41-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

41-во заседание
на Столичен общински съвет
13.06.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № СО-0800-99/2/06.06.2013 г. относно участие на Столична община като партньор в проект Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради, съфинансиран по програмата за междурегионално сътрудничество Югоизточна Европа на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СО-93-00-206/06.06.2013 г. относно обезщетяване с жилище от оборотния фонд на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-318/5/05.06.2013 г. относно връщане за ново обсъждане на решение № 252 по протокол № 39 от 16.05.2013 г. на Столичен общински съвет, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № СО-93-00-209/06.06.2013 г. относно промени в поименния състав на Надзорния съвет на СОАП, СУСОПФ, СУ ОГФМСП и в състава на Комисията, назначена на основание Решение № 144 по Протокол № 9 от 27.03.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

5. Доклад вх. № СО-93-00-183/15.05.2013 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт „ Музей за история на София’.
Докл. д-р Тодор Чобанов

6. Доклад вх. № СО-70-00-781/1/06.06.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Валя Чилова

7. Доклад вх. № СО-93-00-196/28.05.2013 г. относно издаване на запис на заповед от Kмета на Столична община в полза на Министерството на околната среда и водите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013 от 17. 01. 2012 г. между Столична община и МОСВ за проект „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска ( в района на с. Негован)” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Докл. Мария Бояджийска

8. Доклад вх. № СО-05-00-934/1/29.05.2013 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост за изграждане на обект на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № СО-05-00-934/2/29.05.2013 г. относно предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти, общинска собственост, необходими за изграждане на обект на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № СО-93-00-201/30.05.2013 г. относно промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост, представляващ пасище в землището на кв. Суходол, Район „Овчa купел”.
Докл. Мария Бояджийска

11. Доклад вх. № 15-00-99/26/03.06.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна помощ № А 10-13-14/10.02.2012 г. за проект „Чрез ефективни партнъорства към устойчиво развитие на София”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” .
Докл. Ирина Савина

12. Доклад вх. № 15-03-19/42/04.06.2013 г. относно издаване на Запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерството на околната среда и водите, без протест и без разноски, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С028 от 08.08.2012 г. за проект „Изграждане на Дублъор на Ляв Владайски колектор”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.
Докл. Ирина Савина

13. Доклад вх. № 15-03-14/38/05.06.2013 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 3 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 862 946,18 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011116-C029 от 08.08.2012 г. „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница – II етап, между ул. „Минск“ и бул. „Панчо Владигеров“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Докл. Ирина Савина

14. Доклад вх. № СО- 93-00-202/30.05.2013 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № СО-66-00-962/19.03.2013г. относно конкурсна програма за участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на гр.София.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх.№ СО-66-00-1335/2/22.05.2013 г. относно приемане на решение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община за терени в район „Искър” и район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № СО-05-00-948/23.05.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект- общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

18. Доклад вх. № СО-05-00-949/23.05.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

19. Доклад вх. № СО-29-00-181/1/06.06.2013 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII-София“ ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 14.06.2013 г.общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII-София“ ООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

20. Доклад вх. № СО-29-00-116/7/06.06.2013 г. относно даване на съгласие за извършване на дарение от страна на „ДКЦ XX – София“ ЕООД – лек автомобил „Форд Мондео“, в полза на „ДКЦ XVI – София“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

21. Доклад вх. № СО-93-00-132/2/22.05.2013 г. относно корекция на фактическа грешка в решение на СОС № 226 от 16.05.2013 г.
Докл. Орлин Ваташки

22. Доклад вх. № 08-13-172/9/29.05.2013 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се на адрес: гр.София, район „Надежда”, ж. к. „Свобода” в УПИ-I с площ 3679 кв. м.
Докл. Димитър Димов

23. Доклад вх. № 08-23-486/1/23.05.2013 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България”АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ 9 кв.м. в общински имот в УПИ I- за търговия и трафопост, кв. 21а, с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов

24.Доклад вх.№ СО-08-23-181/20.05.2013 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов

25. Питане вх. № СО-93-00-177/1/2013 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник относно предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район „Витоша“ – Симеоново, Драгалевци, Бояна и Княжево.

26. Питане вх. № СО-93-00-132(4)04.06.2013 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник относно зачестили грешки при внесени от СО доклади за одобрение от СОС.

27. Питане вх. № СО-66-00-1598/2013 г. от г-жа Милка Христова, г-н Панайот Бончев и г-н Альоша Даков – общински съветници, относно недопустимо забавяне от страна на общинската администрация на район „Витоша“ на изпълнението на исканията на граждани, на които е признато и/или възстановено правото на собственост върху земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ, попадащи в строителни граници, с влязло в сила съдебно решение и/или решение на общинска служба по земеделие – Овча купел за издаване на заповед на кмета по чл.11, ал.4 и снабдяването им с удостоверение и скица по чл.13, ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ.

28. Питане вх. № 94-01-202(7)04.06.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно премахване на временното трамвайно трасе за движение на трамвайни линии № 1 и № 7 по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев” от бул. „Витоша” до Петте кюшета.
Отговор по т. 28

29. Доклад вх. № СО-93-00-172/09.05.2013 г. относно удостояване с отличие „Значка на София” на г-жа Ксения Стоянова Семизорова – директор на ОДЗ № 7 „Детелина”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков

30. Доклад вх. № СО-05-00-128/1/04.06.2013 г. относно присъждане на Почетния знак на Столична община на проф. д.ик.н. Стоян Денчев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

31. Доклад вх. № СО-21-00-235/1/06.06.2013 г. относно удостояване на проф. Кирил Топалов със званието „Почетен гражданин на София.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № СО-26-00-2491/7/ 11.06.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № СО-29-00-201 /1/ 11.06.2013 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ XIV – София” ЕООД за сключване на договор с Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, за изпълнение на проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „ДКЦ XIV – София” EOOD по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна на ос 2: „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”, област на интервенция 2.3: „Подобряване на условията на труд на работното място” посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051 PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

3. Доклад вх. № 26-00-3733/14/ 20.11.2012 г. относно придобиване на право на собственост върху незастроени поземлени имоти № № 1355 и 1357, кв.9, м. „Гробищен парк Малашевци”, район „Подуяне”, частна собственост, усвоени по предназначение.
Докл. Ева Митоваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: