42-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

42-ро заседание
на Столичен общински съвет
27.06.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № СО-70-00-232/2/05.06.2013 г . относно реализиране от „Пазари Изток” ЕАД на инвестиционен проект Архитектурно-пространствено решение за организиране на обществените функции на Пазар „Ситняково” – Централен сектор, район „Слатина”.
Докл. Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № СО-93-00-220/19.06.2013 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съвета на директорите.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № СО-93-00-224/20.06.2013 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2012 година.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СО-93-00-221/19.06.2013 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала и отчисляване на дивидент за СО.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № СО-93-00-226/20.06.2013 г. относно определяне на представители на СОС в Областния съвет за развитие на Област София по чл.69, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Докл. Елен Герджиков

6. Доклад вх. № СО-18-00-102/1/18.06.2013 г. относно приемане на промени от Столичен общински съвет в ценоразпис на услугите в ОКИ „Столична библиотека”, съгласно чл. 52, ал. 3 и чл. 61 от Закона за обществените библиотеки.
Докл. д-р Тодор Чобанов

7. Доклад вх. № СО-93-00-216/18.06.2013 г относно общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

8. Доклад вх. № СО-93-00-215/13.06.2013 г. относно Решение на Столичен общински съвет за подписване на споразумение за сътрудничество между Правителството на Москва (Руска федерация) и Столична община (София, Република България).
Докл. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх. № СО-93-00-204/05.06.2013 г. относно подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ V- 1821 и улица от о.т. 421а до о.т. 421д, кв. 6А, с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. № СО-66-00-1957/11.06.2013 г. относно допълване на Решение № 156 по Протокол № 37 на Столичен общински съвет
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № СО-66-00-1716/18.05.2013 г. относно приемане работата на Обединение “София XXI “ по Проект на “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014-2020 г.“ по договор № BG161РО001/1.4-07/2010/002/01 за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № СО-93-00-185/21.05.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г . въз основа на план за регулация и застрояване на имот с идентификатор 68134.3931.25 по КККР, м. „Благденица”, землище „Суходол”, район „Овче купел”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № СО- 66-00-1759/22.05.2013 г. относно одобряване на проект за регулация и режим на застрояване и план – схеми на инженерната инфраструктура за м. „Суха река – запад”, район „Подуяне”, Столична община.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № СО-66-00-2067/18.06.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план -изменение на план за регулация на бул. „Черни връх” от Метростанция II-11 до бул. „Тодор Каблешков” в м. „Лозенец” -1 част, м. „Лозенец” -2 част, м. НПЗ „Хладилника – Витоша”, кв. 23 изменение на границите на УПИ XIV – “За озеленяване, пазар, тоалетна и трамвайно ухо”, м. „Драгалевска спирка” и м. „Кръстова вода”, промяна профила на улица по о.т. 243 – о.т. 235-о.т 236-о.т 238а –о.т 237 – о.т. 238-о.т. 3а – о.т. 239 – о.т. 3-о.т. 240-о.т. 8-о.т. 166а-о.т. 8а-о.т. 8б-о.т. 14-о.т. 56а-о.т. 13-о.т. 160-о.т. 41-о.т. 100-о.т. 15-о.т. 521 и отреждане за „Трасе на Метрополитен” и „ за Метростанция II-12, район „ Лозенец”, район „Триадица”, Столична община и допускане на очевидна фактическа грешка в решение № 254 по Протокол № 31.05.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № СО-93-00-218/19.06.2013 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси по реда на чл. 4, ал. 7 и чл. 9а ал. 5 от Закона за местни данъци и такси на Лесотехнически университет – гр. София.
Докл. Орлин Алексиев

16. Доклад вх. № 13-00-35/1/19.06.2013 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси по реда на чл. 4, ал. 7 и чл. 9а ал. 5 от Закона за местните данъци и такси на Национална спортна академия „В. Левски” – гр. София.
Докл. Орлин Алексиев

17. Доклад вх. № СО-05-00-1086/13.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от капитала на общинско дружество.
Докл. Валя Чилова

18. Доклад вх. № СО-05-00-1110/18.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

19. Доклад вх. № СО-05-00-1051/07.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

20. Доклад вх. № СО-93-00-208/06.06.2013 г. относно утвърждаване на нови общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – София” ЕАД и приемане на предложените от дружеството мерки за подобряване на обслужването на клиентите на „Топлофикация – София” ЕАД.
Докл. Зафир Зарков, Иван Илиев

21. Доклад вх. № СО-93-00-228/20.06.2013г. относно обявяване на публичен подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева

22. Доклад вх. № СО-93-00-60/54/20.06.2013г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

23. Доклад вх. № 93-00-118/1/20.06.2013г. относно промяни в състава на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община.
Докл. Ирина Йорданова

24. Доклад вх. № СО-93-00-217/19.06.2013 г. относно искане за възстановяване на средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание подлежащо на изпълнение съдебно решение на Софийски районен съд.
Докл. Ирина Йорданова

25. Доклад вх. № СО-29-00-205/1/14.06.2013 г. относно даване на съгласие на „Пета МБАЛ-София” ЕАД за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” с проект за закупуване на система за дигитална лазерна биопсия за скрининг и ранна диагностика на дебелочревен рак и ултразвуков скалпел за мекотъканна дисекция и хемостаза на съдове до 5 мм.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

26. Доклад вх. № СО-29-00-208/1/20.06.2013г. относно даване на съгласие на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ с проект за закупуване на лазерен литотриптер, комплект с уретеро-реноскоп.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

27. Доклад вх. № СО-29-00-200/1/20.06.2013г. относно откриване процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

28. Доклад вх. № СО-29-00-213/2/20.06.2013г. относно даване на съгласие на „Първа МБАЛ – София“ ЕАД за кандидатстване с проект, финансиран от Европейския съюз „Внедряване на иновации в предприятията“, приоритетно ос: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, индикативна операция: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката“ за внедряване на високотехнологична модулна работна станция, приложима в оториналарингологията и Холмиум лазер и флесибилен лазерен уретеро-реноскоп.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

29. До клад вх. № СО-93-00-230/20.06.2013 г. относно избор на контрольори в общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

30. Д оклад вх. № СО-93-00-229/20.06.2013 г. относно решения на Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Любомир Дацов, Христо Ангеличин

31. Доклад вх. № 94-Ц-93/5/06.06.2013 г. относно поставяне на паметна плоча на Григор Ленков.
Докл. Роберт Янакиев

32. Доклад вх. № 26-00-6718/6/06.06.2013 г. относно наименуване на безименни улици в м. „Манастирски ливади – запад”, район „Витоша” и м. „Завод – Кремиковци”, район „Кремиковци”.
Докл. Роберт Янакиев

33. Доклад вх. № СО -93-00-132/2/22.05.2013 г. относно корекция на фактическа грешка в решение на СОС № 226 от 16.05.2013 г.
Докл. Орлин Ваташки

34. Доклад вх. № 66-02-234/10/01.03.2013 г . относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева

35. Доклад вх. № 08-04-296/5/12.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на незастроени поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в район „Оборище” – Столична община, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2013 година, приета с Решение №73 по Протокол № 35, т.1 от 28.02.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фикирлийска

36. Доклад вх. № СО-08-11-35/3/12.06.2013 г. относно необходимостта от провеждане на конкурс по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинска собственост.
Докл. Иван Чакъров

37. Доклад вх. № 08-13-172/9/29.05.2013 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, район „Надежда”, ж. к. „Свобода” в УПИ –I с площ 3679 кв.м.
Докл. Димитър Димов

38. Доклад вх. № 94-С-595/5/14.06.2013 г. относно обявяване на частна общинска собственост на общински имот с идентификатор 68134. 4335.9426 в кв. 209, м. „Овча купел” и сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева

39. Доклад вх. № СО-08-23-67/5/13.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в сградите на здравните служби на с.Казичене, с.Кривина, с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево, с. Кокаляне, с. Бистрица, с. Железница и с. Плана – район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов

40. Доклад вх. № СО-08-21-134/1/13.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 48393.4990.694 с площ от 2541.00 кв.м и поземлен имот с идентификатор 48393.4990.706 с площ от 732.00 кв.м и попадащи в УПИ I, „за чисто производство и ТП” от кв. 48 по действащия регулационен план на с. Мировяне.
Докл. Даниела Райчева

41. Доклад вх. № СО-08-21-41/2/13.06.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на “SOS – детски селища България” върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило.
Докл. Даниела Райчева

42. Доклад вх. № СО-08-09-103/1/20.06.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Асоциация Аутизъм“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Персенк“ № 22, за срок от 10 години, за разкриване на социална услуга „Дневен център за деца от аутистичния спектър“.
Докл. Любомир Дреков

43. Питане вх. № СО-93-00-203/1/04.06.2013 г. от г-жа Милка Христова, г-н Румен Георгиев и г-н Альоша Даков – общински съветници относно сигнали за сериозни административни нарушения в район „Витоша”, Столична община.

44. Питане вх. № СО-93-00-205/05.06.2013 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно неспазване на предварително уточнени места и маршрути на протестиращи граждани и партийни организации на 02 юни 2013 г. в гр. София.

45. Питане вх. № СО-93-00-207/06.06.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно действията на кмета и администрацията на Столична община във връзка с редица сигнали и жалби на граждани от действия на директори на детски градини.

46. Питане вх. № СО-93-00-213/12.06.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно ремонт на пропукана сграда на родилно отделение в II МБАЛ – София ЕАД.

47. Питане вх. № СО-93-00-214/12.06.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно оплаквания на служителите на администрацията, търговци и граждани от Столичен район „Слатина” от начина на ръководене на администрацията и отношението на кмета на района към служители и граждани.

48. Доклад вх. № СО-93-00-231/20.06.2013 г. относно отпуск на председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № СО-05-00-792/1/21.06.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подкрепа на дейностите на група „Жестим“ и театър „Мим арт“ при Сдружение „Тишина“ от Столична община и Сдружение „Тишина“ през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх. № СО-94-Д-171/2/21.06.2012 г. относно предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх. № СО-29-00-217/1/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – система за дигитализация на конвенционални и мамографски рентгенови образи за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

4. Доклад вх. № СО-29-00-114/2/25.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – централна мониторна станция с шест пациентни монитора за нуждите на „Пета МБАЛ“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № СО-66-00-2095/20.06.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р. Лесновска към хвостохранилище“, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“.
Докл. Петър Диков

6. Връщане за ново обсъждане на решение № 302 по протокол № 41 от 13.06.2013 г. на Столичен общински съвет със заповед № РД-15-089/24.06.2013 г. на Областния управител на Област София, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова

7. Връщане за ново обсъждане на решение № 303 по протокол № 41 от 13.06.2013 г. на Столичен общински съвет със заповед № РД-15-090/24.06.2013 г. на Областния управител на Област София, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова

8. Доклад вх. № СО-93-00-237/1/25.06.2013 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Орлин Ивановакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: