21-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

21-во заседание
на Столичен общински съвет
19.07.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

57. Питане вх. № 93-00-299/1/05.07.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с конкурсите за определяне на изпълнители на инвеститорски контрол, контрол по проектирането и строителен надзор.

58. Питане вх. № 93-00-278/2/29.06.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно незаконно използване на озвучителна система от сградата на софийската джамия в нарушение на Наредба № 1.

59. Питане вх. № 93-00-297/1/04.07.2012 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник относно изясняване проблеми със собствеността на недвижим имот, находящ се в кв.468, м.“Център“, между ул. „Гурко“, ул. „Иван Вазов“ и ул. „Г.С.Раковски“.

60. Питане вх. № 93-00-298/1/04.07.2012 г. от г-жа Любка Качакова – общински съветник относно липсата на адекватни действия от страна на Столична община във връзка с изпълнение волята на дарителите на парк „Врана“.

61. Питане вх. № 93-00-317/1/12.07.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнението на Меморандум между Столична община и Областната администрация на Област София за сътрудничество в управлението на парк „Борисова градина“ и Парк с паметник на съветската армия и на договора за възстановяване и експлоатация на езерото „Ариана“.

1. Доклад вх. № 93-00-320/12.07.2012 г. относно даване на съгласие за сключване на договор с Община Ловеч за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска

2. Доклад вх. № 26-00-4501/1/12.07.2012 г. относно приемане безвъзмездно от Столична община в собственост на реални части от имоти – държавна собственост, попадащи в трасето на Метрополитена от бул. „Александър Малинов“ до Летище София в участъка от „Крайречен булевард“ до Метростанция 23 „Летищен комплекс“.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов

3. Доклад вх. № 93-00-232/3/12.07.2012 г. относно прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването; Даване на съгласие превозите по линиите, предмет на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. да се възложат на „Столичен автотранспорт“ ЕАД при условията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на съвета относно обществените услуги за пътнически превоз за железопътен и автомобилен транспорт; Даване на съгласие „Столичен автотранспорт“ ЕАД да встъпи в договори за финансиране на превозните средства, използвани за изпълнение на транспортната задача – предмет на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов

4. Доклад вх. № 93-00-327/12.07.2012 г. относно възлагане на „Център за градска мобилност“ ЕООД да сключи договор за консултантски услуги, финансиран с грант на Испански институт за външна търговия, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Докл. Любомир Христов

5. Доклад вх. № 93-00-309/06.07.2012 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на търговски дружества със 100 % общинско участие.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 26-00-3646/3/06.07.2012 г. относно уреждане на взаимоотношенията с мобилните оператори във връзка с ползването на общинска собственост в процеса и за нуждите на строителство на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура на възмезден принцип.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № 08-04-161/40/06.07.2012 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

8. Доклад вх. № 66-00-4141/5/06.07.2012 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД и на „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

9. Доклад вх. № 93-00-316/11.07.2012 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център XVI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

10. Доклад вх. № 93-00-308/06.07.2012 г. относно прекратяване дейността на „Дентален център XXVI – София“ ЕООД чрез ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова

11. Доклад вх. № 93-00-334/12.07.2012г. създаване на одитен комитет, съгласно изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев

12. Доклад вх. № 93-00-307/06.07.2012 г. относно осигуряване на средства за спешен, неотложен ремонт на сграда – общинска собственост в с. Герман с предназначение – здравна служба.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 08-21-206/1/10.07.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности“ при Столична община за разкриване на клубове на пенсионера и инвалида, на помещения – общинска собственост в следните райони „Връбница“, „Нови Искър“, „Подуяне“, „Слатина“, „Панчарево“, „Лозенец“.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 66-00-2121/10.07.2012 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – Център за социална рехабилитация и итеграция на възрастни хора със зрителни увреждания чрез обучение с помощта на кучета-водачи при провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит, капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 93-00-319/12.07.2012 г. относно участие на Столична община в проект „Въвеждане в експлоатация на чисти и енерго-ефективни превозни средства (Clean Fleets) по Програма „Интегрирана енергия – Европа“ на ЕС.
Докл. Ирина Савина

16. Доклад вх. № 93-00-337/12.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/009 от 23.11.2011 г. между СО и МРРБ за проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов

17. Доклад вх. № 93-00-286/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 10 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Луи Пастьор”, бул. „Царица Йоанна”, ул. „Добринова скала” и ул. „Ген. Владимир Денчев.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 93-00-287/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 9 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Луи Пастьор”, бул. „Царица Йоанна”, ул. „Ген. Асен Николов” и ул. „Крим” без кв. 31г.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 93-00-288/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 7 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Индира Ганди”, бул. „Добринова скала”, бул. „Джавахарлал Неру” и бул. „Царица Йоанна”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 93-00-289/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 8 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоанна”, „Ген. Асен Николов” и ул. „Крим”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 66-02-497/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 4 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Райко Даскалов”, бул. Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-498/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 1 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Сливница”, бул. „Добринова скала”, бул. „Проф. Александър Станишев”, и бул. „Панчо Владигеров” без УПИ ІІ, ІV, V, VІ и VІІ от кв. 73.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-499/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 5 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Райко Даскалов , бул. „Добринова скала” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 66-02-500/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 3 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 66-02-501/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 2 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Проф.Александър Станишев” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-359/1/12.07.2012 Г. относно реконструкция на бул. „Витоша“ като пешеходна зона и осигуряване на средства за подмяна на съществуващата улична канализация в участъка от ул. „Неофит Рилски“ до ул. „Солунска“.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 12-00-162/1/06.07.2012 г. относно утвърждаване на Проект за изменение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2012 г.
Докл. Валя Чилова

28. Доклад вх. № 12-00-563/06.07.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

29. Доклад вх. № 94-П-141/63/07.06.2012 г. относно продължаване срока на договор за наем.
Докл. Елен Герджиков

30. Доклад вх. № 08-18-3037/12/12.07.2012 г. относно приемане на дарение на имот, собственост на наследници на Тинка, Стефка, Верка и Никола Вучеви, попадащ в УПИ I-общ., отреден за църква, кв.3 а, м. „Овча купел“ и дарение на общински имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, представляващ УПИ VII-жс, кв.3, м.“ж.к. Овча купел 2“, на населдници на Тинка, Стефка, Верка и Никола Вучеви.
Докл. Роберт Янакиев, Жельо Бойчев, Борислав Бориславов, Вили Лилков

31. Доклад вх. № 93-00-321/12.07.2012 г. относно определяне на възнаграждението на председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Вили Лилков

32. Доклад вх. № 93-00-332/12.07.2012 г. относно даване на съгласие за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – собственост на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

33. Доклад вх. № 93-00-331/12.07.2012г. относно реализиране на проект за възстановяване на пазарен комплекс „Връбница“ от „Пазари Север“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

34. Доклад вх. № 93-00-330/12.07.2012 г. относно удължаване срока на работа на временната комисия, създадена с решение № 14 по протокол № 3 от 24.11.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев

35. Доклад вх. № 93-00-264/19.06.2012 г. относно преобразуване на „Център за градска мобилност“ ЕООД в търговско дружество от друг вид, а именно „Център за градска мобилност“ ЕАД и писмо вх. № 93-00-264/4/12.07.2012 г.
Докл. Радослав Тошев

36. Доклад вх. № 93-00-333/12.07.2012 г. относно приемане на Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на СО.
Докл. Зафир Зарков

37. Доклад вх. № 70-00-439/1/11.07.2012 г. относно опрощаване на просрочени плащания на лица, ползвали услугите на ОП „Социален патронаж“.
Докл. Лилянда Еленкова

38. Доклад вх. № 93-00-312/09.07.2012 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ XIV – София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова

39. Доклад вх. № 93-00-313/09.07.2012 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ XIII – София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова

40. Доклад вх. № 93-00-76/07.02.2012 г. относно прекратяването на договора, сключен между СО и „Софийска вода“ АД и въстановяване общинското дружество „Водоснабдяване и канализация“.
Докл. Ангел Джамбазки

41. Доклад вх. № 93-00-192/07.05.2012 г. относно премахване на незаконни заграждения на улици и площади – публична общинска собственост.
Докл. Ангел Джамбазки

42. Доклад вх. № 93-00-132/20.03.2012 г. относно прекратяване на конкурс № 8-СО-2011 и конкурс № 9-СО-2011 за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрена от главния архитект на СО „схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община“ – група А и група Б.
Докл. Георги Кадиев, Борис Цветков, Иван Мечков

43. Доклад вх. № 93-00-260/13.06.2012 г. относно приемане на доклада на работна група, създадена с решение № 12 по протокол № 7 от 12.01.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. група общински съветници

44. Доклад вх. № 26-00-8327/12.07.2012 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект, включен в капитала на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Георги Свиленски

45. Доклад вх. № 26-00-587/10/12.07.2012 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Изгрев“, „Лозенец“, „Овча купел“ и „Банкя“.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков

46. Доклад вх. № 08-04-25/3/19.06.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище д-р Петър Х. Берон 1925“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков“ № 65.
Докл. Йорданка Фикирлийска

47. Доклад вх. № 08-22-34/3/03.07.2012 г. относно промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на имот, представляващ УПИ I-за здравна служба, аптека и ТП, кв.38 по регулационния план на кв. Враждебна, район „Кремиковци“ заедно с построената в него сграда, за осъществяване на здравна дейност.
Докл. Ивайло Панев

48. Доклад вх. № 08-20-67/10/03.07.2012 г. относно учредяване възмездно право на строеж на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД върху общински недвижим имот – УПИ VII-130001-отреден за електроподстанция високо напрежение, кв.8, м. „Мрамор – Производствено-складова база“, със ЗП от 5 213 кв.м.
Докл. Младен Младенов

49. Доклад вх. № 94-В-435/17/02.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ V-781 и УПИ VI-за озеленяване, кв.36, м.“Младост – 1 ч.“.
Докл. Цвета Авджиева

50. Доклад вх. № 08-07-26/7/12.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за изменение на ПУП за УПИ IV-за общ. Жилищно строителство и магазини и ПИ 982, кв.14, м.ж.к. „Гео Милев Подуяне – Редута“ и създаване на проектен УПИ X-982,общ., кв.14, м.ж.к. „Гео Милев Подуяне – Редута“, район „Слатина“.
Докл. Антоанета Апостолова

51. Доклад вх. № 08-07-211/1/04.07.2012 г. относно разкриване на филиал към ОДЗ № 65 „Слънчево детство“ с 3 градински групи, позиционирани в „Общностен център за деца и семейства в рискови групи“ на територията на район „Слатина“, УПИ II, кв.199, м.“Христо Смирненски – Слатина“, РЗП 1519 кв.м.
Докл. Антоанета Апостолова

52. Доклад вх. № 08-18-169/1/10.07.2012 г. относно разкриване на филиал към ОДЗ № 161 „Ласка“ с 1 градинска група, позиционирани в „Общностен център за деца и семейства в рискови групи“ на територията на район „Овча купел“, УПИ XVIII-1313, кв.9, м.“Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева

53. Доклад вх. № 08-02-103/3/11.07.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се между локалното платно на бул. „ген. Е.И. Тотлебен“, ул. „Яков Крайков“ и ул. „Константин Иречек“, върху който е предвидено разполагането на 4 преместваеми обекта по одобрена схема от г. архитект на СО.
Докл. Пламен Църноречки

54. Доклад вх. № 93-00-318/12.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.
Докл. Пламен Църноречки

55. Доклад вх. № 08-08-203/23/12.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Дианабад – запад“ /НПЯ „Червена звезда“/, за УПИ XXIV и УПИ XXV, кв.2 /нов 2в/.
Докл. Димитър Димитров

56. Доклад вх. № 93-00-335/12.07.2012 г. относно ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиковакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: