35-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

35-то заседание
на Столичен общински съвет
28.02.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

35. Питане вх. № СО-93-00-4/3/30.01.2013 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник относно наемите от реклами.

36. Питане вх.№ СО-93-00-22/1/30.01.2013 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник относно осигуряване на нормално и безопасно преминаване на граждани и превозни средства през трасето на демонтираната ж.п линия от гара „Пионер” до бул. „Цариградско шосе”.

37. Питане вх. № 93-00-552/2/30.01.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно липса на реформи в ОП Екоравновесие.

38. Питане вх. № 93-00-551/1/30.01.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно сигнал за финансови нарушения в IV МБАЛ – София.

39. Питане вх. № 93-00-299/4/30.01.2013 г. от г- н Борис Цветков – общински съветник относно провеждането на открити процедури от администрацията на Столична община за определяне на изпълнители на Инвеститорски контрол, Контрол по проектирането и Строителен надзор.

1. Доклад вх. № СО-93-00-58/21.02.2013 г. относно 3-годишна бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СО-93-00-24/24.01.2013 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СО-93-00-54/20.02.2013 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2012 година.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № СО-93-00-56/21.02.2013 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2012 г.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № 26-00-8540/4/08.02.2013 г. относно даване на съгласие „Спортна София – 2000” ЕАД да разходва собствени средства за подмяна на изкуствена тревна настилка на три игрища в спортен комплекс „Борисова градина“ и едно в „Зона Б-5“ , ул. „Българска морава“ № 2.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 26-00-4264/2/20.01.2013 г. относно даване на съгласие на „Озеленяване“ ЕАД за извършване на продажба на дълготрайни материални активи.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № СО–66-00-159/4/04.02.2013 г. относно издаване на разрешение за право на водовземане и право на ползване на воден обект – баластриерно езеро Челопечене, район „Кремиковци”, по реда на Закона за водите.
Докл. Мария Бояджийска

8. Доклад вх. № СО-70-00-61/1/08.02.2013 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска

9. Доклад вх. № 26-00-8113/1/ 14.02.2013 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост за изграждане на обект на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № 29-00-366/3/14.02.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – автоматичен имунологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова
Дончо Барбалов

11. Доклад вх. № СО-29-00-8/2/20.02.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 брой рентгенов скопично-графичен апарат за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

12. Доклад вх. № СО-29-00-11/3/20.02.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 брой ехограф за нуждите на „ДКЦ VIII – София“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

13. Доклад вх. № СО-93-00-57/21.02.2013 г. относно приемане на Планове за действие на районите на територията на Столична община в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № СО-04-08-7/3/20.02.2013 г. относно осигуряване на допълнителен собствен принос за реализацията на одобрен за финансиране проект BG161PO01-3/2/03-0014“Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина, д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх. № 93-00-500/1/14.02.2013 г. относно разпределение на годишния бюджет на Столична програма „Култура”.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов

16. Доклад вх. № СО-04-12-5/6/21.02.2013 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ подземно ниво на Храм „Света София“, археологически обект – недвижима културна ценност с категория „национално значение“.
Докл. д-р Тодор Чобанов

17. Доклад вх. № 66-02-811/2/20.02.2013 г. относно поставяне на бюст-паметник на Димитър Пешев.
Докл. д-р Тодор Чобанов

18. Доклад вх. № СО-93-00-53/18.02.2013 г. относно насоки и правила за програмно финансиране на дейности на Съвет за безопасност на движението на децата в София /СБДДС/.
Докл. Любомир Христов

19. Доклад вх. № СО-93-00-41/05.02.2013 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на м.“Бенковски“, кв.36а, УПИ X-304, XX-304 и улица по о.т.151а – 151б, район „сердика“, Столична община.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № СО-66-00-547/14.02.2013 г. относно разрешаване изработването на проект на ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р.Лесновска към хвостохранилище“, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“, СО.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № СО-66-00-651/21.02.2013 г. относно поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 150/17.03.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № СО- 05-00–311/15. 02.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

23. Доклад вх. № СО-93-00-46/08.02.2013 г. относно актуализация на линии от масовия градски транспорт поради въвеждане в експлоатация на метродиаметър 1 (участъка метростанция „Сердика” – метростанция ж.к „Младост 1”), както и на II-ри метродиаметър.
Докл. Радослав Тошев

24. Доклад вх. № СО-93-00-59/21.02.2013 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ за 2012 година, на промени в Правилата за работа, приети с решение № 759/11.12.2008 г. на СОС, на приоритетни области и финансиране по Програма „Европа“ за 2013 г.
Докл. Ирина Йорданова, Петър Москов, Орлин Ваташки

25. Доклад вх. № СО-93-00-60/21.02.2013 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

26. Доклад вх. № СО-66-00-524/12.02.2013 г. относно поставяне на възпоменателни знаци, свързани с имената на софийските улици.
Докл. проф. д-р Вили Лилков

27. Доклад вх. № 08-20- 304/3/08.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

28. Доклад вх. № 08- 20-250/4/07.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

29. Доклад вх. 08- 20-243/4/ 07.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

30. Доклад вх. № 08- 20-284/4/07.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

31. Доклад вх. № 94-И-315/16/07.02.2013 г. относно изкупуване от страна на Столична община на 1/5 ид. част от апартамент, находящ се на бул. „Мария Луиза“ № 21 от съсобствениците.
Докл. Савина Савова

32. Доклад вх. № 08-13-48/2/ 13.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда” за поставяне на преместваеми съоръжения.
Докл. Димитър Димов

33. Доклад вх. 94-В-450/17/ 10.01.2013 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка с чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Цвета Авджиева

34. Доклад вх. СО–08-15-41/1/18.02.2013 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 17 в Обединено детско заведение № 117.
Докл. Цвета Авджиева

40. Доклад вх. СО-93-00-7/1/15.02.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. Божидар Божинов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № СО-93-00-61/21.02.2013 г. относно придобиване на права на преминаване, прокарване на транспортна инфраструктура и право на собственост върху недвижими имоти за изграждането на трасето на метрополитена в м. НПЗ „Искър – Север“ – I-ва , II-ра, III-та част.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СО-93-00-15/17.01.2013 г. относно програма за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София 2013 – 2016 г.
Докл. Любомир Христов

3. Доклад вх. № СО-93-00-71/26.02.2013 г. относно предприемане на мерки за подобряване на отчитането и обслужването на клиентите на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Жельо Бойчев, проф. д-р Вили Лилков
Решение № 84акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: