25-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

25-то заседание
на Столичен общински съвет
27.09.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

27. Питане вх. № 93-00-388/10.09.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно резултатите от проверките, извършени по изпълнение на проекта за възстановяване на зелените площи по бул. «Димитър Петков» – район «Възраждане» на стойност 250 000 лева.

28. Питане вх. № 93-00-400/19.09.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно неизпълнение на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини в град София и кога ще се осигурят места за всички кандидатствали деца.

29. Питане вх. № 93-00-402/19.09.2012 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно разходите извършвани от общинските търговски дружества «Пазари Изток» ЕАД, «Пазари Запад» ЕАД, «Пазари Север» ЕАД, «Пазари Юг» ЕАД, «Пазари Възраждане» ЕАД и сключените от тях дългосрочни договори.

1. Доклад вх. № 66-00-2124/10.07.2012г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-372/29.08.2012 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № 93-00-373/29.08.2012 г. относно промяна капацитета на Дом за слепи лица – гр. София, ул. „Балша” № 23 като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх. № 93-00-374/30.08.2012 г. относно увеличение на средната месечна брутна работна заплата и увеличение числеността на персонала в сектор „Асистент за независим живот” към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Столична община за 2012 г.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх. № 93-00-375/30.08.2012 г. относно предложение за актуализация на средна месечна брутна работна заплата в дейност 525 „Клуб на инвалида, пенсионера и други”.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № 93-00-392/13.09.2012 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2012 година.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № 93-00-104/1/20.09.2012 г. относно изменение и допълнение на Решение № 110 на Столичния общински съвет от 08.03.2012 г. за Кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с проектно предложение „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов

8. Доклад вх. № 66-02-195/4/27.07.2012г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в т.3.1. от текстовата част на Решение № 172/05.04.2012г. на СОС, с което е одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. „Зони Г – Центъра” (част) и за м. „Буката” (част).
Докл. Петър Диков

9. Доклад вх. № 93-00-357/27.07.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ І-щаб на гражданската отбрана и УПИ ХVІ-109, кв.2, „в.з. Калфин дол”, изменение на границите на кв.2, изменение на улица от о.т. 8з до о.т.8в и откриване на нова улица от о.т.8з до о.т.8л, отреждане на УПИ ХVІІІ-108 и УПИ ХІХ-108, кв.2, местност „в.з. Калфин дол”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. № 93-00-358/27.07.2012 г. относно ПУП – изменение на плана за регулация за кв. 90а, създаване на нови УПИ VІІІ-126, за семеен хотел, УПИ ІХ-126, за семеен хотел, УПИ Х-126, за семеен хотел, УПИ ХІ-126, за семеен хотел, откриване на задънена улица от о.т. 558н до о.т.558о и план за застрояване за новосъздадени УПИ VІІІ-126, за семеен хотел, УПИ ІХ-126, за семеен хотел, УПИ Х-126, за семеен хотел, УПИ ХІ-126, за семеен хотел, кв. 90а, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № 93-00-360/30.07.2012 г. относно приемане на ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. ж.к. „Обеля-2” и план-схеми на техническата инфраструктура – район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 93-00-361/30.07.2012 г. относно приемане на ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. ж.к. „Обеля-1” и план-схеми на техническата инфраструктура – район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-554/31.07.2012г. относно проект за ПУП – План-извадка – план за регулация и застрояване /ПИ-ПРЗ/ за УПИ V-1124 „за офиси, магазини и складове”, УПИ VІІІ-568-„за офиси, магазини и складове”, УПИ ІХ-1139-„за производствена и складова дейност”, УПИ Х-1137-„за офиси, магазини и жилища”, ХІ-1138-„за офиси, магазини и складове”, УПИ ХІІ-1139-„за производствена и складова дейност”; РУП за УПИ V-1124-„за офиси, магазини и складове”, УПИ Х-1137-„за офиси, магазини и жилища”, ХІ-1138-„за офиси, магазини и складове”; улици по о.т.243а-243б-243в; по о.т. 243а-243г; по о.т.239-239а; по о.т.239-239б-239в, кв. 63в, м. „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-564/08.08.2012г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация на м. НПЗ „Илиянци – запад”, кв. 5а, УПИ ХVІ-538, 497, 500 – „за търговия, складове и офиси”, УПИ ХV-„за озеленяване и обществено обслужване” и м. „Илиянци”, кв.22, УПИ І-„за манастир „Св. Илия””, като се създават нови УПИ ХХ-2021-„за търговия, складове и офиси”, УПИ ХV-„за озеленяване и обществено обслужване” в кв. 5а, създава се кв. 5д без одобряване на плана за регулация за УПИ ХХ-500, 2022-„за търговия, складове и офиси” на м. НПЗ „Илиянци-запад”; УПИ І- „за манастир „Свети Илия”” в кв. 22 м. „Илиянци”; създава се улица от о.т.4 до о.т. 42в; изменят се улици от о.т. 24а до о.т. 24 б и от о.т. 44а до о.т. 44б.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-512/18.07.2012г. относно ПУП – изменение на план за регулация за кв. 88б, УПИ І-1079-„за озеленяване”, кв. 86, УПИ ХІV-3303, създаване на нови УПИ ХVІ-334, УПИ ХVІІ-295-за КОО, изменение на улица между о.т. 771 и о.т. 772, откриване на задънена улица от о.т.771а до о.т.771е и план за застрояване на новосъздадени УПИ ХVІ-334 и УПИ ХVІІ-295, за КОО, кв. 86 , местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-557/02.08.2012г. относно одобряване на проект на ПУП план за регулация и застрояване (ПРЗ) преструктуриране на съществуващ жилищен комплекс на местност „ЖГ „Камбаните – Младост 4””, район „Младост”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 12-00-751/19.09.2012 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

18. Доклад вх. № 93-00-389/10.09.2012 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД, „Спортна София – 2000” ЕАД и „Галатея – 2002” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

19. Доклад вх. № 29-00-283/1/20.09.2012 г. относно откриване на процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – град София.
Докл. доц. Лилянда Еленкова

20. Доклад вх. № 94-Д-3103(42)12.06.2012 относно придобиване право на собственост върху поземлен имот 490, кв. 29, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, попадаща в улица с о.т. 140 – о.т. 114а, собственост на Константинос Георгиус Триандафилидис и Толис Костас Триандафалидис.
Докл. Любомир Дреков

21. Доклад вх. № 66-02-3517(50)/03.07.2012 г. относно изкупуване на реални части от поземлен имот № 1668 и реални части от поземлен имот № 1149, заключени между кв. 9 и 12, по плана на местност „Жилищна група Мотописта – ІІ-ра част”, собственост на физически лица, които попадат в изграден участък от улица „Ген. Кирил Ботев”.
Докл. Стоян Начев

22. Доклад вх. № 08-16-152/17.08.2012 г. относно именуване на безименна улица в СО район „Студентски”, м. „Дървеница”, кв. 28 и кв. 28а.
Докл. Димитър Дилчев

23. Доклад вх. № 08-17-3049(19)/15.08.2012 г. относно процедура по параграф § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за ПИ ХХVІІ-1707 и УПИ ХХVІІІ-1707, кв. 25, м. , м. „Киноцентър – ІІІ част – разширение”.
Докл. Стойко Дуков

24. Доклад вх. № 08-17-194(6)/12.07.2012 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХХІІ-1253, кв. 6, м.в.з. „Киноцентъра – ІІ част”, район „Витоша”.
Докл. Стойко Дуков

25. Доклад вх. № 94-Р-178/17/06.08.2012 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІІ, ІV, V, кв. „Модерно предградие”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

26. Доклад вх. № 08-22-53/1/18.09.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

1. Доклад вх. № 93-00-149/2/03.09.2012 г. относно утвърждаване на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон на апортна вноска за увеличаване капитала на „Общинска банка” АД и за свикване на Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД за увеличаване на капитала и приемане на изменение и допълнение на Устава на „Общинска банка” АД, внесен с писмо вх.№ 66-00-2805/24.09.2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиевакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: