20-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

20-то заседание
на Столичен общински съвет
12.07.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-261/15.06.2012 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-262/15.06.2012 г. относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-263/15.06.2012 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 26-00-4124/1/04.07.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Хлебни изделия Княжево“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 27.07.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № 26-00-1807/2/25.06.2012 г. относно даване на съгласие за закупуване от „ВиК – София“ ЕАД на дълготрайни материални активи на стойност над 10 000 лева.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 93-00-281/25.06.2012 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОП „Екоравновесие“ и Правилник за организацията и дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 93-00-300/04.07.2012 г. относно кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. на МЗХ, за строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация.
Докл. Мария Бояджийска

8. Доклад вх. № 93-00-294/03.07.2012 г. относно прилагане на чл.67 от Закона за държавния служител, изменен с §7 на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
Докл. Дончо Барбалов, Ралица Стоянова

9. Доклад вх. № 26-00-4232/1/03.07.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка“ АД за гласуване на точките от дниевния ред на обявеното за 16.07.2012 г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № 26-00-4266/1/03.07.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 30.07.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов

11. Доклад вх. № 04-08-45/43/03.07.2012 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 34 227 025.00 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и седем хиляди и двадесет и пет) лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ с решение № С(2012)4048 на Европейската комисия от 13.06.2012 г.
Докл. Любомир Христов

12. Доклад вх. № 66-00-690/1/26.06.2012 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Включване на родителите за превенция ранното отпадане на децата от училище“ (The Involvement ot Parents in the Prevention of Early School Leaving – PREVENT) по Програма УРБАКТ II на Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина

13. Доклад вх. № 04-08-11/75/05.07.2012 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 1 739 834 лв., обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.1-09/2010/003 от 13.12.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони „Илинден“, „Студентски“, „Красно село“, „Връбница“, „Искър“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Слатина“, „Кремиковци“ на Столична община, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина

14. Доклад вх. №04-08-11/75/05.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/003 от 13.12.2010 г. между СО и МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина

15. Доклад вх. №04-08-32/15/05.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 г. между СО и МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина

16. Доклад вх. № 15-04-1/13/05.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г. между СО и МРРБ.
Докл. Ирина Савина

17. Доклад вх. № 93-00-291/03.07.2012 г. относно предложение за отпускане на една персонална пенсия на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 93-00-292/03.07.2012 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител а вдминистрацията на Столична община.
Докл. Тодор Чобанов

19. Доклад вх. № 93-00-293/1/05.07.2012 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения, утвърждаване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и Програма за реновиране на спортна инфраструктура.
Докл. Тодор Чобанов, Роберт Янакиев

20. Доклад вх. № 93-00-302/05.07.2012 г. относно приемане на решение Фондация „Асоциация за развитие на София“ да вземе участие в учредяването на сдружение с нестопанска цел „Клъстер за иновации и култура”.
Докл. Тодор Чобанов, Николай Стойнев

21. Доклад вх. № 66-02-430/22.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ ІІ- 2009, кв. 2, откриване на задънена улица от о. т. 615в до о. т. 615г, отреждане на нови УПИ ІІ- 4831, УПИ ХХІІ- 4830, кв. 2, м. с. Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-431/22.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПР и ПЗ за м. „Манастирски ливади- изток”, кв. 82а, УПИ І- за парк, нови УПИ VІІІ- 892- за складове, магазини и администрация и УПИ ІХ- 670- за автосервиз, диагностика и администрация; нова улица по о. т. 336а- о. т. 336в- о. т. 336, район „Триадица”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-452/26.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПР и ПРЗ за УПИ ХV и ХVІ, кв. 21, м. с. Войняговци, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 66-02-459/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ПРЗ за УПИ І- 5, 12- за автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и трафопост и улица по о. т.158а- о. т. 158б, изменение на улична регулация при о. т.158а, кв. 51, м. с. Световрачане, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 66-02-460/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПР на „трасе за Метрополитен”, м. „НПЗ „Искър- Север” от улица между о. т. 281 и о. т. 333 до „метростанция 23- летище” в УПИ ХV- за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване на трасе на метрополитена от кв. 2, м. „Летищен комплекс” за създаване на сервитут за „трасе на метрополитена” от улица между о. т. 281 и от о. т. 333, кв. 16, м. „НПЗ- Искър- Север” до границата между ПИ 90 и ПИ 251; УПИ- за транспортна инфраструктура- трасе на метрополитен; промяна на трасето на метрополитена в УПИ ХV- за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване, трасе на метрополитена и метростанция от кв. 2, м. „Летищен комплекс”, район „Искър” и район „Слатина”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 93-00-301/05.07.2012 г. относно определяне на основната месечна заплата на кмета на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Вили Лилков

27. Доклад вх. № 93-00-296/04.07.2012 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител в Столична община.
Докл. Андрей Иванов, Ирина Йорданова, Лорита Радева, Росен Малинов, Христо Ангеличин

28. Доклад вх. № 93-00-303/05.07.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно на Столична община на имот – собственост на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

29. Доклад вх. № 26-00-4181/4/19.06.2012 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ пл. № 141, кадастрален лист № Г-11-13-А, м.“Четарлъка“, с. Лозен, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов

30. Доклад вх. № 08-12-92/1/26.06.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите за нуждите на Офис за обслужване „Илинден“ към ТД на НАП София, част от имот – публична общинска собственост, представляваща конкретизирани помещения в бл.51-А, ул. „Билянини извори“ № 10, ж.к. „Захарна фабрика“, вх. Б, в административната сграда, в която е разположена районна администрация „Илинден“, за срок от 10 години.
Докл. Меглена Веселинова

31. Доклад вх. № 08-18-74/3/02.07.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от сграда – публична общинска собственост, представляваща административна сграда, находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 136В, за срок от 5 години
Докл. Христина Семерджиева

32. Доклад вх. № 26-00-6768/9/02.07.2012 г. относно възмездно прехвърляне право на собственост на изграден енергиен обект – разширение на ТП с площ от 19 кв.м., заедно с припадащото му се право на строеж върху УПИ XV-за ЖС, кв.128, м.“Лозенец III част“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Докл. Любомир Дреков

33. Доклад вх. № 08-05-73/5/02.07.2012 г. относно откриване на процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на осем имота – публична общинска собственост, представляващи помещения в административна сграда, училища, както и поземлени имоти, отредени за улици, находящи се в район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев

34. Доклад вх. № 08-15-151/1/20.06.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 178 „Сребърно копитце“, район „Младост“ в ОДЗ № 178 „Сребърно копитце“, ж.к. „Младост – 3“, до бл.375, район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева

35. Доклад вх. № 08-13-127/1/05.07.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ №137 „Калина Малина“, ул. „Република“ № 70 и СДЯ № 62, ул. „Александър Михов“ № 25, район „Надежда“ в ОДЗ № 137 „Калина Малина“, с административен адрес ул. „Република“ № 70, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

36. Доклад вх. № 08-13-128/1/05.07.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 115 „Осми март“, ул. „Осми март“ № 28, ЦДГ № 152 „Връбница“, ул. „Горен порой“ № 2 и СДЯ № 40, ул. „Осми март“ № 15, район „Надежда“ в ОДЗ № 115, с административен адрес ул. „Осми март“ № 28, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

37. Доклад вх. № 08-13-129/1/05.07.2012 г. относно преобразуване на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ул. „Иван Момчилов“ № 44 и СДЯ № 61, ул. „Бял Люляк“ № 19, район „Надежда“ в ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, с административен адрес ул. „Иван Момчилов“ № 44, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

38. Доклад вх. № 93-00-290/29.06.2012 г. относно удостояване на Негово Превъзходителство г-н Стефано Бенацо със званието „Почетен гражданин на София“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

39. Питане вх. № 93-00-229/1/21.06.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно Античния мавзолей на ул. „Д. Хаджикоцев“ до Южния парк.

40. Питане вх. № 93-00-212/1/16.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно натрупани задължения на обитатели и наематели на жилища, общинска собственост, в бл.4, 5, 6, 146, 150 и 151, район „Искър“.

41. Питане вх. № 93-00-282/1/29.06.2012 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно не изплащане на държавната субсидия на Народно читалище „Отец Паисий 1936“ с адрес гр. София, район „Слатина“, ул. „Велчо Атанасов“ № 29.

42. Питане вх. № 93-00-299/1/05.07.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с конкурсите за определяне на изпълнители на инвеститорски контрол, контрол по проектирането и строителен надзор.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: