31-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

31-во заседание
на Столичен общински съвет
06.12.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

28. Питане вх. № 93-00-462/1/29.10.2012 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно структура на Столичен инспекторат.

29. Питане вх.№ 93-00-486/06.11.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Суходол и район „Банкя”.

30. Питане вх. № 93-00-484/1/06.11.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието на двора на 12 ЦДГ „Олимпийче” в район „Средец”.

31. Питане вх. № 93-00-502/2/29.11.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно ощетяване на бюджета на Столична община чрез действието на неизгодни договори за автобусни линии на масовия градски транспорт, чрез неизплащане на средствата по договорните задължения на Столична община и на общинските фирми и чрез натрупване на лихви в значителни размери.

32. Питане вх.№ 93-00-513/1/29.11.2012 г. от г-дата Георги Кадиев и Румен Георгиев – общински съветници, относно готовността на Столична община за посрещане на зимния сезон в София.

1. Доклад вх. № 93-00-457/24.10.2012 г. относно изменение на Наредбата за общинска собственост (Приета с Решение № 210 от Протокол № 87 от 14.04.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и зeмеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд.
Докл. Мария Бояджийска

2. Доклад вх. № 29-00-145/1/22.11.2012 г. относно отмяна на Решение № 593 по Протокол № 98/06.10.2011 г. на СОС, увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова

3. Доклад вх. № 62-01-100/3/29.11.2012 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот за разкриване на Ветеринарна лечебница с кастрационен център за безстопанствени кучета.
Докл. Лорита Радева, Венетка Серафимова, Альоша Даков, Татяна Георгиева

4. Доклад вх. № 93-01-797/38/29.11.2012 г. относно учредяване на безвъзмедно право на ползване върху общински имот за разкриване на приют за безстопанствени кучета с кастрационен център.
Докл. Лорита Радева, Венетка Серафимова, Альоша Даков, Татяна Георгиева

5. Доклад вх. № 18-00-46/4/13.11.2012 г. и вх.№ 18-00-46/5/29.11.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище „Рома – 1956” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4388.651.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в кв. Филиповци, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Милко Младенов

6. Доклад вх. № 93-00-527/26.11.2012 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх.№ 66-00-3542/20.11.2012 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 04-08-56/42/22.11.2012 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок за предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 650 556,76 лева (шестстотин и петдесет хиляди петстотин и петдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки), обезпечaваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.4-06/2010/002 от 03.06.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район „Овча купел”, Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина

9. Доклад вх. № 93-00-528/27.11.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина

10. Доклад с вх. № 93-00-530/28.11.2012 г. относно План за оптимизация на мрежата от общински учебни и детски заведения в гр. София за 2013 година.
Докл. Тодор Чобанов

11. Доклад вх. № 66-02-788/21.11.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на м. в.з. „Мало Бучино”, кв. 19, УПИ I-3874.9 и улица по о.т. 72з – о.т. 72г, район „Овча купел”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-795/22.11.2012 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за регулация за м. „НПЗ Илиянци – изток”, район „Сердика” в обхват УПИ №№ IV, V, XV и XVI от кв.2 за създаване на нови УПИ №№ XXV-1166,35,461,2028, XXVI-39, XXVII-41, XXVIII-483, XXIX -381 от кв. 2 и план за застрояване на създадените нови УПИ №№ XXV-1166, 35, 461, 2028, XXVI-39, XXVII-41, XXVIII-483, XXIX-381 от кв. 2 на местността.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 93-00-529/27.11.2012 г. относно приемане на мисията, целите, принципите и приоритетите на Календара на културните събития на Столична община; Формуляр за кандидатстване; таблица с критерии за оценка на кандидатстващите събития.
Докл. Малина Едрева, Калоян Паргов, Борислав Бориславов, Любомир Дацов

14. Доклад вх. № 93-00-532/29.11.2012 г. относно удължаване срока на действие на Работна група, създадена със Заповед РД 09-02-263/22.10.2012 г. на кмета на Столична община на основание Решение № 426 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев

15. Доклад вх. № 93-00-490/07.11.2012 г. относно предложение за провеждане на местен референдум в район „Искър”, Столична община с въпрос: „Съгласни ли сте в цялостно проектираните и изградени жилищни комплекси „Дружба” 1 и 2, район „Искър” на Столична община, да се допуска строителство на нови сгради само за публична инфраструктура – детски градини, училища, здравни заведения, транспортни обекти?”
Докл. Група общински съветници

16. Доклад вх. № 93-00-520/22.11.2012 г. относно предложение за провеждане на местен референдум в Столична община с въпрос: „Съгласни ли сте да бъде прекратен концесионния договор между Столична община и „Софийска вода” АД?”
Докл. Група общински съветници

17. Доклад вх. № 93-00-501/14.11.2012 г. относно Програма за развитие на велосипедния транспорт на територита на Столична община за периода 2012-2015 г.
Докл. Зафир Зарков

18. Доклад вх. № 29-0-348/1/29.11.2012 г. относно откриване процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност, отделни медицински и административни дейности и обучение на студенти и специализанти на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

19. Доклад вх. № 94-01-312/1/16.02.2012 г. относно преименуване на ул.”101” в район „Слатина” с името „Климент Денчев”.
Докл. Роберт Янакиев

20. Доклад вх.№ 21-00-261/4/20.11.2012 г. относно закриване на 13 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с административен адрес ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 63, район „Възраждане”.
Докл. Савина Савова

21. Доклад вх. № 08-03-99/4/21.11.2012 г. и доклад вх. № 04-12-64/1/02.11.2012 г. относно отмяна на Решение № 393 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. на СОС, с което е предоставен безвъзмездно за управление на 18-то СОУ „Уилям Гладстон” част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от сградата на 13-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находяща се на ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 63 и за предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на културата имота – публична общинска собственост, сградата на 13-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находяща се на ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 63 за срок от 3 години за осъществяване на образователни дейности и чуждоезиково обучение.
Докл. Савина Савова

22. Доклад вх. № 08-16-153/3/09.11.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”- Младост, филиал „Студентска” за срок от 3 години на части от имот – публична общинска собственост /АОС №16/29.08.1996 г./
Докл. Димитър Дилчев

23. Доклад вх. № 08-19-257/1/16.11.2012 г. относно предложение за промяна на предназначението на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем” във фонд „Резервен”.
Докл. Милко Младенов

24. Доклад вх. № 08-24-282/2/19.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти – публично общинска собственост, находящи се на територията на район „Банкя”, за поставяне на преместваеми обекти /павилиони/ за търговски и обслужващи дейности, съгласно одобрени локални схеми от Главен архитект на София.
Докл. Рангел Марков

25. Доклад вх. № 94-М-541/3/27.11.2012 г. относно дарение на жилищен имот в полза на Столична община.
Докл. Любомир Дреков

26. Доклад вх.№ 08-23-385/1/16.11.2012 г. относно определяне на статута и категорията на общински спортен обект и откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на стадион – публична общинска собственост на територията на район „Панчарево”, находящ се в УПИ І-за спортен комплекс, кв.19 в землището на с.Бистрица със срок 10 години.
Докл. Димитър Сичанов

27. Доклад вх. № 08-20-279/1/22.11.2012 г. относно предложение за именуване на безименни улици в район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

1. Доклад вх. № 93-00-381/19/03.12.2012 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества с ограничена отговорност по т.1 от Решение № 462 от 13.09.2012 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова, доц. Лилянда Еленковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: