33-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

33-то заседание
на Столичен общински съвет
24.01.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

39. Питане вх. № 93-00-526/26.11.2012 г. от д-р Вили Лилков – общински съветник относно проблеми при изчисляване на дължимите лихви по данъци и такса битови отпадъци при изплащането им по електронен път.

40. Питане вх.№ 66-00-3642/27.11.2012 г. от г-н Жельо Бойчев и г-н Румен Георгиев – общински съветници относно бъдещото функциониране на общински пазар – Банкя.

41. Питане вх. № 93-00-553/12.12.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно застрояване на междублоково пространство между бл.9 и бл.80 ж.к Разсадника-Коньовица, район „Красна поляна”.

42. Питане вх. № 93-00-8/10.01.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно пропаганда на ПП ГЕРБ в интернет страницата на „ХХ ДКЦ-София” ЕООД.

1. Доклад вх. № 66-00-2327/5/11.01.2013 г. относно кандидатстване на Столична община (СО) по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) с „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-517/5/15.01.2013 г. относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2012 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2013 г.
Докл. Елен Герджиков

3. Доклад вх.№ 93-00-15/17.01.2013 г. относно Програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община за периода 2013-2016 г.
Докл. Любомир Христов

4. Доклад вх. № 93-00-16/17.01.2013 г. относно финансиране на проект за изграждане, разширение и рехабилитация на улици и булеварди от уличната мрежа в гр.София
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № 93-00-2/04.01.2013 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 405 по Протокол № 94/14.07.2011 г. на СОС, касаещо увеличаване на капитала на „ДКЦ Св. Лука – Диабетен център” ЕООД чрез непарична
вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 29-00-334/2/ 04.01.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – CR система за дигитализация на конвенционални рентгенови образи за нуждите на „ДКЦ ХХ–София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № 29-00-304/2/04.01.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 (един) брой мултидиапазонен доплеров сонограф за нуждите на „Първа МБАЛ-София” ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № 29-00-324/3/04.01.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – рентгенов апарат – графичен и скопичен за нуждите на „ДКЦ VII – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № 93-01-985/4/15.01.2013 г. относно участие на Столична община като водещ партньор в проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „ENERGY VISION 2020 FOR THE SOUTH EAST EUROPEAN CITIES” (En Vision 2020), съфинансиран по програмата за междурегионално сътрудничество „Югоизточна Европа” (SEE) на ЕС.
Докл. Ирина Савина

10. Доклад вх. № 93-00-221(9)/17.01.2013 г. относно изменение и допълнение на Решение № 444 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет (СОС) за проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци, Негован и Световрачане, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от ПС Световрачане до ПСОВ „Кубратово”, Столична община, район „Нови Искър” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина

11. Доклад вх. № 04-12-73(3)/16.01.2013 г. относно предоставяне на Министерство на културата безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. д-р Тодор Чобанов

12. Доклад вх. № 93-00-57(1)/17.01.2013 г. относно отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2012 г. и Едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2013 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

13. Доклад вх. № 93-00-19/17.01.2013 г. относно приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2013 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов

14. Доклад вх. № 18-00-281/3/08.01.2013 г. относно отпускане заемообразно на финансови средства за финансиране на проект „Ново начало – образование към заетост” на НЧ „Св. Иван Рилски 1926”, район „Панчарево”.
Докл. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх.№ 93-00-10/11.01.2013 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец февруари 2013 година в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев

16. Доклад № 93-00-546/11.12.2012г. относно утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столичните училища
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев

17. Доклад № 15-00-695/2/15.01.2013г. относно присъединяване на Столична община към Национална кампания ”Достъп до спорт в българските общини” чрез подписване на декларация.
Докл. д-р Тодор Чобанов

18. Доклад вх. № 93-00-9/11.01.2013 г. относно преобразуване на бюджетно мероприятие „Зоологическа градина София” в Общинско предприятие с наименование „Зоологическа градина София” и утвърждаване статута на ОП ”Зоологическа градина София” като разпоредител втора степен с бюджетни кредити.
Докл. д-р Тодор Чобанов

19. Доклад вх. № 93-00-17/17.01.2013 г. относно обединяване на ОП „Софпроект – Общ градоустройствен план” и ОП „София – проект” и създаване на ново предприятие – ОП „Софпроект”. Приемане на Правилник за организацията на дейността на ОП „Софпроект”.
Докл. Петър Диков, Дончо Барбалов

20. Доклад вх. № 93-00-535/30.11.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим за застрояване за преструктуриране на ж.к. „Бъкстон – Север”, в граници: бул. „Братя Бъкстон”, бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Каблешков”, район „Красно село”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. 66-02-826/10.12.2012 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на квартали 1, 2, 7, 28, улица от о.т.14-о.т.15 до о.т.177; улица от о.т.177-о.т.171-о.т.170а до о.т.169, откриване на задънена улица от о.т.171 до о.т.172а; алея от о.т.172а северно от УПИ IX-455, кв.7, откриване на задънени улици от о.т.170а до о.т.170в и от о.т. 170а до о.т.170б, местност „Детски град” за създаване на нови УПИ IV-312, V-685 от кв. 1, УПИ XXII-733, XXIII-733, XXIV-733, XXV-733, XXVI-733, XXVII-733 от кв. 7, УПИ V-310, 316, VI-316,317 от кв.28, изменение на УПИ I –за озеленяване, кв. 2 и план за застрояване на нови УПИ IV-312, V-685, кв. 1, УПИ XXII-733, XXIII-733, XXIV-733, XXV-733, XXVI-733, XXVII-733, кв. 7, УПИ V-310, 316, VI-316, 317, кв. 28, местност „Детски град”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх.№ 93-00-542/10.12.2012 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „с.Бистрица”, кв.15, изменение на границите на кв. 15а, изменение на улица от о.т.647-о.т.647в до о.т. 647д, откриване на задънена улица от о.т.647в до о.т.647г, създаване на нов УПИ IV – 6964..99, план за застрояване за УПИ IV – 6964..99, кв. 15а, местност „с.Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх.№ 93-00-540/10.12.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, м. с. Подгумер, кв.17а, нови УПИ от I до VI и изменение на план за улична регулация /ИПР/ от о.т. 75а-о.т.75б; о.т.75б-о.т.72г-о.т.75д-о.т.75е-о.т.75ж-о.т.75и, район „Нови Искър”
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. 93-00-543/10.12.2012 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „Градина – изток”, кв. 1, изменение на границите на кв. 1, изменение на улица от о.т.402а до о.т.401, от о.т.402а-о.т.401а – о.т.401б до о.т. 401г, откриване на задънена улица от о.т.401б до о.т.401в, създаване на нови УПИ III – 5, за ж.с. и магазини, УПИ ІV-5, план за застрояване за УПИ ІІІ-5 за ж.с. и магазини, УПИ ІV-5, кв. 1, местност „Градина-изток”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 66-02-827/10.12.2012 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на м. „Бул. Ленин”, между о.т 513-о.т 532; между о.т.514-о.т.533; между о.т.533а-о.т.34а; изменение на улична регулация на м. „Врана-Лозен-Триъгълника” между о.т.1-о.т.34-о.т.35 и изменение на план за регулация на УПИ I – 10, 37, 38, 39, 40, район „Панчарево” и район „Искър”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 93-00-541/10.12.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване за нов УПИ ХXXII- 4414.68, улица от о.т. 132а до о.т. 133а и задънена улица по о.т.133 до о.т. 134, кв. 4, м. „кв. Република”, район „Люлин”.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-00-844/15.12.2012 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улица от о.т 118б до о.т.118г и изменение на план за регулация за УПИ ХV-428, ХХ-428 и ХХI-428, кв. 62, м. „Драгалевци”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 93-00-559/14.12.2012 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IV, ХVI, XVII, XVIII, кв.33, м. „Требич”, район „Надежда”.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 93-00-565/20.12.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

30. Доклад вх. № 70-00-63(1)/17.01.2013 г. относно конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК – София” ЕАД в извънредното общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД.
Докл.Николай Стойнев, Иван Илиев

31. Доклад вх. № 93-00-6/09.01.2013 г. относно допълнение на Решение № 630 по Протокол № 31 от 06.12.2012 г. на Столичния общински съвет, с което Столична община приема от Маргарита Димитрова Терзирадева като дарение жилищен имот в район „Лозенец”.
Докл. Вили Лилков

32. Доклад вх. № 13-00-32/4/ 14.12.2012 г. относно поставяне на бюст-паметник на акад. Любомир Илиев до сградата на Института по математика и информатика в Научен комплекс на Българска академия на науките IV км.
Докл. Роберт Янакиев

33. Доклад вх. № 08-14-207/1/14.12.2012 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и включването му във фонд „Резервен” на СО за настаняване на семейството на Здравка Владимирова Томова.
Докл. Ивайло Цеков

34. Доклад вх. № 26-00-3733/15/20.11.2012 г. относно придобиване право на собственост върху поземлен имот № 1356, кв.9, м. „Гробищен парк Малашевци”, район „Подуяне” частна собственост, усвоен по предназначение.
Докл. Ева Митова

35. Доклад вх. № 93-00-18/17.01.2013 г. относно приемане от Столична община на безвъзмездно прехвърляно право на собственост на недвижими имоти от капитала на държавна фирма „Овча купел” ЕООД.
Докл. Христина Семерджиева

36. Доклад вх. № 66-00-3439/88/07.12.2012 г. относно изменение на Решение № 827 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС в частта му относно цените на заменяемите имоти, във връзка с изпълнение на Решение № 4690/30.03.2012 г. на ВАС.
Докл. Христина Семерджиева

37. Доклад вх. № 08-02-287/2/11.12.2012 г. относно продажба чрез провеждане на публичен търг на общински недвижим имот – частна общинска собственост, включен в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г. на Столична община.
Докл. Пламен Църноречки

38. Доклад вх. № 08-20-296/4/11.01.2013 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез конкурс.
Докл. Младен Младенов

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

1. Доклад вх. № 94-Т-332/8/22.01.2013 г. относно прекратяване на конкурс за избор на управители на „Център за психично здраве проф. Н. Шипковенски“ ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД и обявяване на нов конкурс за избор на управители на същите.
Докл. доц. Лилянда Еленковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: