14-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

14-то заседание
на Столичен общински съвет
05.04.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от г-жа Живка Стоянова Новкова и г-жа Любка Василева Качакова като общински съветници.

2. Питане вх. № 93-00-106/2/12.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно изграждане и внедряване на информацияоона система на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-107/22/12.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно изплатени възнаграждения по договор за управление и контрол на общински дружества.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. №.93-00-146/1/28.03.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно липсата на пряка автобусна линия, свързваща Студентски град с централните автогара и жп гара.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-00-133/1/26.03.2012 г. от г-жа Милка Христова и г-н Иван Мечков – общински съветници относно договор за съвместна дейност от 12.03.2010 г., сключен между „ДКЦ XXX София“ ЕООД и МДЛ „Хемалаб – 2003“ ЕООД.
Отговор по точка 5

6. Доклад вх. № 93-00-129/19.03.2012 г. относно допълване на решение № 253 от 28.04.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

7. Доклад вх. № 93-00-121/13.03.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и приемане на Нредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № 93-00-149/29.03.2012 г. относно даване на съгласие кмета на Столична община да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл.72, ал.2 от ТЗ.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

9. Доклад вх. № 66-00-4287/4/23.03.2012 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София 2000“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов , Ирина Савина

10. Доклад вх. № 93-00-64/1/26.03.2012 г. относно допълнение на решение № 41/09.02.2012 г. на Столичен общински съвет за кандидатстване на СО по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) между Република България и Република Сърбия 2007 – 2013“ по Приоритетна ос 1: Развитие на дребномащабна инфраструктура; област на интервенция 1.2: Инфраструктура, засягаща проблемите на околната среда, с проектно предложение „Наследството на Виа Диагоналис“.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов

11. Доклад вх. № 66-00-861/20.03.2012 г. относно утвърждаване ценоразпис на услугите на ОКИ Столична библиотека.
Докл. Тодор Чобанов

12. Доклад вх. № 93-00-139/22.03.2012 г. относно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на предварителна информация относно възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници с масов градски транспорт.
Докл. Любомир Христов

13. Доклад вх. № 93-01-69/16.03.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост.
Докл. Мария Бояджийска

14. Доклад вх. № 93-00-140/23.03.2012 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на гористите територии – общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска

15. Доклад вх. № 66-02-166/15.03.2012г., относно допускане изработване на ПУП за територия, определена с Общия устройствен план за далекоперспективна.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-181/20.03.2012г., относно проекти за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ ІХ-1184, УПИ Х-1184, УПИ ХІ-1184, улица по о.т.350а – 350б – 350в и улица по о.т. 350б – 1352д, изменение на плана за регулация-промяна профила на улична регулация при о.т.1352д, кв.11б, м.кв. Курило, гр.Нови Искър, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-195/23.03.2012г., относно одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за м. „Зони Г-Центъра /част/ в обхват: ул.”Алабин”, бул.”Витоша”, бул.”Патриарх Евтимий”, бул.”Фритьоф Нансен”, бул.”България”, бул.”Пенчо Славейков”, бул.”Витоша”, бул.”Ген.Михаил Скобелев”, бул.”Христо Ботев” и м.”Буката/част/ в обхват „Ген.Михаил Скобелев”, бул.”Витоша”, бул.”Пенчо Славейков”, бул.”Прага”, Район „Триадица”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-196/26.03.2012 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за схема BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период“ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 26-00-7056/9/29.03.2012 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-за поща, УПИ II-за фабрика „Пролетарий“, УПИ III-за жилищна строителство и заведение, за създаване на нови УПИ I-за поща, УПИ II-578-за жилища, магазини, офизи и подземни гаражи, УПИ III-за жилищно строителство, УПИ IV-за жилищно строителство, УПИ V-86, 747, 749-за хипермаркет, паркинг, трафопост, подземен резервоар, павилион за закуски и рекламен павилион, УПИ IX-610-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, УПИ X-654-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, кв.257, м.“Павлово – Бъкстон“, район „Витоша“.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 26-00-1592/1/29.03.2012 г. относно даване на съгласие за разходване на средства на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

21. Доклад вх. № 93-00-148/29.03.2012 г. относно определяне на амортизационните норми на имоти – общинска собственост, отдадени под наем на политически партии.
Докл. Жельо Бойчев, Прошко Прошков, Владимир Кисьов, Малина Едрева

22. Доклад вх. № 93-00-103/01.03.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на Народния театър „Иван Вазов”, гр. София с имената на виенските архитекти, които са я проектирали – арх. Фердинанд Фелнер и арх. Хермен Хелмер.
Докл. Борислав Борисов

23. Доклад вх. № 08-18-45/1/21.03.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C025 от 17.02.2012г. между СО и МОСВ.
Докл. Христина Семерджиева

24. Доклад вх. № 08-15-143/5/13.03.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Цвета Авджиева

25. Доклад вх. № 26-00-11515/26/16.03.2012 г. относно процедура по доброволно прилагане на ПУП за УПИ I-941, 986, кв.188б, ж.к. „Гърдова глава“, район „Витоша“.
Докл. Стойко Дуков

26. Доклад вх. № 08-14-52/8/21.03.2012 г. относно процедура по чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 43, т.1 и чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 27 от НРУУРОЖТСО.
Докл. Йордан Томов

27. Доклад вх. № 39-00-82/10/19.03.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб художествена гимнастика „Левски-Триадица” върху имот – публична общинска собственост.
Докл. Стоян Начев

28. Доклад вх. № 08-22-21/1/13.03.2012 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 16,07 кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в сградата на кметството на с. Желява.
Докл. Ивайло Панев

29. Доклад вх. № 08-20-37/1/07.03.2012 г. относно сливане на ОДЗ № 176 „Зорница“, с.Волуяк, находящо се в гр. София, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 42 и ЦДГ № 89, с. Мрамор, ул. „Любен Каравелов“ № 16 в ОДЗ № 176 „Зорница“, с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 42 .
Докл. Младен Младенов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Доклад вх. № 26-00-1369/2/02.04.2012 г. относно приемане на целево дарение от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД на парични средства за изплащане обезщетение за отчуждаване на реална част от ПИ №521, кв.80, м.“Манастирски ливади – Изток“ с площ от 394 кв.м., собственост на „СОФИЯ ПРОПЪРТИ ГРУП“ ООД.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 08-20-293/2/03.04.2012 г. относно изкупуване на поземлени имоти с идентификатори №№ 49206.2655.43 и 49206.2655.65, с. Мрамор, район „Връбница“.
Докл. Младен Младеновакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: