98-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

98-мо заседание
на Столичен общински съвет
06.10.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-338/1/16.09.2011 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно изпълнение на решение № 724 от 27.11.2008г. на Столичния общински съвет относно замяна на общински имоти – частна общинска собственост, срещу имоти – собственост на „Бизнес Парк София” ЕООД.

2. Питане вх. № 93-00-321/1/20.09.2011 г. от г-н Жельо Бойчев и г-н Росен Малинов– общински съветници относно изпълнение на решение № 451 от 14.07.2011г. на Столичния общински съвет за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.

3. Доклад вх. № 93-01-799/16.09.2011 г. относно участие на Столична община като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – Етап 2011.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-351/28.09.2011 г. относно присъждане на Почетния знак на Столична община на състезателките от националния отбор на България по художествена гимнастика.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Малина Едрева, Ралица Стоянова

5. Доклад вх. № 08-02-184/2/28.09.2011 г. относно отмяна на решение № 537 по протокол № 95 от 28.07.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Андрей Иванов

6. Доклад вх. № 93-00-349/28.09.2011 г. относно избор на втори управител на „Център за градска мобилност” ЕООД.
Докл. Андрей Иванов

7. Доклад вх. № 93-00-356/29.09.2011 г. относно ползване на годишен платен отпуск.
Докл. Андрей Иванов

8. Доклад вх. № 93-00-348/28.09.2011 г. относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Столична община, кметове на райони и кметства.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев

9. Доклад вх. № 26-00-4169/3/19.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска

10. Доклад вх. № 26-00-3704/2/19.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Мария Бояджийска

11. Доклад вх. № 93-01-824/21.09.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за бевзъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009 г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Докл. Ирина Савина

12. Доклад вх. № 26-00-5505/1/21.09.2011 г. относно издаване от „Топлофикация София” ЕАД на банкова гаранция в полза на Столична община.
Докл. Ирина Савина, Любомир Христов

13. Доклад вх. № 29-00-246/2/19.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

14. Доклад вх. № 29-00-36/5/17.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмофтизиатрични заболявания” ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

15. Доклад вх. № 29-00-116/1/19.09.2011 г. относно намаляване на капитала на „Център за психично здраве проф. Никола Шипковенски” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

16. Доклад вх. № 94-Л-97/1/28.09.2011 г. относно пректаряване на договора за възлагане на управлението на „Център за психично здраве проф. Никола Шипковенски” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова

17. Доклад вх. № 93-01-196/4/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитието на Общинската система за видеонаблюдение в общински училища и детски заведения в район „Люлин.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев

18. Доклад вх. № 95-00-37/2/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на консервационно-реставрационни дейности на мемориален паметник „Оброчен кръст”, м. „Кръста”, район „Лозенец”.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев

19. Доклад вх. № 18-00-149/2/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършването на ремонт на прилежащо пространство и подход от бул. „Мадрид” към Общински културен институт – Театър „София”.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев

20. Доклад вх. № 29-00-305/13/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на „Неотложни укрепителни мерки в блок 2 от сградата на СБДПЛР „Кремиковци” ООД.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев

21. Доклад вх. № 93-00-331/09.09.2011 г. относно допълване на решение № 253/28.04.2011 г. на Столичен общински съвет .
Докл. Христо Ангеличин

22. Доклад вх. № 66-02-156/25.02.2011 г. относно допускане изработването на ПУП- ПР и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ПИ №№ 3875. 5; 3875. 51; 3875. 1; 3875. 9; 3875. 31; 3875. 30; 3875. 29; 3875. 28; 3875. 8; 3875. 6; 3875. 26 от землището на с. Мало Бучино, район „Овча купел“ за територия, отредена, съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на МС № 960. 27/16.12.2009 г., за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-358/18.05.2011 г. относно допускане изработването на ПУП за ПИ № 160004, м. „Полето“- землище Волуяк, район „Връбница“, намираща се до кв. 4 и кв. 5, м. „Волуяк“ в територия, отредена, съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на МС № 960. 27/16.12.2009 г., за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 66-02-464/23.06.2011 г. относно допускане изработването на ПУП за м. „Тресач“, м. „Дъбо“, м. „Заеница“, м. „Камен рид“- землище Мало Бучино – район „Овча купел“ за ПИ №№ 3859. 44; 3859. 20; 3860. 29; 3860. 29; 3860. 30; 3859. 41; 3859. 43; 3860. 168; 3860. 167; 3860. 170, попадащи в територия, отредена, съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на МС № 960. 27/16.12.2009 г., за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 66-02-2597/20.07.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване и РУП за УПИ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XIII, улици по о.т.248а-о.т.252; о.т.252-о.т.254; о.т.254-о.т.254а от кв. 55-А, м.”Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-649/13.09.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за м.”с.Бистрица”, изменение на кв.19а, изменение на улица от о.т.612г-о.т.612з до о.т.612и и от о.т.612з до о.т.612ж, преномериране на УПИ XXI-3349, XXII-3349, XXIII-3349, XXIV-3349, отреждане на УПИ XXV-88176 и план за застрояване за нов XXV-88176, кв.19а, м.”с. Бистрица”, район „Панчарево”.

Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-367/3/26.09.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв.65, 66, 67, 68 и 69, м.”Михайлово’, землище „Градоман”/м.„Бърканица”, м.”Герговица”/, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 66-02-668/27.09.2001 г. относно одобря ване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ II-„за обществени вили”; III-„за обществени вили”; IV-2660; V-2660; VI-2660; VII-2755 и VIII-80002 и създаване на задънена улица от о.т.61б до о.т.61ж; кв.3-А, м.в.з. „Иваняне”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 12-00-768/09.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

30. Доклад вх. № 12-00-770/09.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

31. Доклад вх. № 12-00-771/09.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

32. Доклад вх. № 12-00-784/16.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

33. Доклад вх. № 93-00-319/03.09.2011 г. относно Генерален план за организация на движението /ГПОД/ на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков, Мартин Заимов, Вили Лилков, Георги Свиленски, Николай Стойнев

34. Доклад вх. № 26-00-4854/14/29.09.2011 г. относно даване на мандат на представителите на СОС в редовно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Жельо Бойчев

35. Доклад вх. № 93-00-350/28.09.2011 г. относно освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

36. Доклад вх. № 94-Е-192/1/27.06.2011 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ за лечение на член на семейството на общински служител.
Докл. Мита Георгиева

37. Доклад вх. № 94-ВД-3131/8/26.09.2011 г. относно отмяна на т.2 от решение № 619 по протокол № 22 от 09.10.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мита Георгиева

38. Доклад вх. № 93-00-353/29.09.2011 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 16, ет.9 – 83,033% общинска собственост, на Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО /АЗКОН/.
Докл. Стефан Иванов, Ирина Йорданова, Жельо Бойчев

39. Доклад вх. № 93-00-354/29.09.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на Йосиф Цанков.
Докл. Роберт Янакиев

40. Доклад вх. № 94-Д-213/1/29.09.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на оперната певица Юлия Винер-Ченишева.
Докл. Роберт Янакиев

41. Доклад вх. № 05-00-37/1/21.09.2011 г. относно даване на съгласие за поставяне на бюст-паметник на Роналд Рейгън в София.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов

42. Доклад вх.№ 62-00-163/1/12.07.2011 г. относно поставяне на паметна плоча в памет на Здравко Дафинов.
Докл. Вили Лилков

43. Доклад вх.№ 93-00-330/09.09.2011 г. относно изграждане на паметник на инж. Иван Иванов.
Докл. Вили Лилков

44. Доклад вх.№ 08-16-50/5/28.09.2011 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „Научни работници-1”, ЖСК „Научни работници-1А”, ЖСК „Научни работници – 1Б” и ЖСК „Научни работници – 1В”.
Докл. Жельо Бойчев, Орлин Иванов, Вили Лилков

45. Доклад вх.№ 92-00-352/29.09.2011 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град София” естрадният изпълнител Борис Гуджунов.
Докл. Група общински съветници

46. Доклад вх.№ 26-00-3784/6/15.11.2010г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост УПИ I-„за търговски комплекс”, кв.335б, м. „Пробив – бул. „Пенчо Славейков”.
Докл. Ева Сеизова

47. Доклад вх.№ 08-15-150/9/20.07.2011 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Петко Дюлгеров

48. Доклад вх.№ 08-10-192/1/25.08.2011 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот – частна общинска собственост на Сдружение „Каритас – София” за осъществяване дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение”.
Докл. Евтим Евтимов

49. Доклад вх. № 08-18-116/1/12.09.2011 г. относно процедура за откриване на конкурси за отдаване под наем на две помещения с обща площ 78.5 кв.м., предназначени за разполагане на телефонна централа, находящи се в сградата на кметството на кв. Суходол, район „Овча купел” – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов

50. Доклад вх. № 08-05-21/2/28.09.2011 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община от една страна и от друга – „ИВЯНИ – ГАЗ” ООД, чрез изкупуване от дружеството дела на Столична община, представляващ ПИ № 781, който заедно с частните поземлени имоти №№ 787 и 960 е включен в състава на УПИ I-отреден за „ОбНС, озеленяване и КОО”, от кв.22, м.”Бенковски”, район „Сердика”, ул. „Христо Манов” № 29.
Докл. Тодор Кръстев

51. Доклад вх. № 15-00-425/1/07.09.2011 г. относно продължаване на договор със СО за безвъзмездно ползване на помещения, находящи се на ул. „Цар Симеон” № 125.
Докл. Миглена Веселинова

52. Доклад вх. № 08-01-99/2/28.09.2011 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 22.96 кв.м. – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет, находящ се в 12 СОУ, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, м.”Трета извънградска част”, район „Средец”.
Докл. Маргарита Гутева

53. Доклад вх. № 66-02-958/11/20.07.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за ИПРЗ за общински и частни ПИ от квартали 3 и 25 в местност „Северен парк- гробищен парк Бакърена фабрика“ по плана на гл. София, находящи се в район „Връбница“ и обявяване от публична в частна общинска собственост на имоти, предмет на настоящата процедура.
Докл. Младен Младенов

54. Доклад вх. № 08-21-179/1/29.07.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ X-ОбНС, от кв.5, по плана на с.Чепинци, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

55. Доклад вх. № 08-21-39/12.09.2011 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на комплексен трансформаторен пост в с. Негован, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 98-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1. Доклад вх. № 66-01-891/3/03.10.2011 г. относно разместване на кредити между бюджетни функции във връзка с осигуряване на средства за съфинансиране на дейности по проект „Спортът – начин на живот”.
Докл. Албена Атанасова

2. Доклад вх. № 66-02-683/03.10.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (план-извадка) на м.ж.к.”Овча купел – 1”, кв.113, УПИ V-9361, 9362-„за търговски център”, УПИ II-„за озеленяване”; кв.113а, УПИ I-„за културен център” и улици от о.т.70 до о.т.111; от о.т.111 до о.т.111а; от о.т.72а до о.т.72; от о.т.111а до о.т.111б.
Докл. Петър Диков

3. Доклад вх. № 66-02-687/04.10.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на м.”Яна”, кв.38, УПИ I-„стопански двор на ТКЗС, II-„за помпена станция”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

4. Доклад вх. № 66-02-688/04.10.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на отвеждащи канализационни колектори до Нова регионална пречиствателна станция на река „Лесновска” в района на Долни Богров за пречистване на отпадните води на селищата: Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Бухово, Яна, Горни Богров, Долни Богров, Кривина и Казичене – район „Кремиковци” и район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

5. Доклад вх. № 08-08-138/2/03.10.2011 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 70 „Здраве”, ул. „Юрий Гагарин” № 14-16, район „Изгрев” в Обединено детско заведение № 23 „Здраве”.
Докл. Панайот Бончевакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: