10-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

10-то заседание
на Столичен общински съвет
23.02.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 9300-28/1/20.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно жалба на граждани, живущи на бул. „Никола Петков” № 39А (бивш „Велики прелом” № 10), кв. Бояна, район „Витоша”.

2. Питане вх. № 9300-33/1/20.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно промени в линиите на масовия градски транспорт в Столична община.

3. Питане вх. № 9300-58/1/03.02.2012 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник относно премахване на физически прегради в обхвата на допломатически представителства на територията на Столична община.

4. Питане вх. № 9300-70/1/07.02.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно споразумение за побратимяване София – Скопие – Ниш.

5. Питане вх. № 9300-71/1/07.01.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно изпълнение на решение на Столичен общински съвет за уеднаквяване на интернет страниците и домейните на Столична община, районните администрации и структури на общината.

6. Питане вх. № 9300-74/1/07.02.2012 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно мерките, предприети от Столична община във връзка с лошото управление и безстопанственост на бивши управители на „ДКЦ XXX – София” ЕООД и натрупаните в резултат на това дългове.

7. Доклад вх. № 0300-115/26/31.01.2012 г. относно определяне състава на Централна местна комисия при СО и Местна комисия на район «Банкя» по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17 от Правилника за неговото прилагане.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № 9300-85/15.02.2012 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2012 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

9. Доклад вх. № 9300-49/30.01.2012г. относно приемане на сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на СО към 31.12.2011 г.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № 2600-537/1/16.02.2012 г. относно утвърждаване на актуализиран бизнес-план на „Топлофикация – София” ЕАД и одобряване на ремонтната и инвестиционна програма на дружеството за 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Ирина Савина

11. Доклад вх. № 2900-29/4/15.02.2012 г. oтносно закупуване със собствени средства на 1 брой апарат – видеоколоноскоп за нуждите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова

12. Доклад вх. № 6200-27/1/16.02.2012 г. относно отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2011 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

13. Доклад вх. № 0821-36/10/14.02.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013/17.01.2012 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите.
Докл. Мария Бояджийска

14. Доклад вх. № 9300-41/25.01.2012 г. относно членска такса за 2012 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 9300-77/08.02.2012 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Йорданка Галева Божанова за покриване на задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 9301-25/30.01.2012 г. относно отчет по изпълнение на едногодишен план за действие на реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община през 2011 г.
Докл. Тодор Чобанов

17. Доклад вх. № 9300-57/01.02.2012 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов

18. Доклад вх. № 9300-55/01.02.2012 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета с решение № 23 по протокол № 4 от 20.12.2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Искра Ангелова, Вили Лилков, Владимир Кисьов

19. Доклад вх. № 6602-43/24.01.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І- 008029- за складове, магазини и офиси, ул. По о.т.36в – 36к и улица по о.т. 36в – 36и – 36е – 36ж – 36з, ИПР на улица по о.т.36в – 36г, кв.51, м.с. Световрачене, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 6602-79/07.02.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ- 1263- цех за сладкарски и захарни изделия, складове и офис- сграда от кв. 6, м. НПЗ «Хаджи Димитър», район «Подуяне».
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 1200-164/10.02.2012 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2011 г.
Докл. Валя Чилова

22. Доклад вх. № 1200-162/10.02.2012 г. относно утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизация за 2012 г.
Докл. Валя Чилова

23. Доклад вх. № 1200-163/10.02.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

24. Доклад вх. № 1200-165/10.02.2012 г. относно отмяна на решение № 389 по протокол № 92 от 23.06.2011 г. на Столичен общински съвет и изменение на решение № 618 по протокол № 98 от 06.10.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова

25. Доклад вх. № 1200-167/10.02.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

26. Доклад вх. № 9300-81/14.02.2012 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и изпълнението на бюджета за 2011 г.
Докл. Ирина Йорданова

27. Доклад вх. № 9300-82/14.02.2012 г. относно програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и проект на бюджета за 2012 г.
Докл. Ирина Йорданова

28. Доклад вх. № 03-00-100/15/16.02.2012 г. относно изменение и допълнение на решение № 560 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г. на Столичен общински съвет и откриване на процедура за обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект със спортно предназначение, находящ се на бул. „Арсеналски” № 4 /плувен комплекс „Спартак”/.
Докл. Николай Стойнев

29. Доклад вх. № 9300-88/16.02.2012 г. относно попълване състава на Съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

30. Доклад вх. № 1100-686/2/16.02.2012 г. относно приемане предложението на ОС на съдиите от Софийски апелативен съд за избор на съдебни заседатели към СГС.
Докл. Искра Ангелова

31. Доклад вх. № 9300-59/02.02.2012 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, разпределение на суми по тях и сесии на Програмата за 2012 г.
Докл. Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов

32. Доклад вх. № 2900-28/2/15.02.2012 г. относно отриване на процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Лилянда Еленкова

33. Доклад вх. № 0500-38/3/27.01.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на Доньо Донев на ул. „Княз Борис I” № 94.
Докл. Мита Георгиева

34. Доклад вх. № 0804-289/2/31.01.2012 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на неправителствена организация- Сдружение «Деца с онкохематологични заболявания», на нежилищни помещения- частна общинска собственост, представляващи три кабинета на бул. «Ген. Данаил Николаев» № 26, първи етаж.
Докл. Йорданка Фикирлийска

35. Доклад вх. № 2600-7634/15/31.01.2012 г. относно прехвърляне на правото на собственост върху бетонов фундамент за монтаж на МТП на «ЧЕЗ Разпределение България» ЕАД, с площ от 4 кв. м., изграден в общински ПИ с идентификатор 68134. 1934. 703, по действащия ПУП кв. 180, находящ се до УПИ ХІІ- 162, м. «Гърдова глава», район «Витоша».
Докл. Стойко Дуков

36. Доклад вх. № 0820-3/1/27.01.2012 г. относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

37. Доклад вх. № 2600-4155/21/02.02.2012 г. относно продажба на 109.84/265 идеални части от трафопост КТП, със застроена площ на стоманобетоновия фундамент от 5.28 кв.м., заедно с припадащото му се право на строеж върху УПИ IV-429, кв.127, м.”Лозенец” III част на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД.
Докл. Любомир Дреков

38. Доклад вх. № 0802-4/1/24.01.2012 г. относно именуване на 142 ОУ с РЧО „Веселин Ханчев”, район „Красно село” в 142 ОУ „Веселин Ханчев”, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

39. Доклад вх. № 9300-7/2/16.02.2012 г. относно потвърждаване на решение № 122 по протокол № 84 от 24.02.2011 г. на Столичен общински съвет, с което е одобрено съфинансиране между Столична община и МТСП на проект по „Красива България” за саниране на 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младеновакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: