38-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

38-мо заседание
на Столичен общински съвет
11.04.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

41. Питане вх.№ СО-93-00-51/13.02.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно съмения за злоупотреби в „Софийски имоти“ ЕАД.

42. Питане вх. № СО-93-00-78/04.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно получени възнаграждения от кмета и служители на район „Изгрев“, СО.

43. Питане вх. № СО-93-00-107/21.03.2013 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията и бездействията на общинската администрация за осигуряване на достъп на гражданите на ж.к.“Дружба 2“ и на други части на район „Искър“ до метрото.

1. Доклад вх. № СО-08-09-16/3/26.03.2013 г. относно връщане за ново обсъждане на Решение № 129 от 14.03.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-503/4/02.04.2013 г. относно даване на съгласие на „Пазари Юг“ ЕАД за продажба на ДМА.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № СО-26-00-928/3/04.04.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СО-66-00-278/2/04.04.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитиеот на общинската система за видеонаблюдение в учебните и детски заведения на територията на столични райони, етап от локална система за видеонаблюдение в район „Нови Искър“, локална система за видеонаблюдение в подлезите по бул. „Ботевградско шосе“, Зоопарк София, изграждане на оптични кабелни трасета и допълнително оборудване за Оперативния дежурен център и водеонаблюдение на ул. „Г. Бенковски“ № 12.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

5. Доклад вх. № СО-66-00-985/21.03.2013 г. относно управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска

6. Доклад вх.№ 04-03-46/145/04.04.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04 2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-COO6 от 02.03.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина

7. Доклад вх.№ СО-93-00-133/04.04.2013 г. относно предложение за приемане на Планове за действие за 2013 г. по реализацията на социалните стратегии на Столична община.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх.№ СО-62-00-100/1/04.04.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект «Мобилна социална работа с деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на територията на град София в районите «Слатина», «Сердика» и «Младост» и Сдружение «Деца и юноши» през 2013 г.
Докл.Албена Атанасова

9. Доклад вх. №СО-93-00-138/04.04.2013 г. относно авансово заемообразно съфинансиране от бюджета на ОП «Социален патронаж» за участие в проект «Подкрепа за заетост» – BG51PO001-1.1.11” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх.№ СО-93-00-139/04.04.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект «активна грижа в общността за хора с тежка психична болест» от Столична община и Фондация «Глобална инициатива в психиатрията – София» през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № СО-93-00-141/04.04.2013 г. относно изменение на решение № 368/26.06.2008 г. на Столичен общински съвет – увеличение на капацитета и числеността на персонала на Център за обществена подкрепа в сградата на Дом за деца «п. Р. Славейков» в гр. София, ж.к.»Илинден», ул. «Пиротска» № 175, ет.1.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх.№ СО-93-00-142/04.04.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект «Интегрирани услуги за превенция на здравни и социални рискове за деца и семейства в района на ул. «Братска дружба» и «Суходолска», кв. Факултета, район «Красна поляна» от Столична община и Фондация «Здраве и социално развитие» през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № СО-26-00-2445/1/04.04.2013 г. относно сключване на договор за заем за послужване за безвъзмездно проектиране, инсталиране и предоставяне право на ползване на система за информационно осигуряване дейността на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова

14. Доклад вх. № СО-93-00-128/ 02.04.2013 г. относно Решения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проекти през 2013 г

15. Доклад вх. № СО-66-00-610/4/01.03.2013 г. относно проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к.»Красно село – Плавателен канал – север» в граници: бул. «Тодор Каблешков», бул. «Братя Бъкстон», бул. «Цар Борис III“, бул. „Гоце Делчев“ и бул. „ген. Стефан Тошев“, район „Красно село“.

16. Доклад вх. № СО-66-00-973/20.03.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имот с идентификатор 02659.2226.43 по кадастрална карта, м. „Умище”, землище Вердикал, гр. Банкя, попадащ в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/ 16.12.2009 г., за далекоперспективно развитие.

17. Доклад вх. № 66-00-1072/28.03.2013 г. относно подготовка за проект за кандидатстване по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”.

18. Доклад вх. № СО-66-00-1021/25.03.2013 г. относно предоставяне заемообразно средства по извънбюджетна сметка, обслужваща договор № BG 161PO001/1.4-07/2010/002 за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков
Решение № 190 по точка 18, обявено на 18.04.2013

19. Доклад вх. № СО-66-00-1022/25.03.2013 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 874 160,00 лв. /осемстотин седемдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/, обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от УО на ОПРР Договор № BG161RO001/5-02/2012/002.

20. Доклад вх. № СО-66-00-1086/29.03.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I 947, II-947, III-945, IV-167, V-167, и VI-167 от кв. 55/нов/ и улица от о.т. 18 до о.т. 18м, м. „Филиповци”, район Люлин.

21. Доклад вх.№ СО-66-00-1013/25.03.2013 г. относно подробен устройствен план за регулация на улица при о.т.668в, план за регулация за откриване на задънена улица от о.т.668в до о.т.668г и създаване на нови УПИ ХI-6117.369, УПИ XII-6217.369, УПИ XIII-6217.369 и план за застрояване за новосъздадени УПИ ХI-6117.369, УПИ XII-6217.369, УПИ XIII-6217.369, кв. 146, местност с. „Лозен”, район „Панчарево”.

22. Доклад вх.№ СО-93-00-130/03.04.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 172/05.04.2012 г. на СОС.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх.№ СО-93-00-131/03.04.2013 г. относно одобряване на ПУП – изменение на ПР на кв.109, създаване на нов УПИ XIV—980, за жс и офиси, изменение на улица и пла за застрояване за новосъздаден УПИ XIV—980, за жс и офиси, кв.109, м. „с.Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № СО-05-00-649/03.04.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

25. Доклад вх. № 93-00-470/3/27.03.2013 г. относно промяна на т. IX от Решение № 632 от 06.12.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

26. Доклад вх. № СО-29-00-65/1/04.04.2013 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ – 10“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

27. Доклад вх. № СО-93-00-135/04.04.2013 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

28. Доклад вх. № СО-93-00-129/1/04.04.2013 г. относно даване на мандат на представителя на СО в общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД, определен с решение № 329 по протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС, за гласуване по точките от дневния ред на насроченото за 07.05.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.
Докл. Мита Георгиева

29. Доклад вх. № СО-93-00-120/25.03.2013 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на бул. „Васил Левски” № 18 в памет на актьора Климент Денчев.
Докл. Венетка Серафимова, проф. д-р Вили Лилков

30. Доклад вх. № СО-93-00-140/04.04.2013 г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на „Д Банк“ по случай 100 години български спортен и футболен клуб „Славия“.
Докл. Борислав Бориславов

31. Доклад с вх. № 18-00-87/7/26.03.2013 г. относно погасяване на придобивна давност в полза на Столична община върху част от недвижим имот, намиращ се4 на ул. „Оборище” № 73, в гр. София, район „Оборище” и за обявяване на имота за публична общинска собственост.

32. Доклад вх. № 93-00-266/4/26.03.2013 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов

33. Доклад вх. № СО-08-12-22/1/26.03 2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени – общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”.
Докл. Меглена Веселинова

34. Доклад вх.№ СО-08-12-17/1/04.04.2013 г. относно настаняване по реда на чл.27 от НРУУРОЖТСО на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение в гр. София.
Докл. Миглена Веселинова

35. Доклад вх. № СО-08-23-66/1/26.03.2013 г. относно предложение за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в административните сгради на кметствата в с. Казичене и с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов

36. Доклад вх. № СО-08-13-26/3/26.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

37. Доклад вх. № СО-93-00-134/04.04.2013 г. относно кандидатстване пред Националния доверителен Екофонд за финансиране на проектни предложения „Подобряване на енергийната ефективност на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, с. Волуяк,, район „Връбница“, 85 СОУ „Отец Паисий“, район „Кремиковци“ и 29 СОУ „Кузман Шапкарев“, район „Сердика“.
Докл. Младен Младенов, Ивайло Панев, Тодор Кръстев

38. Доклад вх. № 08-06-376/3/04.04.2013 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем“ във фонд „Резервен“ на Столична община за настаняване на семейство.
Докл. Ева Митова

39. Доклад вх. № СО-93-00-145/04.04.2013 г. относно ползване на неплатен отпуск.
Докл. Елен Герджиков

40. Доклад вх. № СО-93-00-146/04.04.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ Андрей Желязков и Чавдар Цветков.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

44. Доклад вх. № СО-93-00-156/09.04.2013 г. относно изменение на решение № 2 по протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

45. Доклад вх. № СО-93-00-152/08.04.2013 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора /SEE_INNOVA/“, по Оперативна програма Югоизточна Европа на ЕС.
Докл. Албена Атанасова

46. Доклад вх. № СО-93-00-151/05.04.2013 г. относно обявяване на втора сесия на Столична програма „Култура“ през 2013 г.
Докл.д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Любомир Дацов

47. Доклад вх. № СО-93-00-153/09.04.2013 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. д-р Тодор Чобанов

48. Доклад вх. № СО-93-00-143/04.04.2013 г. относно промяна на решение № 536 по протокол № 95 от 28.07.2011 г. на Столичен общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление административни помещения – публична общинска собственост.
Докл. Ралица Стоянова

49. Доклад вх. № СО-05-00-666/05.04.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чиловаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: