11-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

11-то заседание
на Столичен общински съвет
08.03.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-28/1/20.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно жалба на граждани, живущи на бул. „Никола Петков” № 39А (бивш „Велики прелом” № 10), кв. Бояна, район „Витоша”.

2. Питане вх. № 93-00-33/1/20.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно промени в линиите на масовия градски транспорт в Столична община.

3. Питане вх. № 93-00-80/5/23.02.2012 г. от г-н Атанас Атанасов – общински съветник относно политиката за събиране на доходите в бюджета на Столична община за 2012 г. по отдадено под наем общинско имущество и рекламна дейност.

4. Питане вх. № 93-00-83/4/23.02.2012 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно функционирането на незаконен охраняем паркинг на ул. „Осогово” № 33, 35, 37 и изпълнението на договор РД-561-132 от 21.06.2011 г.

5. Питане вх. № 93-00-84/2/23.02.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действия на администрацията на Столична община, довели до ограждане и строителство в Южния парк, създаващо проблеми на гражданите на столицата.

6. Питане вх. № 93-00-87/1/23.02.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно неизпълнение на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини в гр. София и кога администрацията на СО ще осигури места в общински детски ясли и градини за всички кандидатствали деца.

7. Питане вх. № 93-00-86/2/23.02.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно неработещите лифтове на Витоша и изпълнението на приватизационния договор от страна на собственика.

8. Питане вх. № 93-00-73/1/07.02.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно системен тормоз над жители на Овча купел, извършван от денонощно работеща автомивка, намираща се в район „Овча купел”, бул. „Президент Линкълн” срещу бл. 54.

9. Доклад вх. № 93-01-190/16.02.2012 г. относно участие на Столична община в проекти „Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises – MESSE” /Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията/ и „Inn. O.V.Age” /Иновационни политики за активно стареене/, одобрени за финансиране по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІV C на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова

10. Доклад вх. № 93-01-298/2/24.02.2012 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units – InCompass” (Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори), по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова

11. Доклад вх. № 93-01-268/2/24.02.2012 г. относно участие на Столична община като партньор в проект “Volunteers for European employment – Verso” („Доброволци за заетост в Европа”) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова

12. Доклад вх. № 93-00-95/17.02.2012 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2011 г. и свързан с отчета доклад за промяна на бюджета на Столична община за 2011 г.
Докл. Дончо Барбалов

13. Доклад вх. № 93-00-105/01.03.2012 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2012 г.
Докл. Ирина Савина

14. Доклад вх. № 93-00-104/01.03.2012 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с проектно предложение „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов

15. Доклад вх. № 66-00-567/2/29.02.2012 г. относно изменение на т. 3 от Приложение № 1 от Решение № 96 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г. на Столичен общински съвет за решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, разпределяне на суми по тях и сесии на Програмата за 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов

16. Доклад вх. № 04-10-14/1/27.02.2012 г. относно отмяна на решение № 275 по протокол № 105 от 12.04.2007 г. и решение № 398 по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на Столичен общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане на имоти – общинска собственост за срок от 10 (десет) години.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № 66-02-111/16.02.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – ИПР и ПЗ за м. „Зони Г- Центъра /част/ в обхват: ул. „Алабин”, бул. „Витоша”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Фритьоф Нансен”, бул. „България”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Витоша”, бул. „Ген. Михаил Скобелев”, бул. „Христо Ботев” и за м. „Буката /част/ в обхват: бул. Ген. Михаил Д. Скобелев”, бул. „Витоша”, бул. П. Славейков”, бул. „Прага”, район „Триадица”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-124/23.02.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – ИПР, ПРЗ на УПИ І- 47059- за обществено обслужване, търговия, производство и жс, кв. 54- Б- нов и създаване на улици: от о. т. 204б до о. т. 204в; от о. т. 204в до о. т. 204г; от о. т. 204г до о. т. 204ж; от о. т. 204ж до о. т. 204з и от о. т. 204з до о. т. 204а, землище „Горубляне”, м. с. Герман, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 66-02-125/23.02.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – ИПРЗ за УПИ VІ- 147, VІІ- 146, VІІІ- 144, ІХ- 143- нови, част от УПИ ІІ- за паркиране, бензиностанция и залесяване, кв. 1, м. „Чашката на яз. Искър”, създаване на улица от о. т. 10а- о. т. 10д до о. т. 10л и от о. т. 10д до о. т. 10к, създаване на нов кв. 1а, м. „Чашката на язовир Искър”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 93-00-109/01.03.2012 г. относно приемане на Генерален план за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Любомир Христов, Радослав Тошев, Екатерина Йорданова, Вили Лилков, Борислав Бориславов

21. Доклад вх. № 93-00-52/31.01.2012 г. относно Програма за развитие на градския транспорт в София 2012 г.-2015 г.
Докл. Любомир Христов, Радослав Тошев, Екатерина Йорданова, Кирил Георгиев

22. Доклад вх. № 93-00-110/01.03.2012 г. относно План за устойчиво развитие на градската мобилност.
Докл. Радослав Тошев, Екатерина Йорданова, Вили Лилков

23. Доклад вх. № 12-00-1090/16.12.2011 г. относно избиране на главен изпълнителен директор, изпълнителен директор по приватизация и изпълнителен директор по следприватизационен контрол на СОАП.
Докл. Валя Чилова

24. Доклад вх. № 93-00-108/01.03.2012 г. относно изменение и допълнение на решение № 47 по Протокол № 9 от 09.02.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев

25. Доклад вх. № 26-00-8438/1/01.03.2012 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Радослав Тошев

26. Доклад вх. № 93-00-100/28.02.2012 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и Актуализирана таблица за оценка на проектни предложения по СП „Култура”.
Докл. Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов

27. Доклад вх. № 62-00-260/3/28.02.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на Костадин Карамитрев на ул. „Стефан Караджа” № 7 А.
Докл. Жельо Бойчев, Калоян Паргов

28. Доклад вх. № 18-00-53/1/01.03.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Андре Грабар, член на Френската академия за палеография и белетристика и на Българската академия на науките.
Докл. Роберт Янакиев

29. Доклад вх. № 62-00-192/5/28.02.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Студентски” с името „Проф. Крикор Азарян”.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков

30. Доклад вх. № 13-00-3/5/28.02.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Триадица” с името „Д-р Тодор Даскалов”.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков

31. Доклад вх. № 94-Р-209/7/15.02.2012 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и включването му във фонд „Резервен” за настаняване на тричленно домакинство.
Докл. Димитър Димов

32. Доклад вх. № 29-00-315/9/17.02.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Сердика”, представляващи помещения за зъболекарски кабинет в 60-то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и зъболекарски кабинет в 100-но ОУ „Найден Геров”.
Докл. Тодор Кръстев

33. Доклад вх. № 08-04-24/1/17.02.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Оборище”, представляваща помещение за ведомствен бюфет, находящ се в сградата на СО, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1.
Докл. Йорданка Фикирлийска

34. Доклад вх. № 08-07-293/1/13.02.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от общински имот- публична общинска собственост, находящ се в район „Слатина”, м. „Христо Смирненски- Слатина”, УПИ І, кв. 95 Г, бул. „Шипченски проход” № 67.
Докл. Антоанета Апостолова

35. Доклад вх. № 08-16-176/10/03.02.2012 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части и доброволно прилагане на подробен устройствен план по § 8, ал. 2, т. 1 и 3 от ПРЗ на ЗУТ.
Докл. Димитър Дилчев

36. Доклад вх. № 08-16-16/1/06.02.2012 г. относно определяне на номер и именуване на новопостроено обединено детско заведение в ж..к. „Дървеница”, район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

37. Доклад вх. № 26-00-8202/15/02.02.2012 г. относно продажба на общински поземлен имот, представляващ УПИ IV – за КОО, от квартал № 83, по плана на гр. София, местност ж.к. Дружба 1 ч.
Докл. Йордан Томов

38. Доклад вх. № 08-23-254/6/02.02.2012 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, за изменение на плана за регулация за квартал 18, местност „Малинова долина – Герена”, в частта му за УПИ VIII – 606, 1366.
Докл. Димитър Сичановакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: