96-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

96-то заседание
на Столичен общински съвет
15.09.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-69/3/08.09.2011 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно демонтиране на таймерите по светофарите на част от софийските кръстовища.

2. Доклад вх. № 93-00-304/28.07.2011 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 30.06.2011 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-302/25.07.2011 г. относно отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-268/1/14.07.2011 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на право на собственост върху имоти – държавна собственост, представляващи част от терена на околовръстната железопътна линия на гр. София, след решение на Министерски съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-298/21.07.2011 г. относно провеждане на два публични подбора за избор на членове на Съвета на директорите/управители на общински дружества.
Докл. Андрей Иванов

6. Доклад вх. № 93-00-322/07.09.2011 г. относно разходването на възстановените средства, безвъзмездна помощ, по проекта за изграждане на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 93-01-175/26/07.09.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 290 424,11 лева, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.4-04/2009/010 от 05.02.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв.”Филиповци”, район „Люлин” – II етап.Силово укрепване”, одобрен за финансоране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
Докл. Ирина Савина

8. Доклад вх. № 93-00-320/07.09.2011 г. относно кандидатстване на СО с проектно предложение „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
Докл. Ирина Савина

9. Доклад вх. № 26-00-4576/1/01.09.2011 г. относно писмо с вх. № 26-00-4576/20.07.2011 г. от фирмите „Воден свят – Банкя” АД и „Еко Ризортс” ЕАД с искане на съгласие за заустване на дъждовните и дренажните води от обект „Апартаментен хотел с балнеоложки център, открити басейни и подземен паркинг” – гр. Банкя в „Корекцията на река Банска”.
Докл. Ирина Савина

10. Доклад вх. № 93-00-323/07.09.2011 г. относно кандидатстване на СО с инвестиционен проект „Изграждане на регионална пречиствателна станция за отпадъчни води на р. Лесновска в района на с. Долни Богров за пречистване на отпадъчни води от селища: кв.Кремиковци, кв.Сеславци, кв.Ботунец, с.Яна, с.Горни Богров, с.Долни Богров, с.Кривина, гр.Бухово и с.Казичене и отвеждащи канализационни колектори от селищата до РПСОВ” – първи А етап по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина

11. Доклад вх. № 93-00-324/07.09.2011 г. относно изменение и допълнение към решение № 143 от 17.03.2011 г. на СОС за проектно предложение „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода – I-ви етап” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
Докл. Ирина Савина

12. Доклад вх. № 93-00-325/07.09.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009 г. между Столична община и МРРБ.
Докл. Ирина Савина

13. Доклад вх. № 04-08-32/4/29.08.2011 г. относно кандидатстване на СО с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” за изграждане, оборудване и обзавеждане на 13 центрове за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища.
Докл. Ирина Савина, Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-314/30.08.2011 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столична община.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 94-Й-65/1/03.09.2011 г. относно отпускане на безвъзмедна финансова помощ на Йорданка Галева Божанова за покриване на задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД и „Софийска вода” АД.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 93-01-695/1/07.09.2011 г. относно изменение на решение № 203 по протокол № 36 от 26.03.2009 г., решение № 15 по протокол № 46 от 18.12.2002 г., решение № 146 по протокол № 33 от 26.02.2009 г., решение № 788 по протокол № 26 от 11.12.2008 г., решение № 275 по протокол № 105 от 12.04.2007 г. и т.2 и 6 от решение № 559 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. и удължаване срока за безвъзмездно предоставяне за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекции „Социално подпомагане” „Слатина”, „Лозенец”, „Сердика”, „Възраждане”, „Оборище”, „Красно село” на имоти – общинска собственост от 5 на 10 години.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № 15-00-440/1/25.07.2011 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VIII-София” чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова

18. Доклад вх. № 93-00-310/17.08.2011 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на един брой микробус марка „Фолксваген Крю Каб Трък”, 5+1 места, двигател № CA 9859 AP за срок от 2 години на Сдружение „Деца и юноши” – София, ул. „Боян Магесник” № 2.
Докл. Албена Атанасова

19. Доклад вх. № 26-00-7470/10/11.07.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Триадица”.
Докл. Албена Атанасова, Евтим Евтимов

20. Доклад вх. № 93-00-315/02.09.2011 г. относно прехвърляне на средства от дейност 324 „Спортни училиша” в дейност 322 „Общообразователни училища”.
Докл. Христо Ангеличин

21. Доклад вх. № 66-02-584/02.08.2011 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 54026 от землището на Битен за създаване на нов УПИ I-54026, кв.2А и улица по о.т.57-57а, м.с.Житен, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-600/04.08.2011 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за кв.9, м.”в.з.Малинова долина – II б част, м.”Американски колеж”, изменение границите на УПИ XVI-538, създаване на нов XXVII-538, откриване на задънена улица от о.т.52а до о.т.52б, м.”в.з. Малинова долина – II б част, м.”Американски колеж”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-602/04.08.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.31а, м.”с.Герман”, откриване на задънена улица от о.т.131а – о.т.131б, отреждане на УПИ VIII-48053, кв.31а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 66-00-2617/21.07.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Юбилейна гора – I, II, III част, район „Овча купел”, изработен в условията на чл.16 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 12-00-637/25.07.2011 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

26. Доклад вх. № 12-00-740/30.08.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

27. Доклад вх. № 12-00-508/1/08.09.2011 г. относно изменение на решение № 391 по протокол № 92 от 23.06.2011 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация за обект: ПИ с идентификатор 68134.4338.1797 и построените върху ПИ 12 броя сгради, находящ се на бул. „Никола Петков” № 34, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Овча купел”.
Докл. Валя Чилова

28. Доклад вх. № 93-00-319/03.09.2011 г. относно Генерален план за организация на движението /ГПОД/ на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков, Мартин Заимов, Вили Лилков, Георги Свиленски, Николай Стойнев

29. Доклад вх. № 93-00-317/03.09.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, без протест и без разноски в размер на 279 202,38 лева, обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от МРРБ № BG161PO001/1.1-10/201/001.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев

30. Доклад вх. № 62-01-77/4/07.09.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Фондация „Кофоед училища за самопомощ България” върху част от имот – частна общинска собственост с обща площ 97 кв.м. в лявото крило на сградата на Социален учебно-професионален център „Княз Борис І”, находяща се в гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул.”Баба Вида” № 1, за разкриване на социална услуга „Кофоед училище за самопомощ”.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев

31. Доклад вх. № 93-00-293/21.07.2011 г. относно осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на Втори Международен Фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София 2011”.
Докл. Стефан Иванов, Николай Желев

32. Доклад вх. № 93-00-294/21.07.2011 г. относно приемане на Регламент на ежегоден конкурс „София пее”, отпускане на средства за провеждането му, вкл. за награден фонд съгласно Регламента на конкурса и включването му в Културния календар на Столична община.
Докл. Стефан Иванов, Николай Желев

33. Доклад вх.№ 93-00-318/03.09.2011 г. относнопоставяне на паметна плоча на генерал-полковник Владимир Стойчев.
Докл. Калоян Паргов, Бойко Маринков

34. Доклад вх.№ 08-05-120/1/29.07.2011 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.2, м.”НПЗ Илиянци – Изток”, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев

35. Доклад вх.№ 08-10-169/1/11.07.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Евтим Евтимов

36. Доклад вх. № 08-02-187/3/01.09.2011 г. относно относно провеждане на процедура по чл.9, ал.2 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Пламен Църноречки

37. Доклад вх. № 08-14-102/2/24.08.2011 г. относно процедура по учредяване право на строеж за изграждане на православен храм в ПИ 76, съставляващ част от УПИ I, кв.2, м.”ж.к.”Дружба” – II част, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов

38. Доклад вх. № 08-15-95/8/12.08.2011 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ във връзка с ИПР за УПИ ІІ-399, кв. 19А, м.„Младост- 1”.
Докл. Петко Дюлгеров

39. Доклад вх. № 08-18-93/3/12.08.2011 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие № 1, вх.Б, ет.6, бл.2А-2Б, ж.к. „Овча купел – 2” в жилище.
Докл. Пламен Йорданов

40. Доклад вх. № 08-22-105/20.07.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за УПИ VI и УПИ VII-589, 594, 595, кв. 45, м. ”Враждебна – юг”.
Докл. Ивайло Паневакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: