46-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

46-то заседание
на Столичен общински съвет
11.09.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № СО-9300-302/03.09.2013 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Връщане за ново обсъждане на Решение № 364 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СО-93-00-259/09.07.2013 г. от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, върнато със Заповед № РД-15-134/01.08.2013 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. №СО-6600-2835/20.08.2013 г. изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Албена Атанасова

4. Доклад вх. № СО-9300-295/28.08.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006 г. на СОС.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. №СО-9300-287/02.08.2013 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за ІІ-ро тримесечие на 2013 година.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № СО-9300-296/28.08.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № СО-9300-297/28.08.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № СО-0500-792/7/19.08.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т.5 на Решение № 372 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 0202-90/3/15.07.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № СО-0202-166/6/16.07.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх. № СО-6600-1910/3/06.08.2013 г. относно допълване на Решение № 456 по Протокол № 43 от 19.07.2013 г. на СОС за кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Мария Бояджийска

12. Доклад вх. № СО-0820-194/1/16.08.2013 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем в землищата на с. Волуяк и с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Мария Бояджийска

13. Доклад вх. № СО-9300-290/21.08.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ № 22/226/00289/16.05.2013 г. между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докл. Мария Бояджийска

14. Доклад вх. № СО-0821-260/2/23.08.2013 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване пода наем в землищата на с. Кубратово, с. Чепинци и с. Подгумер, район „Нови Искър”.
Докл. Мария Бояджийска

15. Доклад вх. №ДО-2100-208/2/08.08.2013 г. относно промяна на Решение № 358 по Протокол №42 от 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет за преразпределение на сградния фонд на 33 Езикова гимназия „Св. София“ и 45 ОУ „Константин Величков“, район „Илинден“ за учебната 2013/2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх. № 2600-5331/98/04.09.2013 г. относно реализирана икономия по проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

17. Доклад вх. № СО-2600-176/2/27.08.2013 г. относно статута на експериментално променената част от маршрута на основна автобусна линия № 413 от масовия градски транспорт.
Докл. Любомир Христов

18. Доклад вх. № СО-6600-2340/10.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „Волуяк – гарата“, кв. 91б, за обособяване на нови УПИ -2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 – „за хладилно-складова база и офиси“ и УПИ V- „за озеленяване“; промяна профила на улици по о.т.459 – 432 – 431 – 430 – 601 и по о.т. 601 – 601а – 601б – 601г; план за застрояване на м. с. „Волуяк – гарата“, кв.91б, УПИ -2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 – „за хладилно-складова база и офиси“, район „Връбница“.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх.№ СО-6600-2458/18.07.2013 г. относно одобряване на проект за ПУП за м. „кв. Суходол“, кв. 41; изменение на улична регулация – промяна профила на улица от о.т. 122а – о.т. 131; заличаване на улица от о.т. 122 – о.т. 152 – о.т. 152а и откриване на улица от о.т. 122б – о.т. 122г – о.т. 122д – о.т. 122е; План за регулация и застрояване на нов УПИ ХVV-689.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № СО-6600-2583/29.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ за имоти в м. „Градина – запад “, землището на с. Горубляне, район „Панчарево“, съгласно приложеното мотивирано предложение и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № СО-6600-2594/30.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за местност, условно наречена „Кривина – източни квартали”, представляваща разширение на с. Кривина, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № СО-6600-2796/16.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв.4а, местност „Детски град“, за откриване на задънена улица от о.т.2а до о.т.2б и създаване на нов УПИ VІ-96, за многофункционална сграда, и план за застрояване за новосъздаден УПИ VІ-96, за многофункционална сграда, кв.4а, местност „Детски град“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № СО-6600-2797/16.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на кв. 8мб, местност „вилна зона Бистрица – манастира“.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № СО-6600-2809/19.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и за УПИ ХІІ-615, ХІІІ-613, отреждане на УПИ ХІІ-4803 и ХVІІІ-4802, кв. 32 и за откриване на задънена улица от о.т.523 до о.т.523б и изменение на план за застрояване на новосъздадени УПИ ХІІ-4803 и ХVІІІ-4802, кв.32, местност „с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № СО-6600-2810/19.08.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-80, ХVІ-80, ІІ-81, ІІІ-75, ХV-79, кв.17, местност „с. Бистрица“, изменение на улица между о.т. 635 и о.т. 672 за откриване на задънена улица от о.т. 672а до о.т. 672б, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № СО-6600-2811/19.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ІХ-681, Х-680, ХХVІІІ-682 и ХХІХ-679; изменение на задънена улица от о.т. 68а до о.т.68б, м. „в.з.Бистрица“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № СО-6600-2825/20.08.2013 г. относно одобряване на парцеларен план на обект: пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето на автомагистрала „Хемус“, район „Кремиковци“, Столична община.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № СО-0500-1439/09.08.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

29. Доклад вх. № СО-9300-299/02.09.2013 г. относно промяна на състава на комисия, определена с Решение № 281 по Протокол № 40 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

30. Доклад вх. № СО-9300-300/02.09.2013 г. относно промяна на състава на комисия, определена с Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

31. Доклад вх. № СО-70-00-882/2/08.07.2013 г. относно именуване на метростанции във връзка с разширение на метрото в гр. София по линия 1 – в участъка от бул. „Цариградско шосе” до ж.к. „Дружба” – Летище „София” и от ж.к. „Младост І” до Бизнеспарк в ж.к. „Младост ІV”, както и разширението по линия 2 в участъка МС „Джеймс Баучер” – кв. „Хладилника”.
Докл. Нина Чанева, Мита Георгиева, Михаил Владов, Христо Ангеличин

32. Доклад вх. №СО-94-М-307/7/17.07.2013 г. относно дарение на жилищен имот – собственост на Столична община, представляващ апартамент № 16, вх. В, ет. 7, ул. „Омайниче“ № 4-12, бл. 109, ж.к. „Хиподрума“, гр. София, заедно с прилежащото мазе № 16 и 3,150% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото в полза на Маргарита Димитрова Терзирадева.
Докл. Пламен Църноречки

33. Доклад вх. № СО-0804-143/1/11.07.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация на родители на деца с епилепсия“, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо са на бул. „Сливница“ № 212, район „Оборище“.
Докл. Йорданка Фикирлийска

34. Доклад вх. СО-0807-274/02.09.2013 г. относно уточняване площта и геодезическите координати на площад „Капитан Петко войвода”, район Слатина.
Докл. Антоанета Апостолова

35. Доклад вх. № СО-0811-68/6/06.08.2013 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на конкурси.
Докл. Иван Чакъров

36. Доклад вх. № СО-0815-204/1/17.07.2013 г. относно промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на сграда, намираща се в кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ № 2 и учредяване безвъзмедно право на ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“.
Докл. Цвета Авджиева

37. Доклад вх. № СО-0815-222/1/06.08.2013 г. относно предоставяне под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение – занималня № 2, находящо се в гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 1Б, ет. 8
Докл. Цвета Авджиева

38. Доклад вх. № 2600-4275/23/11.07.2013 г. относно прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ 9 кв.м с идентификатор 68134.1971.2711.1 изграден в общински недвижим имот с идентификатор 68134.1971.2711, намиращ се между път (осова точка № 443) и река Ваташка, срещу УПИ І-1396, кв. 147, м. „в.з.Драгалевци – стадиона”, кв. Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков

39. Доклад вх. № СО-0819-120/1/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане конкурс за наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схеми, одобрени от Главния архитект на София.
Докл. Милко Младенов

40. Доклад вх. № СО-0819-225/2/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от административна сграда – кметство – публична общинска собственост, намираща се в кв. Филиповци, ул. „Братя Найденов” и представляваща помещение с площ 35,12 кв.м с предназначение за лекарски кабинет.
Докл. Милко Младенов

41. Доклад вх. № 2600-12222(14)/11.07.2013 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ 12 кв.м, върху общински имот – УПИ ІІІ – за КОО и трафопост, кв. 27, м. „Толева махала“, район „Връбница“, означен с идентификатор 12084.2761.2013 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Младен Младенов

42. Доклад вх. № СО-1800-148/3/03.09.2013 г. относно удостояване на Софийската филхармония с Почетен знак на Столична община по повод 85 години от създаването й.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

43. Доклад вх. № СО-94-Н-352/1/04.09.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Иван Станчов.
Докл. Йорданка, Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

44. Доклад вх. № СО-94-К-267/1/04.09.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на инж. Никола Мартинов Гайдаров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

45. Питане вх. № СО-9300-263/10.07.2013 от г-н Альоша Даков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 90 на СОС от 24.02.2011 г за продължаване на срока на наемното правоотношение между Столична община – като наемател и ЕТ „Димитър Георгиев – Комерсиал” – като собственик и наемодател за обект „Комплекс изолатор за бездомни кучета” в землището на с. Горни Богров.

46. Питане вх. № СО-9300-250/04.07.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно действията на кмета и администрацията на Столична община в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.

47. Питане вх.№ СО-9300-291/22.08.2013 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно некачествено изпълнени строително-монтажни дейности при изграждането на бул. „Ломско шосе”.

48. Питане вх. № СО-9300-276/12.07.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно нарушаване на обществения ред и нощната тишина, както и наличието на незаконни постройки в кв. „Факултета”, район „Овча купел”.

49. Питане вх. № СО-9300-289/16.08.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно застрояване на детска площадка в столичен район „Слатина”.

50. Питане вх. № СО-9300-293/23.08.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно таксиметровата дейност на територията на Столична община.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: