34-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

34-то заседание
на Столичен общински съвет
14.02.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

38. Питане вх. № СО-93-00-4/3/30.01.2013 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник относно наемите от реклами.

39. Питане вх.№ СО-93-00-22/1/30.01.2013 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник относно осигуряване на нормално и безопасно преминаване на граждани и превозни средства през трасето на демонтираната ж.п линия от гара „Пионер” до бул. „Цариградско шосе”.

40. Питане вх. № 93-00-552/2/30.01.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно липса на реформи в ОП Екоравновесие.

41. Питане вх. № 93-00-551/1/30.01.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно сигнал за финансови нарушения в IV МБАЛ – София.

42. Питане вх. № 93-00-299/4/30.01.2013 г. от г- н Борис Цветков – общински съветник относно провеждането на открити процедури от администрацията на Столична община за определяне на изпълнители на Инвеститорски контрол, Контрол по проектирането и Строителен надзор.

1. Доклад вх. № СО-93-00-39/01.02.2013 г. относно сборен бюджет на Столична община за 2013 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 11-24-00-248/3/23.01.2013 г. относно отчисляване на пет броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 70-00-860/7/24.01.2013 г. относно искане от „Чистота Искър” за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини и моторни превозни средства през 2013 г. и промяна на Решение №286 на Столичен общински съвет от 14.06.2012 г. /т. 3, буква – а/.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № 15-03-14/27/24.01.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С029 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина

5. Доклад вх. № 04-08-56/55/25.01.2013 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, със срок на предявяване до 03.08.2013 г. (до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), в размер на 650 556, 76 лева (шестстотин и петдесет хиляди петстотин и петдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки), обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161ПО001/1.4- 06/2010/002 от 03.06.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” №161РО001-1.4.06-0006, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина

6. Доклад вх. № 93-00-221/9/17.01.2013 г. относно отмяна на решения № 384 от 23.06.2011 г. и № 444 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет и приемане на решение за кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС), риоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.“ с проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци, Негован и Световрачане, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от ПС Световрачане до ПСОВ „Кубратово“, Столична община, район „Нови Искър“.
Докл. Ирина Савина

7. Доклад вх. № 93-00-105/37/06.02.2013 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2013 г.
Докл. Ирина Савина

8. Доклад вх. № СО-93-00-25/24.01.2013 г. относно откриване на нови социални услуги в общността – делегирана от държавата дейност – дневни центрове за деца, при провеждане на конкурс за възлагането им на външен доставчик.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № СО-93-00-26/24.01.2013 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност и отмяна на решение № 369 по протокол № 15 от 26.06.2008 г. на столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх.№ СО-93-00-27/24.01.2013 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община с проект „Разширяване на модела за качествено предоставяне на грижите за децата в ДДЛРГ „Асен Златаров” и ДДЛРГ „П. Славейков” пред Фонд „Социална закрила” към МТСП и съфинансиране на проекта в размер на 3 130 лв.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № СО-93-00-38/ 01.02.2013 г. относно членска такса за 2013 г. на столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх. СО-93-00-36/01.02.2013 г. относно откриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за деца „Детство”, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за възлагането й на външен доставчик.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № СО-93-00-31/ 25.01.2013 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-470/1/07.02.2013 г. относно избор на управители/изпълнителни директори на лечебни заведения – еднолични търговски дружества.
Докл. Албена Атанасова, доц. Лилянда Еленкова

15. Доклад вх. 93-00-123/79/ 04.02.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично- консултативен център ХII- София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

16. Доклад вх. 93-00-306/2/ 04.02.2013 г. относно допълнение на Решение № 564 по Протокол № 29/08.11.2012 г. на столичен общински съвет, относно увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център ХХIV – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

17. Доклад вх. № СО-93-00-5/09.01.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за за трасе за външно електрозахранване чрез кабелни линии 20 KV през планоснимачни райони 6204, 6205, 6209,6210, 6216 и план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44063.6216.560 и 44063.6216.561, идентични с поземлени имоти 515088, 515091 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. 6 6-02-139/1/ 31.01.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за район „Нови Искър”, с. Локорско, м. „Разкапе” в кв. 1 – УПИ I-208; 115; 214 и кв. 2 – УПИ I-45; 76 – „озеленяване” и изменение на план за регулация (ИПР) на улица от о.т. 117 до о.т. 118А.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. СО-66-00-312/25.01.2013 г. относно одобряване на план – схема по чл.62, ал. 9 от ЗУТ за м. Градска градина – УПИ I, кв.478, м. Зона А.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх.№ СО-66-00-321/ 25.01.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за бул. „Пейо К. Яворов” в частта му от ул. „Стоян Михайловски” до о.т. 514 от действащ план за регулация на кръстовището на бул. „Драган Цанков” и бул. „Пейо К. Яворов”, за бул. „Пейо К. Яворов” и бул. „Никола Вапцаров”, кв. 5, УПИ II, м. „Борисова градина – Погребите” – част I във връзка с кръстовище на две нива на бул. „Никола Вапцаров” и ул. „ Стоян Михайловски” в район „Изгрев” и район „Лозенец”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. СО-93-00-32/28.01.2013 г. относно разрешение изработване на ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабели с ниско напрежение (НН) с цел захранване на КТП в ПИ с идентификатор 21662.4855.24 по КК, по полски път до нов ж.р. в ПИ с идентификатор 21662.2602.314 по КК на с. Доброславци, гр. Нови Искър и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № СО-66-00-257/22.01.2013 г. относно одобряване на План – извадка за ИПР за линеенен обект от о.т. 32 до о.т. 259 м. „Дианабад-запад”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх.№ СО-66-00-258/22.01.2013 г. относно одобряване на План- извадка за ИПР – линейна регулация на ул. „Никола Габровски”, м. „Дианабад”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх.№ СО-93-00-34/31.01.2013 г. относно одобряване на изменение на ПУП – изменение на ПР кв.142а, 150 и кв. 199а, м. „Центъра – Зона Б-2“ (Женски пазар).
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх.№ СО-93-00-35/31.01.2013 г. относно одобряване на изменение на ПУП – изменение на ПР и изменение на ПЗ на кв.1, кв.1а, кв.1б, кв.1в, м. парк „Възраждане“.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № СО-05-00-247/06.02.2013 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол.
Докл. Валя Чилова

27. Доклад вх. № СО-05-00-246/06.02.2013 г. относно утвърждаване на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013 г.
Докл. Валя Чилова

28. Доклад вх. № СО-05-00-113/ 17.01.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

29. Доклад вх. № СО-05-00-180/ 25.01.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

30. Доклад вх. № СО-05-00-179/25.01.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

31. Доклад вх. № 93-00-514/21.11.2012 г. относно предложения за включване в Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обкети – публична общинска собственост за 2012 г, актуализирана към м.октомври и в Поименен списък на обектите за сторителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални ДМА през 2013г.
Докл. Борис Цветков

32. Доклад вх. № СО-93-00-43/07.02.2013 г. относно избор на изпълнителни директори/управители на „Лозана“ ЕАД, „ГИС – София“ ЕООД и „Софинвест“ ЕООД.
Докл. Николай Стойнев

33. Доклад вх. № 18-00-172/9/ 23.01.2013 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, в сградата на ОКИ – Дом на културата „Средец” на ул. „Кракра” № 2-а.
Докл. Йорданка Фикирлийска

34. Доклад вх. № 08-11-116/3/01.02.2013 г. относно решение на Столичен общински съвет за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

35. Доклад вх. № СО-08-13-4/3/17.01.2013 г. относно предложение за преобразуване на 153 профилна гимназия „ Неофит Рилски”, находяща се в гр. София, ул. „Народни будители” №2 в 153 спортно училище „Неофит Рилски”.
Докл. Димитър Димов

36. Доклад вх. № 94–И–340/2/30.01.2013 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Витоша”.
Докл. Стойко Дуков

37. Доклад вх. № СО-93-00-13/1/06.02.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Стефан Данаилов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 17-00-356/2/08.02.2013 г. относно изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0400003311 за извършен одит, за съответствие при финансовото управление на „ДКЦ XIII-София“ ЕООД и изменение на решение № 5 по протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова, доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № СО-93-00-45/08.02.2013 г. относно икономическа рамка за 2013 година за транспортно обслужване на Столична община с масов обществен пътнически транспорт.
Докл. Радослав Тошевакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Един коментар

  1. Корекция: Точка 37 става последна – с номер 42, а питанията се преместват преди нея и стават с номера 37, 38, …, 41 вместо досега написаните 38, 39, …, 42, съответно.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: