39-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

39-то заседание
на Столичен общински съвет
16.05.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 02-02-102/4/11.04.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ №2773/1980г. и чл. 98,т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № 02-02-35/7/11.04.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ №2773/1980 г. и чл. 98,т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № 02-02-85/3/11.04.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98,т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. №СО-93-00-173/09.05.2013 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2013 година.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № СО-93-00-109/21.03.2013 г. относно създаване на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

6. Доклад вх.№ СО-93-00-171/08.05.2013 г. относно участие на Столична община в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.5.15 „Шанс за щастливо бъдеще”.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх.№ СО-93-00-132/03.04.2013 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви клас до 8-ми клас.
Докл. д-р Тодор Чобанов

8. Доклад вх. № ДК-66-00-67/1/11.04.2013 г.относно приемане на статут на ежегоден рок и блус фестивал „Цвете за Гошо”.
Докл. д-р Тодор Чобанов

9. Доклад вх. № СО-66-00-1361/17.04.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатор 5355.1026 и 5319.3 и изменение на план за регулация на улица от о.т.780-о.т. 784, м. кв. Гниляне – район «Нови Искър».
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. № СО-66-00-1020/25.03.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имоти с идентификатори 14831.6518.1, 14831.6518.2, 14831.6518.3, 14831.6518.4, 14831.6518.5, 14831.6518.6, 14831.6518.7, 14831.6518.8, 14831.6518.9, 14831.6518.10, 14831.6518.11, 14831.6518.12, 14831.6518.13 по КККР на с. Герман, местност „ в.з. Врана – Герман – разширение”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № СО-93-00-168/26.04.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

12. Доклад вх. № 93-00-123/84/12.04.2013 г. относно отмяна на Решение № 48 по Протокол № 82/27.01.2011 г. и Решение № 566 по Протокол № 96/15.09.2011 г. на Столичен общински съвет и даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен центърVIII-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

13. Доклад вх. № СО-93-00-160/15.04.2013 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център VI-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц.Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

14. Доклад вх. № ДФ-2600-159/5/12.04.2013 г. относно даване на съгласие управителят на “ Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация –Панчарево“ ЕООД да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл.72, ал.2 от Търговския закон.
Докл. доц.Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

15. Доклад вх. № СО-29-00-106/1/23.04.2013 г. относно откриване на процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност на „Център за кожно – венерически заболявания” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

16. Доклад вх.№ СО-93-00-59/5/09.05.2013 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма «Европа» на Столична община за 2013г. въз основа решение на Експертна комисия за оценка и класиране на проектите.
Докл. Ирина Йорданова, Петър Москов, Орлин Ваташки

17. Доклад вх.№ СО-93-00-175/09.05.2013 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2013г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл.Николай Стойнев, Иван Илиев

18. Доклад вх. № СО-62-00-150/4/04.04.2013 г. относно поставяне паметник на донорите в България.
Докл. Роберт Янакиев

19. Доклад вх. № 94-ВД-423/10/30.04.2013 г. относно именуване на безименни улици на територията на район »Панчарево».
Докл. Роберт Янакиев

20. Доклад вх.№ СО-26-00-1375/2/08.04.2013 г. относно именуване на безименна улица в район „Връбница” с името „Никола Зозиков”.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 238 по точка 20, обявено на 23.05.2013

21. Доклад вх. № СО-7000-435/2/24.04.2013 г. относно преименуване на ул.”Класова борба”.
Докл. проф. д-р Вили Лилков

22. Доклад вх. № СО-93-00-111/2/09.05.2013 г. относно отмяна на Решение № 360 по Протокол № 29, т. 31 от 14.10.2004г. и допълване на Решение № 164 по Протокол № 37, т. 29 от 28.03.2013г. на Столичен общински съвет.
Докл. проф. д-р Вили Лилков

23. Доклад вх. № 94-Ж-49/16/28.02.2013 г. относно изменение на Решение № 226 по Протокол №75/13.04.2006 г. на Столичен общински съвет относно процедура за доброволно прилагане на ПУП за УПИ-II-813,762, кв.1, м. „Южен парк – IV-та част”, район „Триадица”.
Докл. Николай Терзиев

24. Доклад вх. № 08-15-258/5/14.12.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Цвета Авджиева

25. Доклад вх. № СО-08-15-32/9/08.04.2013 г. относно процедура по чл. 15,ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Цвета Авджиева

26. Доклад вх. № 08-15-296/5/17.04.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в сградите на общински училища /81 СОУ, 125 СОУ, 128 СОУ и 10 СОУ/ на територията на СО – район „Младост” за зали за общофизическа подготовка.
Докл. Цвета Авджиева

27. Доклад вх. № СО-08-18-75/08.04.2013 г. относно поправка на допусната техническа грешка в Решение № 463, т.4 по Протокол №22 от 13.09.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Христина Семерджиева

28. Доклад вх. № СО-93-00-37/1/17.04.2013 г. относно необходимостта от провеждане на конкурс по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредба за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов

29. Доклад вх. № СО-08-13-34/1/17.04.2013 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие №2, вход А, ет.16, бл.460, ж.к. „Надежда – IV част” в жилищен имот.
Докл. Димитър Димов

30. Доклад вх. № СO-08-21-15/4/17.04.2013 г. относно продължаване срокът на договор за наем за ползване на сграда за нуждите на СО- район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева

31. Доклад вх. № 08-22-186/9/01.03.2013 г. относно процедура по чл. 15,ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ XIX-8551.350 и УПИ XX-8551.350, м.”Враждебна”.
Докл. Ивайло Панев

32. Доклад вх.№ 94-А-167/23/09.04.2013 г. относно включване в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г. и придобиване на собственост от Столична община чрез част от поземлен имот № 2922 – частна собственост, засягащ се от изграждането на улица от о.т. 237 – о.т. 238 до о.т. 240, кв. № 140 и 141, м. „Студентски град”.
Докл. Димитър Дилчев

33. Доклад вх. № 08-16-3197/17/ 08.04.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на съществуващия план за регулация и застрояване на УПИ XXII-30 и УПИ –XXI -31, находящи се в кв. 3, м.”Парк Въртопо”, в град София, район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

34. Доклад вх. № 93-00-318/12.07.2012 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Пламен Църноречки

35. Питане вх.№ СО-9300-110/21.03.13 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно дарение на Столична община за неизвършен ремонт на салон в район „Изгрев”.

36. Питане вх.№ СО-9300-127/29.03.13 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно приемане дарение на Витамин С за нуждите на дирекция „Социални дейности” на СО.

37. Питане вх. № СО-9300-136/04.04.13 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно трасето от околовръстната жп линия в участъка от бул. „Черни връх” до бул. „Искърско шосе” и терените около гара „Пионер”.
Отговор по т. 37

38. Питане вх. № СО-9300-137/04.04.13 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнение на решение на Столичен общински съвет за създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община.
Отговор по т. 38

39. Доклад вх. № СО-93-00-164/23.04.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община , съгласно т. 20 от ДДС № 7 /04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10-21-12/07.07.2011 за проект „ Модерната администрация – гарант на модерното образование”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Тодор Чобанов

40. Доклад вх.№ СО-93-00-165/23.04.2013г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община , съгласно т . 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/001 за проект „Фестивали на изкуството в публичното пространство : SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“.
Докл. Тодор Чобановакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: