5)/17.04.2014 г. относно изменение на приложение № 1 към Решение № 37 по Протокол №55 от 23.01.2014 г., изменено с Решение № 70 по Протокол № 56 от 06.02.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Радослав Тошев

34. Доклад вх. №СО-0802-36(3)/04.04.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляваш УПИ ІІІ-256, кв. 36, м. „Хиподрума”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 56.
Докл. Пламен Църноречки

35. Доклад вх. №СО-0802-87/16.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор №13-22-81/23.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Пламен Църноречки

36. Доклад вх. № СО-0803-76(1)16.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, „Повишаване на административния капацитет на район „Възраждане” чрез подобряване на квалификацията мотивацията на служителите” по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-7/29.01.2014 г.
Докл. Савина Савова

37. Доклад вх. № СО-0819-124/16.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор № 13-22-47/06.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) с бенефициент Столична община – район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов

38. Доклад вх.№СО-0820-90/04.04.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-92/28.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Младен Младенов

39. Доклад вх.№СО-0821-136/04.04.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-36/02.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Даниела Райчева

40. Доклад вх.№ СО-9300-159/17.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № 13-22-72/23.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Димитър Димов

41. Доклад вх.№СО-0813-379(5)/07.04.2014г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІ-за жс (имот с идентификатор 68134.1383.2105), кв. 217, м. „Надежда ІІ част”, ул. „Вардар” № 8, с площ 272 кв.м.
Докл. Димитър Димов

42. Доклад вх.№СО-0810-49(1)/07.04.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Димитър Динев – 1937” върху имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Химитлийски проход” №3, жк „Гоце Делчев”, за читалищни нужди.
Докл. Николай Терзиев

43. Доклад вх.№СО-0810-104(1)/16.04.2014 г. относно промяна предназначението на общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”.
Докл. Николай Терзиев

44. Доклад вх. №СО-0812-217(5)/04.04.2014 г. относно откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Илинден”, представляващи помещения със застроена площ 16 кв.м (зъболекарски кабинет) в сградата на 45-то ОУ „Константин Величков” и със застроена площ 16 кв.м (зъболекарски кабинет) в сградата на 113 СОУ „Сава Филаретов”, за срок от 10 (десет) години.
Докл. Иван Божилов

45. Доклад вх. № СО-1800-260(5)/16.04.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Епископ Йосип Щросмайер – 2009”, за срок до прекратяване на читалището, но не повече от 10 години, върху имот – частна общинска собственост.
Докл. Иван Божилов

46. Доклад вх. №СО-0814-148(3)/04.04.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на бившата сграда на 65-то ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, заедно с прилежащия терен – УПИ ІІ, кв.18 по плана на с. Бусманци, за срок от 5 години.
Докл. Ивайло Цеков

47. Доклад вх. № СО-94-С-430(9)/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Овча купел.”
Докл. Христина Семерджиева

48. Питане вх.№ СО-9300-155/16.04.2014 г. от г-н Иван Таков – общински съветник, относно неизпълнени решения на ПК район „Кремиковци” – СО, за обезщетение със земеделска земя при условията на ЗСПЗЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
1. Доклад вх.№СО-0403-187(18)/22.04.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”.
Докл. Любомир Христов

2. Доклад вх. №СО-9300-162/17.04.2014г. относно разкриване на социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност – Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домове за деца, лишени от родителски грижи, намиращо се в район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх. №1504-2(23)/23.04.2014 г. относно изменение на Решение №670 от 05.12.2013 г. на СОС за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие издател СО, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.12.2012г. за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София“ ЕООД, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина

4. Доклад вх.№СО-9300-164/22.04.2014 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения – 2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Любомир Дацов, Христо Ангеличин

5. Доклад вх.№СО-2900-92(2)/22.04.2014 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси на „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД на основание чл.4, ал. 7 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№СО-6600-1362/23.04.2014 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на общински служител.
Докл. арх. Петър Диков


акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: