32-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

32-ро заседание
на Столичен общински съвет
20.12.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

50. Питане вх. № 93-00-462/1/29.10.2012 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно структура на Столичен инспекторат.
Отговор по точка 50

51. Питане вх.№ 93-00-471/31.10.2012 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно констатирани нарушения и пропуски във възлагането и провеждането на обществени поръчки от Столична община.

52. Питане вх.№ 93-00-486/06.11.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Суходол и район „Банкя”.
Отговор по точка 52

53. Питане вх. № 93-00-484/1/06.11.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието на двора на 12 ЦДГ „Олимпийче” в район „Средец”.
Отговор по точка 53

54. Питане вх. № 93-00-502/2/29.11.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно ощетяване на бюджета на Столична община чрез действието на неизгодни договори за автобусни линии на масовия градски транспорт, чрез неизплащане на средствата по договорните задължения на Столична община и на общинските фирми и чрез натрупване на лихви в значителни размери.
Отговор по точка 54

55. Питане вх. № 93-00-513/1/29.11.2012 г. от г-дата Георги Кадиев и Румен Георгиев – общински съветници, относно готовността на Столична община за посрещане на зимния сезон в София.
Отговор по точка 55

56. Питане вх. № 93-00-525/1/29.11.2012 г. от проф. д-р Вили Лилков – общински съветник, относно възстановяване на мемориал „Паметни плочи на Първа софийска пехотна дивизия”.
Отговор по точка 56

1. Доклад вх. № 93-00-367/27.08.2012 г. относно частта: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Радослав Тошев

2. Доклад вх. № 66-00-3641/27.11.2012 г. относно изменения в „Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община” по посока безплатно паркиране в паркингите при метростанциите при пътуване с валидна абонаментна карта.
Докл. Група общински съветници

3. Доклад вх. № 93-00-536/03.12.2012 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. проф. Вили Лилков, Владимир Кисьов

4. Доклад вх. № 94-01-296/5/04.12.2012 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.
Докл. Йордан Господинов

5. Доклад вх. № 93-00-487/06.11.2012 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. Дончо Барбалов, Тодор Чобанов

6. Доклад вх. № 04-13-28/1/05.12.2012 г. относно приемане на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН.
Докл. доц. Анета Георгиева

7. Доклад вх. № 93-00-531/29.11.2012 г. относно Правилник за организацията и дейността на Столичен общински съвет.
Докл. Борис Цветков, Иван Мечков, Панайот Бончев

8. Доклад вх. № 66-00-3796/05.12.2012 г. относно съгласуване на Анекс към Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2013 г. на дирекция „Вътрешен одит” –Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

9. Доклад вх. № 93-00-355/4/13.12.2012 г. относно приемане на Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023: СОФИЯ – ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА И План за действие във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Любомир Дацов, Ангел Джамбазки, Капка Георгиева

10. Доклад вх. № 93-00-517/22.11.2012 г. относно частта приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2011 година.
Докл. Елен Герджиков

11. Доклад вх. № 08-03-81/3/27.11.2012 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Цар Симеон I – 2012” за срок от 10 години върху недвижим имот частна общинска собственост.
Докл. Савина Савова

12. Доклад вх. № 08-03-241/13.12.2012 г. относно обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на част от УПИ І, ул.”Гюешево” № 21, кв.27, м.”Пробив-Пенчо Славейков” и учредяване безвъзмездно право на строеж на Фондация „За нашите деца” за изграждане на Център за нас за настаняване на деца от семеен тип за срок от 10 години.
Докл. Савина Савова

13. Доклад вх. № 04-12-26/7/12.12.2012 г. относно преобразуване на бюджетно мероприятие „Зоологическа градина София” в Общински културен институт с наименование „Зоологическа градина София” и утвърждаване статута на ОКИ „Зоологическа градина София” като музей – разпоредител втора степен с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет / делегиран бюджет/, съгласно Закона за културното наследство (ЗКН) и Закона за закрила на културата (ЗЗРК).
Докл. д-р Тодор Чобанов

14. Доклад вх. № 93-00-511/19.11.2012 г. относно: 1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. и 2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2013 .
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

15. Доклад вх. № 93-00-492/09.11.2012 г. относно удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2009-2011 г. ” до 13 юли 2014 година.
Докл. Мария Бояджийска

16. Доклад вх. № 93-00-105/29/13.11.2012 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2012 г. ”, актуализирана към м.октомври
Докл. Ирина Савина

17. Доклад вх. № 93-00-544/10.12.2012 г. относно изпълнение на т.V от Решение № 562 по Протокол № 29 от 08.11.2012 г. на Столичен общински съвет за внасяне и разглеждане на нова структура на ОП „Паркове и градски градини”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

18. Доклад вх. № 93-00-545/11.12.2012 г. относно промяна на индивидуалните месечни заплати на кметовете на райони, кметства и кметските наместници на територията на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова, Дончо Барбалов

19. Доклад вх. № 93-00-538/05.12.2012 г. относно изменение и допълнение на Решение № 394 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет за определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
Докл. Дончо Барбалов

20. Доклад вх. № 66-00-3833/06.12.2012 г. относно сключване на споразумения за заплащане на финансови обезщетения към изтекли договори за отдаване на части от общински имоти под наем за поставяне на рекламни и информационни елементи.
Докл. Дончо Барбалов

21. Доклад вх. № 15-00-528/2/05.12.2012 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1(един) брой мамографски апарат за нуждите на „ДКЦ XXV-София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов

22. Доклад вх. № 93-00-555/13.12.2012 г. относно преоформяне на заема даден на „I МБАЛ – София” ЕАД като капитал и отписване вземането на ОГФМСП от Столична община.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов

23. Доклад вх. № 15-00-472/3/11.12.2012 г. относно даване на съгласие на „Диагностично – консултативен център ХХ – София” ЕООД за закупуване на дълготрайни материални активи.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов

24. Доклад вх. № 93-00-537/03.12.2012 г. относно закриване на Дом за деца „Надежда” от 3 до 7 години, находящ се в гр. София, ж.к „Младост-1”, до бл.29.
Докл. Албена Атанасова

25. Доклад вх.№ 15-00-668/1/10.12.2012 г. относно финансова подкрепа за дейността на театър „Мим-Арт” при сдружение „Тишина” за приключване на 2012 година.
Докл. Албена Атанасова

26. Доклад вх. № 93-00-557/12.2012 г. относно реализация на проект за доставка на трамваи, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за нуждите на „Столичен електротранспорт”.
Докл. Любомир Христов

27. Доклад вх. № 26-00-8248/1/13.12.2012 г. относно даване на съгласие на пазари „Възраждане” ЕАД за разходване на средства за обект – Реконструкция на пазар „Димитър Петков”.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

28. Доклад вх. № 93-00-501/14.11.2012 г. относно програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков

29. Доклад вх. № 12-00-1005/30.11.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

30. Доклад вх. № 94-И-71/24/21.11.2012 г. относно изменение на решение № 455 по Протокол № 94/14.07.2011 г. на Столичен общински съвет за прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, находящи се в район „Възраждане”.
Докл. Лорита Радева, Живко Дервенов

31. Доклад вх. № 66-02-807/29.11.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за нови УПИ ХХII-692, XXIII–691, XXIV-620 и XXV-693, ИПР за УПИ I-451, II-451, III-451 от кв. 75, ИПР за промяна профила на улична регулация за улица по о.т. 359-о.т. 359б-о.т. 177-о.т. 178, създаване на нова задънена улица по о.т. 348а-о.т. 348б, отпадане на кв. 75, м. „Манастирски ливади-изток”.
Докл. Петър Диков

32. Доклад вх. № 93-00-534/30.11.2012 г. относно проект за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXXII-178023 за образуване на нови УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23 и XLIІ-2747.23 и задънена улица по о.т. 116б-о.т.116в, изменение на улична регулация при о.т. 140, кв. 9, м. с. Волуяк, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

33. Доклад вх. № 66-02-815/05.12.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план за кв. 86, УПИ I – за жс, УПИ II-654-за жс, офиси и магазини, УПИ III-671- за жс, офиси и магазини, за създаване на нови УПИ I-44–за офиси и магазини, УПИ II-654-за офиси и магазини и УПИ III-2188-за офиси и магазини; изменение на улична регулация от о.т. 265 до о.т. 1017в, м. „Манастирски ливади-запад”.
Докл. Петър Диков

34. Доклад вх. № 66-02-803/28.11.2012 г. относно прекратяване на производство по одобряване на проект за изменение на план за регулация на м. „Илиянци-изток”, кв. 1 /част/, кв. 2 /част/ и кв. 3 /част/ в частта от о.т. 100 до о.т. 9а- о.т. 10а и на м. НПЗ „Илиянци – запад” от о. т. 24 до о.т. 100 и прилежащи кв. 4а /част/, кв. 5 /част/ и кв. 5д / част/ в частта о. т. 4а- о. т. 13 до о. т. 100.
Докл. Петър Диков

35. Доклад вх. № 66-02-196/10/29.11.2012 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5. 3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” в допълнение на Решение № 174/ по Протокол № 14 от 05.04.2012 г. на СОС.
Докл. Петър Диков

36. Доклад вх. № 93-00-548/11.12.2012 г. относно Програма за мерки в подкрепа на деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Албена Атанасова

37. Доклад вх. № 93-00-496/12.11.2012 г. относно възстановяване на ползването на сградата и двора на ул. „305” № 1 кв. Драгалевци за общинска детска ясла и градина чрез откриване на филиал на 160 ОДЗ „Здравец” и разкриване на яслени и градински групи.
Докл. Орлин Ваташки, Борис Цветков

38. Доклад вх. № 93-00-497/12.11.2012 г. относно изплащане на компенсации на родителите на деца, кандидатствали за общински детски ясли и градини и за които не са осигурени места в тях.
Докл. Борис Цветков, Георги Кадиев, Орлин Ваташки

39. Доклад вх. № 66-00-69/5/13.12.2012 г. относно поставяне на бюст –паметник на ген. Йосиф Гурко в парковото пространство пред Градската художествена галерия – ул.„ ген. Йосиф Гурко”.
Докл. Малина Едрева, Росен Малинов, Борислав Бориславов

40. Доклад вх. № 54-00-86/2/04.10.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на архитект Антонин Колар на сградата на „Централен военен клуб” в София.
Докл. Малина Едрева

41. Доклад вх. № 94-О-29/8/22.11.2012 г. относно поставяне на възпоменателен знак – паметен надпис на професор-архитект Делчо Сугарев и художник- керамик Георги Бакърджиев, в основата на фонтана в градинката пред Централна минерална баня, площад „Бански”.
Докл. проф. Вили Лилков, Борислав Бориславов

42. Доклад вх. № 26-00-7124/4/22.11.2012 г. относно именуване на улици в м. „Лозенец-жилищна група Южен парк” – район „Триадица”.
Докл. проф. Вили Лилков, Борислав Бориславов

43. Доклад вх. № 26-00-7413/5/13.12.2012 г. относно наименуване на безименни улица на територията на районите „Искър”, „Триадица”, „Връбница” и район „ Нови Искър”.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков

44. Доклад вх. № 08-23-119/9/27.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в административни сгради в с. Лозен, с. Железница, с. Казичене и с. Кокаляне – район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов

45. Доклад вх. № 08-14-173/1/27.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на обект – публична общинска собственост, находящ се в сградата на район „Искър”.
Докл. Ивайло Цеков

46. Доклад вх. № 93-00-318/12.07.2012 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал.3 и ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост.
Докл. инж. Пламен Църноречки

47. Доклад вх. № 08-11-145/1/07.11.2012 г. относно именуване на безименна улица на територията на м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

48. Доклад вх. № 08-11-147/05.11.2012 г. относно именуване на безименна улица на територията на м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

49. Доклад вх. 26-00-5488/4/23.11.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост 4 – ж.к Камбаните”.
Докл. Цвета Авджиева

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 08-19-277/3/18.12.2012 г. относно пренасочване на финансови средства, предоставени от Специализирания общински приватизационен фонд с Решение № 319 по протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС за изпълнение на СМР по проект за конструктивн укрепване на сградата на 90 СОУ, район „Люлин“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

2. Доклад вх. 08-17-407/2/18.12.2012 г. относно преразпределяне на финансови средства, предоставени Специализирания общински приватизационен фонд с Решение № 319 по протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС и дофинансиране на изпълнение на мерки по енергийна ефективност в сградата на ЦДГ № 41, 152 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и читалище, с. Мърчаево, Район “Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № 08-21-451/15.12.2012 г. относно кандидатстване на район „Нови Искър” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Живот в общността” за разкриване на социална услуга Наблюдавано жилище за лица от Домове за деца лишени от родителска грижа.
Докл. Даниела Райчеваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: