19-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

19-то заседание
на Столичен общински съвет
28.06.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-204/1/14.05.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на решение № 774/11.12.2008 г. и решение № 697/19.11.2009 г. на Столичен общински съвет за „разработване на Програма за подготовка на Историческия център на София за кандидатстване за световно кулутрно наследство“.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-206/2/14.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно премахване от Женски пазар, бул. „Стефан Стамболов“, Зона Б-2, район „Възраждане“, гр. София, от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Екзарх Йосиф“, на поставени маси, сергии и павилиони и на постройките на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-265/1/20.06.2012 г. от г-н Прошко Прошков – общински съветник, относно изпълнение на договорите за „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на СО“.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-00-239/1/08.06.2012 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно сигнали за нарушения в Дом за деца „Асен Златаров“.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-00-133/4/19.06.2012 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник, относно изпълнение на предприетите действия за отстраняване на нарушения в „ДКЦ XXX – София“ ЕООД.
Отговор по точка 5

6. Доклад вх. № 93-00-225/23.05.2012 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № 93-00-240/07.06.2012 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № 66-00-1862/19.06.2012 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № 93-00-270/21.06.2012 г. относно приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2011 година и осовобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № 93-00-256/12.06.2012 г. относно промяна предмета на дейност на „Чистота Искър“ ЕООД и приемане на актуализиран учредителен акт.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска

11. Доклад вх. № 66-02-748/81/21.06.2012 г. относно финансиране със средства от СОПФ обект „Приют за безстопанствени кучета от отворен тип“ в с. Горни Богров, район „Кремиковци“.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

12. Доклад вх. № 66-00-915/7/21.06.2012 г. относно преразпределяне на финансови средства и дофинансиране със средства от СОПФ по Програмата за ремонти (в т.ч. мероприятия за енергийна ефективност) в общински учебни и детски заведения през 2012 г., одобрена с решение № 243 по протокол № 16 от 10.05.2012 г. на СОС.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

13. Доклад вх. № 93-00-232/29.05.2012 г. относно прекратяване на договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и финансовите задължения на СО, произтичащи от прекратяването.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов

14. Доклад вх. № 15-00-160/1/04.05.2012 г. относно отмяна в чл.28, ал.1, т.6 от Наредбата за организация на движението на територията на СО на забраната за влизане на мотоциклети и мотопеди по бул. „Цариградско шосе“ в участъка между „Орлов мост“ и бул. „д-р Г.М. Димитров“.
Докл. Любомир Христов

15. Доклад вх. № 04-08-66/6/19.06.2012 г. относно прехвърляне на държавата безвъзмездно правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ УПИ VI-411, кв.8, м.“Красно село – Стрелбище“.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

16. Доклад вх. № 66-00-1874/20.06.2012 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на изпълнителен директор на три броя лечебни заведения – общински търговски дружества.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

17. Доклад вх. № 93-00-267/1/21.06.2012 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община, ОП „Социален патронаж“ с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика“, схема „Помощ в дома“, бюджетна линия BG 051PO001-5.1.04 за предоставяне на социални услуги в домашна среда и създаване на звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“ към ОП „Социален патронаж“.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 93-01-913/1/14.06.12 г. относно участие на СО в проект”Подобряване и развитие на управлението,услугите и организацията на железопътния транспорт”(Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE) по програма Югоизточна Европа.
Докл. Ирина Савина

19. Доклад вх. № 93-00-196/07.05.2012 г. относно преобразуване на ОП „Стара София“ в Общински кулутурен институт „Музей за история на СОфия“ по смисъла на Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата.
Докл. Тодор Чобанов

20. Доклад вх. № 93-00-191/07.05.2012 г. приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Столичния общински съвет.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов, Панайот Бончев, Живко Дервенов, Атанас Атанасов и Силвия Христова

21. Доклад вх. № 93-00-413/14.06.2012г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ I-„за озеленяване“; III-„за техническа инфраструктура“ и IV – „за озеленяване“ от кв.52 и УПИ I-„за техническа инфраструктура“ от кв.52а за изграждане на трасе на Отливен канал 2 на Преливна шахта 2 от Главен канализационен клон IV – I вариант, м. „Горубляне“, район „Младост“.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-414/14.06.2012г., относно одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод 20 KV за захранване на ПИ с идентификатор 04234.6988.59, идентичен с ПИ 27059 по КВС и ПИ с идентификатор 04234.6988.66, идентичен с ПИ 27066 по КВС, землище с. Бистрица, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 94-П-141/63/07.06.2012 г. относно продължаване срока на договор за наем.
Докл. Елен Герджиков

24. Доклад вх. № 93-00-271/21.06.2012г. относно даване на съгласие за подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Столична община по ОП „Конкурентноспособност“ в МИЕТ.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев

25. Доклад вх. №93-00-272/21.06.2012 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите/управители на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев

26. Доклад вх. № 93-00-273/21.06.2012г. относно изменение на Решение № 513 по Протокол № 95 от 28.07.2011 година на Столичен общински съвет и утвърждаване на актуализирани експертни оценки на съсобствени дялове в недвижими имоти, включени в капитала на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Eлен Герджиков, Николай Стойнев, Лорита Радева

27. Доклад вх. № 93-00-130/19.03.2012 г. относно предложения за промени в разходната част на бюджета на СО за 2012г.
Докл. Група общински съветници

28. Доклад вх. № 93-00-260/13.06.2012 г. относно приемане на доклада на работна група, създадена в изпълнение на решение № 12 по протокол № 7/12.01.2012 г. на СОС.
Докл. Група общински съветници

29. Доклад вх. № 26-00-3975/1/21.06.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Докл. Зафир Зарков

30. Доклад вх. № 29-00-154/2/20.06.2012 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ XVI – София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова

31. Доклад вх. № 26-00-11515/03.05.2012 г. относно процедура по доброволно прилагане на ПУП за УПИ I-941,986, кв. 188б, ж.к. „Гърдова глава“, район „Витоша“.
Докл. Стойко Дуков

32. Доклад вх. № 08-02-20/3/06.06.2012 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Ценко Церковски-1946” върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон” № 58.
Докл. Йорданка Фикирлийска

33. Доклад вх. № 08-04-94/3/19.06.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за извършване на копирни услуги, находящо се в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1.
Докл. Йорданка Фикирлийска

34. Доклад вх. № 94-М-269/17/19.06.2012 г. относно прехвърляне право на собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД върху енергиен обект – трафопост, означен с пл. № 2616, изграден в УПИ II-за ЖС и трафопост, кв.29, м.“Малинова долина“.
Докл. Димитър Дилчев

35. Доклад вх. № 12-00-315/2/19.06.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите, за нуждите на офис за обслужване „Студентски“ към ТД на НАП София, част от имот – публична общинска собственост, представляваща 15 бр. Помещения в бл.5, ж.к. „Студентски град“, трети етаж от сградата, в която е разположена районна администрация „Студентски“, за срок от 10 години.
Докл. Димитър Дилчев

36. Доклад вх. № 08-02-106/1/19.06.2012 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на външни стълби към преустроен апартамент в магазин за промишлени стоки, находящ се в жилищна сграда – частна собственост, построена в УПИ I-за ОЖС, кв.4, м.“Крива река“, район „Красно село“.
Докл. Пламен Църноречки

37. Доклад вх. № 08-12-155/6/19.05.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещения на 1, 2 и тавански етажи в сградата и прилежащ двор на бивш филиал на II АЕГ „Томас Джеферсън“, находяща се в ж.к. „Света Троица“, ул. „Русе“ № 28, за срок от 5 години, за образователни цели.
Докл. Миглена Веселинова

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-279/25.06.2012 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2011 г.
Докл. Дончо Барбалов

2. Доклад вх. № 93-00-280/25.06.2012г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2011 г. на търговските дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Дончо Барбалов

3. Доклад вх. № 26-00-3433/2/25.06.2012 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД и даване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на обявеното на 29.06.2012 г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов

4. Доклад вх. № 04-13-6/2/25.06.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на противорадонови инсталации в училища и детски заведения в район „Кремиковци“.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

5. Доклад вх. № 66-00-1909/1/25.06.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и развитие на велосипедната инфраструктура в София по бул. „България“ от бул. „Гоце Делчев“ до бул. „Фр. Нансен“ и отклонение до метростанцията при музей „Земята и хората“.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

6. Доклад вх. № 29-00-189/2/25.06.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на ремонт и преустройство на родилна зала и закупуване на медицинско оборудване за Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

7. Доклад вх. № 08-15-154/7/26.06.2012 г. относно безвъзмездно придобиване на недвижим имот с идентификатор 68134.4083.6096, част от УПИ X-за специални нужди, кв.2б, м. „Младост 3“ – държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на отбраната, за изграждане на православен храм „Рождество Христово“ в район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиеваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: