9-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

9-то заседание
на Столичен общински съвет
09.02.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-34/1/20.01.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно паметния знак в чест на едикта на император Галерий за търпимостта към християните.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-24/1/20.01.2012 г. от г-н Атанас Атанасов – общински съветник относно трудовите възнаграждения на кмета и заместник-кметовете на Столична община.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-25/1/20.01.2012 г. от г-н Атанас Атанасов – общински съветник относно декларирани доходи от заместник-кметове на Столична община за 2010 г.

4. Питане вх. № 93-00-28/1/20.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно жалба на граждани, живущи на бул. „Никола Петков” № 39А (бивш „Велики прелом” № 10), кв. Бояна, район „Витоша”.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-00-33/1/20.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно промени в линиите на масовия градски транспорт в Столична община.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. № 93-00-20/1/20.01.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно натрупани задължения на обитатели и наематели на жилища, общинска собственост, в бл.22 и 23, район „Люлин”.
Отговор по точка 6

7. Питане вх. № 93-00-21/1/20.01.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно собственост на парк „Славия”, разположен между стадион „Славия”, автогара „Овча купел” и бул. „Цар Борис III”.
Отговор по точка 7

8. Питане вх. № 93-00-149/14/31.01.2012 г. от г-н Радослав Абрашев – общински съветник относно изпълнение на решение на Столичния общински съвет.
Отговор по точка 8

9. Доклад вх. № 93-00-50/31.01.2012 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2011 година.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № 93-00-481/2/30.01.2012 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2012 година, допълнение към Доклад вх. № 93-00-481/30.12.2011 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

11. Доклад вх. № 93-01-310/2/23.01.2012 г. за участие на Столична община като водеща партньор в проект „COMPLEX CHALLENGES INNOVATIVE CITIES – CCIC” /”Комплексни предизвикателства, иновативни градове”/ по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова

12. Доклад вх. № 93-00-22/19.01.2012 г. за опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов

13. Доклад вх. № 93-00-3061/29/02.02.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица „Большая Дмитровка”, дом 8/1, строение 5, град Москва, Руска Федерация.
Докл. Ирина Савина

14. Доклад вх. № 93-00-63/02.02.2012 г. кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина

15. Доклад вх. № 93-00-64/02.02.2012 г. кандидатстване на Столична община по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA)между „Република България и Република Сърбия 2007 – 2013” по Приоритетна ос 1:Развитие на дребномащабна инфраструктура; област на интервенция1.2: Инфраструктура, засягаща проблемите на околната среда, с проектно предложение „Наследството на Виа Диагоналис” и Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие; област на интервенция 2.2: Устойчиво развитие, посредством ефективно използване на регионалните ресурси с проектно предложение „Управление на дестинации София – Ниш”.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов

16. Доклад вх. № 9300-40/25.01.2012 г. относно приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов

17. Доклад вх. № 9300-204/31/25.01.2012 г. относно участие на Столична община в проект „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване” съвместно с организацията на европейски градове EUROCITIES.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 93-00-54/01.02.2012 г. относно кандидатстване по проект „Красива България”.
Докл. Албена Атанасова

19. Доклад вх. № 2900-349/1/24.01.2012 г. Относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен –център XI-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова

20. Доклад вх. № 2900-367/1/24.01.2012 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Бухово” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова

21. Доклад вх. № 66-02-888/13.12.2011 г. относно премахване от „Женски пазар”, бул. „Стефан Стамболов”, Зона Б-2, район „Възраждане”, гр. София, от ул. „Кирил и Методий” до ул. „Екзарх Йосиф”, на постaвени маси, сергии и павилиони и на постройките на общинско дружество „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-908/20.12.2011 г. относно Проект за ПУП- изменение на план за регулация /ИПР/ на Метрополитен София – II метродиаметър, м.”Зона В – 17- част”, кв.3, УПИ I – „За озеленяване” и II – „За ОЖС”, кв.4, УПИ I – „За ОЖС, обществено обслужвани и озеленяване” и подлези към метростанция II-5, Район „Сердика”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-909/20.12.2011 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за застрояване, план за регулация и план –схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ в обхвата на ПИ 016040 от землището на с. Световрачане – район „Нови Искър”,територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община, одобрен с решение на Министерски съвет №960/16.12.2009г. за далекоперспективна (Смф2д), по смисъла на чл.15 от ЗУЗСО, „за транспортна инфраструктура” (Тти), „терен за озеленяване на улици,реки,дерета,открити канали и сервитути” (Тзв).
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 6602-48/26.01.2012 г. относно проект за ПУП – план за регулация на кръстовището на бул. „Драган Цанков” и бул. „Пейо К. Яворов”, район „Средец”, район „Изгрев” и район „Лозенец”.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 93-00-309/5/20.01.2012 г. относно изграждане на паметник на Българската авиация.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-20/17.01.2012 г. относно проект на ПУП – план за регулация за УПИ I-16, за офиси, складове, КОО, чисто производство, бензиностанция, газостанция и автомивка, кв.2, създаване на улица от о.т.5 до о.т.10 и от о.т.5 до о.т.12 и ИПЗ на ПИ №№ 105001, 105002, 105006 и 105007, м. „Садина”, землище с. Казичене, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-923/23.12.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улица от о.т.69а до о.т.69б и изменение на план за регулация за УПИ VI-1795.566 и XIX-1795.566, кв.3, с.Владая, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 6602-42/23.01.2012 г. относно одобряване на ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.5, м. „в.з. Врана-Герман”, изменение на улица от о.т.502а да о.т.505, създаване на нов УПИ Х-241, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 1200-74/20.01.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

30. Доклад вх. № 1200-101/25.01.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

31. Доклад вх. № 93-00-51/31.01.2012 г. относно увеличаване броя на членовете на Творческия съвет на СП „Култура” и Утвърждаване на членовете на Творческия съвет на СП „Култура”.
Докл. Малина Едрева

32. Доклад вх. № 93-00-62/02.02.2012 г. относно обявяване на публичен подбор/конкурс за избор на членове на съвета на директорите/управители на общински търговски дружества.
Докл. Лилянда Еленкова, Николай Стойнев

33. Доклад вх. № 29-00-27/2/01.02.2012 г. относно избор на нов управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова

34. Доклад вх. № 93-00-380/1/25.01.2012 г. относно удължаване срока на работа на временната комисия, създадена с решение № 14 по протокол № 3 от 24.11.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев

35. Доклад вх. № 93-00-61/02.02.2012 г. относно създаване на временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Искра Ангелова

36. Доклад вх. № 66-00-69/1/19.01.2012 г. относно поставяне на бюст-паметник на ген. Йосиф Гурко в парковото пространство на ъгъла на ул. „Гурко” и ул. „Г.С. Раковски”.
Докл. Малина Едрева, Росен Малинов, Борислав Бориславов

37. Доклад вх. № 93-00-223/3/25.01.2012 г. относно наименуване на безименна улица в район „Младост”.
Докл. Владимир Кисьов, Борислав Бориславов

38. Доклад вх. № 93-00-48/30.01.2012 г. относно създаване на работна група за подготовка на Програма за строителство на училищни спортни зали.
Докл. Вили Лилков

39. Доклад вх. № 08-22-201/1/20.01.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Кремиковци”, представляваща помещение със застроена площ 11,70 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на кметството на с. Яна, на ул. „Васил Левски” № 28, със срок 3 /три/ години.
Докл. Ивайло Панев

40. Доклад вх. № 08-20-73/7/20.01.2012 г. относно учредяване на право на надстрояване и пристрояване на сграда – частна собственост, построена в УПИ I-613, кв. 10, по плана на с. Мрамор, който имот е попълнен като поземлен имот с идентификатор № 49206.2633.613 в кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Мрамор, район Връбница, гр. София, представляващ частна общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

41. Доклад вх. № 08-20-7/1/24.01.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 76, с. Волуяк, район „Връбница” в ОДЗ № 176, с. Волуяк, ул. „Зорница” № 42, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

42. Доклад вх. № 08-04-288/1/25.01.2012 г. относно обявяване на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Веслец” № 38, ет.1, за публична общинска собственост и предоставянето му за управление на ЦДГ № 150 „Калина”.
Докл. Йорданка Фикирлийска

43. Доклад вх. № 08-06-360/1/24.01.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 173 и ЦДГ № 83, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 66-02-56/30.01.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. „Дружба – разширение” (ул. „Обиколна”), изработен по реда на чл.16 от ЗУТ .
Докл. Петър Диков

2. Доклад вх. № 66-02-59/31.01.2012 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за м. „НПЗ Искър – Север” II част, кв.16, УПИ I- „за производство, склад и офиси” и УПИ „за ж.п. ареал” и кв.22, УПИ I-„за предгаров площад и озеленяване”, улица по о.т.117 – о.т.118 – о.т.119; трасе на метрополитен между о.т.118 – о.т.33, район „Искър”.
Докл. Петър Диков

3. Доклад вх. № 26-00-630/07.02.2012 г. освобождаване на член на Съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Николай Стойневакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: