30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

30-то заседание
на Столичен общински съвет
22.11.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

23. Питане вх. № 93-00-465/29.10.2012 г. от проф. д-р Вили Лилков – общински съветник, относно споразумение между Столична община, мобилните оператори и фирма „Улично осветление” във връзка с ползването на стълбовете за улично осветление за разполагане на базови станции на мобилните оператори върху тях и ползваната електроенергия за захранване на станциите.

24. Питане вх. № 93-00-460/29.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно бюджета и разпределението на услугата Асистент за независим живот.

25. Питане вх.№ 93-00-463/29.10.2012 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно изпълнение на решение № 115/08.03.2012 г.

26. Питане вх. №. 93-00-478/02.11.2012 г. от г-дата Ангел Джамбазки и Георги Свиленски – общински съветници, относно незаконосъобразно издадено разрешение за строеж, увреждащо интереса на съсобственици и обществения интерес.

27. Питане вх. № 93-00-486/06.11.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда„ за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Суходол и район Банкя.

1. Доклад вх. 93-00-466/30.10.2012 г. относно утвърждаване на Плана за защита при бедствия на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-488/06.11.2012 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова

3. Доклад вх. 93-00-485/05.11.2012 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № 93-00-492/09.11.2012 г. относно удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2009-2011 г.” до 13 юли 2014 г.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх.№ 93-00-500/13.11.2012 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, максимална сума за финансиране на един проект в дадено направление и сесии за кандидатстване по Програмата през 2013 г.
Докл.Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов

6. Доклад вх. № 93-00-489/07.11.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – ИПР на улица от о.т. 137-о.т. 137а-о.т. 137б; създаване от о.т. 137б-о.т. 137в и ПРЗ за УПИ V-15 и VI – 15, кв. 29, м. Доброславци, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

7. Доклад вх. № 66-02-728/01.11.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на улична регулация между о.т. 311 до о.т. 312, създаване на задънена улица от о.т 311а до о.т. 311б, план за регулация и план за застрояване на (ПУП – ИПРЗ) за УПИ VI – 19 и УПИ VII – 19, м. „Стърната-юг”, гр. Банкя, Столична община.
Докл. Петър Диков

8. Доклад вх. № 93-00-479/01.11.2012 г. относно приемане на икономически анализ на общинска охранителна фирма „Егида – София” ЕАД и предприемане на мерки за подобряване дейността на дружеството.
Докл. Татяна Георгиева, Мита Георгиева

9. Доклад вх. № 93-00-475/01.11.2012 г. относно предприемане на процедура по реда на чл. 28 и следващи от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Ангел Джамбазки

10. Доклад вх. № 93-00-491/09.11.2012 г. относно подобряване на транспортното обслужване на гр. Банкя – кварталите – оптимизация на действащите маршрути.
Докл. Зафир Зарков

11. Доклад вх. № 12-00-943/13.11.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

12. Доклад вх. № 12-00-942/13.11.2012 г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

13. Доклад вх.№ 93-00-505/15.11.2012 г. относно приемане на решение по жалба № 66-00-1874/12/05.11.2012 г. на д-р Николай Милков Димов относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на “Пета МБАЛ-София“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

14. Доклад вх.№ 93-00-493/12.11.2012 г. относно възстановяване на средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) на Столична общинска агенция за приватизация (СОАП), на основание подлежащи на изпълнение съдебни решения на Софийски районен съд, по силата на които са развалени договори за продажба от 27.06.2002 г.
Докл. Ирина Йорданова

15. Доклад вх.№ 93-0-483/05.11.2012 г. относно създаване на постоянно действаща комисия за осъществяване на контрол върху „Общинска банка” АД.
Докл. Георги Kадиев

16. Доклад вх. № 25-00-223/1/13.11.2012 г. относно преименуване на социално заведение от Дом за стари хора кв. Дървеница, намиращ се в кв. Дървеница, ул. „Пловдивско поле” № 8 в Дом за стари хора „Дълголетие” намиращ се на същия адрес.
Докл. Анета Георгиева

17. Доклад вх.№ 62-00-247/1/15.11.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на контраадмирал Сава Николов Иванов на сградата на ул.”Уилям Гладстон” № 6.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 600 по точка 16, обявено на 29.11.2012

18. Доклад вх. № 93-00-495/12.11.2012 г. относно даване на съгласие за ползването на отпуск.
Докл. Елен Герджиков

19. Доклад вх. № 94-Д-508/16/06.06.2012 г. относно прекратяване на съсобственост в незастроен недвижим имот чрез изкупуване на общинската част от съсобственика на основание чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Савина Савова

20. Доклад вх. № 18-00-46/4/13.11.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище „Рома – 1956” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4388.651.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в кв. Филиповци, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Милко Младенов

21. Доклад вх. № 08-24-282/12.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

22. Доклад вх. 08-24-274/8.11.2012г. относно отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 78 СОУ „Хр. Смирненски”, район „Банкя”.
Докл. Рангел Марковакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: