Доклад от Вили Лилков и Владимир Кисьов за промени в наредбата за местни такси…

ДОКЛАД

от Вили Лилков и Владимир Кисьов – общински съветници

Относно: “Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Oпределени части от територията на някои паркове, градини и зелени площи в Столична община, се явяват собственост на частни лица, които заплащат такса смет за тях, без да са в състояние реално да ги ползват. Съгласно чл. 24, ал. 1 и ал. 4 от ЗМДТ парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди, както и части от тях, са освободени от заплащане на данък. Така законодателят фактически е приравнил по отношение на данъците частната и общинската собственост в общинските паркове и зелени площи.

Съгласно чл. 18 ал. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община такса за битови отпадъци не се събира за имоти публична общинска собственост, каквито са парковете на Столична община. Логично е и имотите, частна собственост, които са част от парковете и градините или са зелени площи и служат за задоволяване на обществени нужди, да бъдат равнопоставени с имотите публична общинска собственост, както по отношение на ограниченията и предназначението, така и по отношение на облекченията.

СОС има право по ЗМДТ изцяло или частично да освободи определени категории лица от заплащане на отделни видове такси и да освободи от заплащането на такса смет собствениците на незастроени имоти, частна собственост, които са части от обществени озеленени площи (паркове или градини), определени за такива със съответните устройствени планове.

От друга страна, начинът по който се определя таксата смет за имотите на всички физически и юридически лица на територията на Столична община, я превръща фактически в данък. В този смисъл таксата смет трябва да се заплаща, както данъците, с 5% отстъпка при авансово плащане на размера на цялата сума за текущата година, в срока на първото плащане от 1 март до 30 април (чл. 28, ал. 2 от ЗМДТ). Това е справедливо, защото заплащайки авансово такса смет за цялата година, гражданите финансират общината за услуга, която ще се получи в следващи месеци, и общината може да получава лихви от внесените суми. Освен това, еднократното плащане на такса смет облекчава Столична община и нейните служители тъй като гражданите ще бъдат обслужени еднократно и натоварването на общинската администрация и нейните разходи за администриране ще бъдат четири пъти по-ниски в сравнение със случая на заплащане на таксата на четири вноски през годината.

Във връзка с изложеното по-горе, както и във връзка с приложените мотиви и обосновката на доклада, предлагаме проект на решение на СОС, който е приложен към доклада.

С уважение
Вили Лилков
Владимир Кисьов
Към доклада са приложени:

  1. проект за решение;
  2. мотиви;
  3. обосновка.

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2012 година

ЗА: „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1, т. 1 от „Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет”

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в която са отразени промените съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Приложение 1

Проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

§1. Чл. 20 от Наредбата, който гласи:
Чл. 20. (1) (изм. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012, влиза в сила 01.01.2013 г.) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
(2) Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

добива вида:
Чл. 20. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
(2) На заплатилите пълния размер на такса битови отпадъци в срок до 30 април на текущата година се прави отстъпка пет на сто.
(3) Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

§2. Ал. 3 на чл. 27, която има вида:
(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, не се събира такса за битови отпадъци.

добива вида:
(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, както и за незастроените имоти, частна собственост, които се явяват части от обществени озеленени площи, определени за такива със съответните устройствени планове, не се събира такса за битови отпадъци.


МОТИВИ

  1. Части от територията на някои обществени озеленени площи в Столична община са собственост на частни лица, които заплащат такса смет за тях, без да са в състояние реално да ги ползват. Парковете и други подобни имоти за обществени нужди, както и части от тях, са освободени от заплащане на данък. Такса за битови отпадъци не се събира за парковете на Столична община. Логично е и имотите, частна собственост, които са част от парковете или са зелени площи и служат за задоволяване на обществени нужди, да бъдат равнопоставени с имотите публична общинска собственост.
  2. Такса смет за имотите на всички физически и юридически лица на територията на Столична община се определя по начина на определянето на местен данък и затова таксата смет трябва да се заплаща, както данъците с 5% отстъпка при авансово плащане на размера на цялата сума за текущата година, в срока на първото плащане от 1 март до 30 април.

ОБОСНОВКА

СОС има право по ЗМДТ изцяло или частично да освободи определени категории лица от заплащане на отделни видове такси.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Един коментар

  1. […] Доклад вх. № 93-00-536/03.12.2012 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: