40-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

40-то заседание
на Столичен общински съвет
30.05.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветници.

2. Избор на заместник председател на Столичния общински съвет.

3. Доклад вх. № СО-93-00-190/23.05.2013 г. относно промяна в поименния състав и ръководството на постоянните комисии в Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

4. Доклад вх. № 66-00-1839/2/23.05.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на конструктивни укрепвания и ремонтно-възстановителни работи през 2013 г., с оглед превенция на сеизмични въздействия на сградите на общински детски и учебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

5. Доклад вх. № 66-00-3576/10/23.05.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършването на подготвителни и съпътстващи СМР /извън обхвата на проекта/ в учебни и детски заведения, включени в Програмата за финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ през 2013г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

6. Доклад вх. № 29-00-47/2/23.05.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на дизелгенератор за нуждите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

7. Доклад вх. № СО-29-00-134/2/23.05.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на нова рентгенова тръба на компютьрния томограф за нуждите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

8. Доклад вх. № СО-05-00-921/1/23.05.2013 г. относно възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната общинска агенция за приватизация, на основание подлежащо на изпълнение съдебно решение на СГС, по силата на които е развален договор за продажба, сключен на 21.05.2001г. за обект: кафе-аперитив „Орион“, находящ се в бл.131, ж.к.“Люлин“, гр. София.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

9. Доклад вх.№ СО-93-00-187/23.05.2013 г. относно изменение на решение № 468 по протокол № 110 от 31.05.2007г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

10. Доклад вх. № СО-66-00-1776/23.05.2013 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост“ на Столична община за 2013г.
Докл. Ирина Савина

11. Доклад вх. № 66-00-690/22/16.05.2013 г. относно продължаващо участие на Столична община като партнъор във II-ра „Фаза на реализиране” на проект „Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище” (The involvement of Parents in the Prevention of Early School Leaving – PREVENT) по Оперативна програма УРБАКТ II на Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина

12. Доклад вх.№ 15-03-19/40/21.05.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-С028 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина

13. Доклад вх № СО-93-00-164/23.05.2013 г. относно изменение на решение 253 по протокол 39 от 16.05.2013 г. на СОС.
Докл. д-р Тодор Чобанов

14. Доклад вх. № СО-93-00-184/21.05.2013 г. относно във връзка с Решение № 116/14.03.2013 година и завишаване бюджета на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2013г. и Програма за спортна инфраструктура за 2013 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх.№ СО-66-00-1456/25.04.2013 г. относно разрешение за разработване на подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.59 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № СО-66-00-1457/25.04.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04234.6959.5 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № СО-93-00-182/15.05.2013г. относно приемане на решение за изработване на проект за подробен устройствен план за нов гробищен парк в землището на кв.Филиповци, район „Люлин“.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № СО-66-00-1669/15.05.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план – схеми на инженерната инфраструктура за м. „Хаджи Димитър – част ”, Район „Подуяне”, Столична община.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № СО-66-00-1639/14.05.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и план –схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, м.”Сръбски азмак”, землище „Долни Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. СО-66-00-1672/15.05.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II -1162,1949,981,982 – обществено обслужване, за създаване на нови УПИ XIII-981- за обществено обслужване , XIV-982- за обществено обслужване, XV-1949-общ.обсл., XVI-1162- за общ. обсл., XVII- за озеленяване и инфраструктура, XVIII-за озеленяване, XX- за озеленяване и XXI – за коо; изменение на улична регулация за улица от о.т.2 до о.т.3 за създаване на задънена улица от о.т.2а до о.т.2б и изменение на улична регулация за улица от о.т.3 до о.т.53 за създаване на задънена улица от о.т.54 до о.т.54а , кв. 15 , м. „Киноцентър-III част – разширение”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № СО-93-00-154/09.04.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „Крива река” в граници: бул. „Акад. Иван Гешов”, ул. „Георги Софийски”, бул.”Пенчо Славейков” и бул. ”Ген. Едуард Тотлебен”, район „Красно село”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № СО-66-00-1729/20.05.2013 г. относно разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80409.4662.3, 20 ; 80409.4664.2, 3, 1, 13; 80409.4665.4, 7; 80409.4667.685; 8049.5868.73, 91,117,360 и поземлени имоти с идентификатори 80409.5868.103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 132, 383, 982 в землището на с. Чепинци, район „Нови Искър” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № СО-66-00-1728/20.05.2013 г. относно разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 51250.5655.14, 15, 119, 129, 130, 131 и 51250.5655.2, 11, 83, 114 в землището на с. Негован, район „Нови Искър” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх.№ СО-17-00-62/1/23.05.2013 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД и даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното на 14.06.2013 г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Калоян Паргов

25. Доклад вх. № СО-93-00-188/23.05.2013 г. относно допълнение към Годишния общински план за приватизация.
Докл. Любомир Дацов

26. Доклад вх. № СО-93-00-159/15.04.2013 г. относно отмяна таксите, въведени от „Общинска банка” АД при заплащане на местни данъци и такси на касите на банката.
Докл. Група общински съветници

27. Доклад вх. № СО-93-00-189/23.05.2013 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен център“ АД, насрочено за 31.05.2013г.
Докл. Валя Чилова

28. Доклад вх. № СО-93-00-186/22.05.2013 г. относно обявяване на конкурс за избор на управител на „ДКЦ V – София“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

29. Доклад вх. № СО-29-00-170/2//23.05.2013 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот, включен в капитала на „V МБАЛ-София” ЕАД и утвърждаване на конкурсна документация .
Докл. доц. Лилянда Еленкова

30. Доклад вх. № СО-54-00-24/4/20.05.2013 г.относно преместване на паметна плоча от телефонната палата на ул. ”Гурко” на ъгъла на бул. „Васил Левски” и ул. „Гурко”, от към югозападната фасада на Спортната палата.
Докл. Мита Георгиева, Борислав Бориславов, Милка Христова

31. Доклад вх.№ 08-02-278/16/30.04.2013 г. относно изкупуване от съсобственика – Столична община на ½ идеална част от 63.616 % идеални части от апартамент № 78, бл. 9, вх.”Д”, ет. 02, ж.к. „Борово” с площ от 56.48 кв.м., заедно с 0.934% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, заедно с прилежащо мазе № 40, с площ 3.22 кв.м.
Докл. Пламен Църноречки

32. Питане вх. № СО-93-00-177/1/2013 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната мрежа в кварталите от район „Витоша“ – Симеоново, Драгалевци, Бояна и Княжево.

33. Питане вх. № СО-66-00-1598/2013 г. от г-жа Милка Христова, г-н Панайот Бончев и г-н Альоша Даков – общински съветници, относно недопустимо забавяне от страна на общинската администрация на район „Витоша“ на изпълнението на исканията на граждани, на които е признато и/или възстановено правото на собственост върху земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ, попадащи в строителни граници, с влязло в сила съдебно решение и/или решение на общинска служба по земеделие – Овча купел за издаване на заповед на кмета по чл. 11, ал. 4 и снабдяването им с удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ.

34. Питане вх. № СО-93-00-166/1/10.05.2013 г. от г-н Вили Лилков-общински съветник, относно изграден открит паркинг по бул.”Евлоги Георгиев” между ул.”Гурко” и ул. ”Граф Игнатиев”.
Отговор по т. 34

35. Доклад вх. № СО-29-00-32/2/17.05.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. д-р Иван Николов Черноземски.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

36. Доклад вх. № СО-93-00-194/2/ 29.05.2013 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД.
Докл. Йорданка Фандъковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: