37-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

37-мо заседание
на Столичен общински съвет
28.03.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

39. Питане вх. № СО-93-00-3/3/07.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно преговори за замяна на дялове от „Топлофикация – София“ ЕАД срещу дълг към Български енергиен холдинг (БЕХ).

40. Питане вх. № СО-93-00-11/1/07.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно съмнения за финансови злоупотреби в поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

41. Питане вх. № СО-93-00-85/1/21.03.2013 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно извършване на проверки от администрацията и вътрешния одит на СО за спазването на законите и нормативните актове и изискванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки от районните администрации в това число и при ремонта и строежа на детски градини и училища, спортни и детски площадки и други дейности.

1. Доклад вх. № СО-93-00-112/21.03.2013 г. относно одобряване избора на застраховател по проведена обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Топлофикация – София“ ЕАД“.
Докл. Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № СО-26-00-420/2/12.03.2013 г. относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект, включен в капитала на „Пазари Изток” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № 02-02-42/4/ 12.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № 02-02-127/4/ 12.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № 02-02-66/3/ 12.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № СО-66-00-858/1/21.03.2013 г. относно приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

7. Доклад вх. № СО-66-00-907/1/21.03.2013 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2013 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

8. Доклад вх. № СО-04-03-49/2/21.03.2013 г. относно кандидатстване на Столична община (СО) по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. с проекти „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”, „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на метровлакове” и „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси” по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градски транспорт”.
Докл. Любомир Христов

9. Доклад вх. № 04-03-12/32/21.03.2013 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване от 80 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад, в размер на 770 086, 46 ( седемстотин и седемдесет хиляди и осемдесет и шест лв. и 0,46), обезпечаващо авансово плащане по договор № DIR-51011116COO6 от 02.03.2012 г. „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасета им”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Докл. Ирина Савина

10. Доклад вх. № СО-93-00-92/08.03.2013 г. относно план за целодневна организация на учебния процес в общинските учебни заведения за учебната 2013-2014 година.
Докл. д-р Тодор Чобанов

11. Доклад вх. № СО-93-00-102/13.03.2013 г. относно предложение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на сграда в район „ Красна поляна” на основание чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 71 от Наредбата за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и осигуряване на годишна целева субсидия за издръжка на ДИЦ Театър „Ателие 313” в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) за всяка година.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Иван Чакъров

12. Доклад вх. № СО-93-00-93/11.03.2013 г. относно участие на Столична община в проект „ Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване” съвместно с организацията на европейските градове ЮРОСИТИС.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № СО-93-00-94/11.03.2013 г. относно продължаване на членството на Столична община в ЮРОСИТИС – Асоциация на европейските градове и изплащане на членски внос във връзка с членството й в същата.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 26-00-7363/1/19.03.2013 г. относно приемане на целево дарение на хранителна добавка витамин С за нуждите на дирекция „Социални дейности” и социалните услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № СО-66-00-904/14.03.2013 г. относно предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № СО-66-00-797/07.03.2013 г. относно проект за ПУП – план за регулация на м. НПЗ „Илиянци-запад”, кв. 5а, УПИ XVI-538, 497, 500 –„за търговия, складове и офиси”, УПИ XV- „за озеленяване и обществено обслужване” и м. „Илиянци”, кв. 22, УПИ I-„за манастир „Свети Илия”, като се създават нови УПИ ХХ-2021- „за търговия, складове и офиси”, УПИ XV- „за озеленяване и обществено обслужване” в кв. 5а, създава се кв. 5д без одобряване на план за регулация за УПИ ХХ-500, 2022- „за търговия, складове и офиси” на м. НПЗ „Илиянци-запад”, УПИ I-„за манастир „Свети Илия” в кв. 22, м. „Илиянци”; създава се улица от о.т. 24 до о.т. 42в; изменят се улици от о.т.24а до о.т. 24б и от о.т. 44а до о.т. 44б.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № СО-66-00-849/12.03.2013 г. относно одобряване на план за регулация и застрояване на м.в.з. „Горна баня-Брузо-Козарници”, кв. 85, 85а и 86.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № СО-66-00-896/14.03.2013 г. относно ПУП – изменение на план за улична регулация за улица от о.т. 111а до о.т. 45а; План за регулация и застрояване за УПИ IX-2567 – за обществено обслужване и трафопост и УПИ Х- 2566 – за паркинг и създаване на задънена улица от о.т. 45а до о.т. 45в, кв.2, местност „Малинова долина – Бункера I етап”, район „Витоша”, със схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № СО-66-00-897/14.03.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ХХ „за лесопарк” и ХХVIII – 229,2258; план за застрояване за УПИ ХХVIII- 229,2258 и създаване на задънена улица от о. т.572-д, кв.119, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № СО-66-00-898/14.03.2013 г. относно одобряване на план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали – 7-част и 7-А, м. в.з. „Иваняне-разширение”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № СО-66-00-899/14.03.2013 г. относно ПУП – изменение на план за регулация на улица от о.т. 14б и план за регулация и застрояване за създаване на УПИ ХII-3137 и откриване на улица от о.т. 14в до о.т.25з, кв. 154, м. „с.Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № СО-66-00-962/19.03.2013 г. относно конкурсна програма за участие с и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № СО-29-00-14/2/12.03.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 (един) брой графичен ренгенов апарат за нуждите на „ДКЦ ХХIV- София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

24. Доклад вх. № СО-93-00-106/20.03.2013 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2012 г., основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2013 г. и бюджет за 2013 г.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев

25. Доклад вх. № СО-93-00-70/26.02.2013 г. относно промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Мечков, Борис Цветков, Панайот Бончев

26. Доклад вх. № СО-94-Т-133/1/21.03.2013 г. относно промени в поименния състав на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева

27. Доклад вх. № СО-70-00-371/3/21.03.2013 г. относно утвърждаване на бизнес-план за 2013 г. на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев

28. Доклад вх. № 26-00-8406/1/21.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на почивна база в гр. Балчик, включена в капитала на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Анатоли Илиев

29. Доклад вх. № СО-26-00-1842/1/21.03.2013 г. относно даване на съгласие „Пазари Юг” ЕАД да изразходва собствени средства за реализиране на инвестиционни проекти.
Докл. Николай Стойнев

30. Доклад вх. № СО-93-00-111/21.03.2013 г. относно определяне на общински поземлени имоти за кооперативно, групово и индивидуално жилищно строителство по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, на основание §5 от ДР на ЗУПГМЖСВ и учредяване право на строеж върху тях на основание чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС и чл.60 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, проф. д-р Вили Лилков

31. Доклад вх. № СО-93-00-80/05.03.2013 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл. група общински съветници

32. Доклад вх. № 94-М-640/4/14.03.2013 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д-р Ванко Начев на ул. „ Цар Иван Aсен II” №33.
Докл. Мария Димитрова

33. Доклад вх. № СО-05-00-16/1/21.03.2013 г. относно поставяне на паметни плочи на бул. „Александър Стамболийски“ № 147 и на ул. „Булаир“ по случай 100 годишнината от Балканската война.
Докл. Нина Чанева

34. Доклад вх.№ 26-00-3733/14/ 20.11.2012 г. относно придобиване право на собственост върху незастроени поземлени имоти № 1355 и 1357, кв.9, м. „Гробищен парк Малашевци”, район „Подуяне”, частна собственост.
Докл. Ева Митова

35. Доклад вх. № СО-08-19-12/1/19.03.2013 г. относно отмяна на Решение № 258/16.04.2009 г. на Столичен общински съвет за предоставяне на район „Люлин” на жилище за статут на „защитено жилище” и вземане на решение за предоставяне на същото жилище на „Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) за статут на „наблюдавано жилище” по програма „Дом възможност”.
Докл. Милко Младенов

36. Доклад вх. № 08-01-194/1/ 06.02.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се в град София, район Средец.
Докл. Вергиния Стоянова

37. Доклад вх. № СО-93-00-68/2/ 19.03.2013 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Витоша” м. „Кръстова вада – обслужващи обекти Околовръстен път.
Докл. Стойко Дуков

38. Доклад вх.№ СО-08-24-147/21.03.2013 г. относно наименуване на безименни улици и преименуване на улица на територията на гр. София, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № СО-93-00-108/21.03.2013 г. относно избор на кмет на район „Триадица“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СО-93-00-121/26.03.2013 г. относно промени в състава на съвета на директорите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: