94-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

94-то заседание
на Столичен общински съвет
14.07.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-235/22.06.2011 г., относно участие на СО в проект: „Урбанистична гъвкавост и устойчивост” /TURaS/ по отворена процедура ENV. 2011.2.1.5- 1 „Устойчиви и гъвкави зелени градове” по 7- ма Рамкова Програма на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-01-637/06.07.2011г. относно завишаване на средствата за работна заплата и съответстващите им осигурителни вноски – делегирана държавна отговорност и предоставяне на допълнителни средства за издръжка като дофинансиране на Софийска градска художествена галерия. Корекция на заплати и осигурителни вноски на филиал – галерия „Васка Емануилова” – местна дейност.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 9300-209/03.06.2011г. относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане и контрол на бюджета на СО.
Докл. Мария Бояджийска

4. Доклад вх. № 26-00-7481/9/27.06.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 9300-269/07.07.2011 г. относно създаване на одитен комитет на „Топлофикация – София” ЕАД и попълване състава на одитния комитет на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска

6. Доклад вх. № 9300-231/21.06.2011г. относно предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 93-00-262/07.07.2011 г. относно актуализиране на финансовите договори с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) за проект „Софийско метро” и проект „Инфраструктура на Столична община”. Осигуряване на заемно съфинансиране от ЕИБ за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” – I фаза.
Докл. Мария Бояджийска, Любомир Христов

8. Доклад вх. № 93-00-248/01.07.2011г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2010г. на търговските дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент за СО.
Докл. Мария Бояджийска, Ирина Савина, Любомир Христов

9. Доклад вх. № 93-00-257/07.07.2011 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2011г. на търговски дружества със 100% общинско участие.
Докл. Мария Бояджийска, Ирина Савина, Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 26-00-4100/1/06.07.2011 г. относно получаване на дарение от фирма „СМА ИНДУСТРИАЛ” ЕООД на инвестиционен проект за Софийски околовръстен път.
Докл. Любомир Христов

11. Доклад вх. № 93-00-253/06.07.2011 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска

12. Доклад вх. № 62-01-76/2/05.07.2011г. относно кандидатстване на Столична община към Национален доверителен екофонд с проектно предложение „подкрепа за прилагане на мерки за енергина ефективност в общинска образователна инфраструктура за 56 СОУ „Константин Иречек”, район „Люлин” и 78 СОУ „Христо Смирненски”, район „Банкя”.
Докл. Ирина Савина

13. Доклад вх. № 04-08-11/20/07.07.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г., за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова финансова помощ № BG161РД001/1.1-09/2010/003 от 13.12.2010 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Докл. Ирина Савина

14. Доклад вх. № 04-09-24/2/23.06.2011 г. относно I. предложение за корекция на числеността на персонала и средства за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” на СО; II. Предложение за корекция на числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” на СО – под.507, дейност „Социално учебен професионален център”; III. Преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в заведенията за социални услуги към СО.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 93-00-109/1/27.06.2011 г. относно изменение на Решение № 174 от 31.03.2011 г. на Столичен общински съвет, относно промяна капацитета на Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди – ж.к. Слатина, ул. „Слатинска” № 26-28.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 62-00-142/5/21.06.2011 г. относно финансиране на 20 социално слаби семейства с 20 деца за абонамент за детска млечна кухня в район „Красна поляна”.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. № 93-00-233/21.06.2011 г. Относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 66-02-486/29.06.2011 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за Подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи.
Докл. Албена Атанасова, Петър Диков

19. Доклад вх. № 08-04-161/37/01.07.2011 г. относно изменение на т. 1 от решение № 286 по Протокол № 89 от 12.05.2011 г. на СОС, касаещо увеличаване на капитала на „Диагностично консултативен център Св. Св. Лука-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

20. Доклад вх. № 29-00-130/2/01.07.2011 г. относно преобразуване на лечебно заведение „МДЦ IX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

21. Доклад № 66-00-1846/4/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Кремиковци” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

22. Доклад № 66-00-1846/5/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Бухово” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

23. Доклад № 66-00-1846/6/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

24. Доклад № 66-00-1846/7/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

25. Доклад № 66-00-1846/8/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ-София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

26. Доклад № 66-00-1846/9/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

27. Доклад № 66-00-1846/10/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ-София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

28. Доклад № 29-00-190/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

29. Доклад вх. № 08-04-161/36/17.06.2011 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XX – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

30. Доклад № 29-00-184/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXV-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

31. Доклад № 29-00-185/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІІ-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

32. Доклад № 29-00-187/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XXXІ-Нови Искър” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

33. Доклад № 29-00-189/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXІV-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

34. Доклад № 29-00-191/1/01.07.2011 г. относно увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

35. Доклад № 93-00-123/65/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XІV-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска

36. Доклад № 39-00-67/2/27.06.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Клуб на фоторепортерите и фотографите в България“ върху недвижим имот, находящ се в подлеза „Източна порта на Сердика“ /под бул. „Дондуков“ при Президентството/.
Докл. Ралица Стоянова

37. Доклад вх.№ 93-00-241/27.06.2011 г. относно временно настаняване на ОДЗ № 19, район „Младост” в построената нова сграда за детска градина в ж.к. „Младост -3”, район „Младост”.
Докл. Христо Ангеличин

38. Доклад вх.№ 93-00-242/27.06.2011 г. относно преместване на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” в новопостроената сграда за училище с блокове А, Б, В, Г, и Д – УПИ V, кв. 62 Б, м. „Красно село-Стрелбище, урбанизиран блок 32”, в кв. „Стрелбище”, район „Триадица”.
Докл. Христо Ангеличин

39. Доклад вх.№ 04-12-4/6/06.07.2011г. относно корекция на решение № 291/12.05.2011г. относно определяне статута на Софийска градска художествена галерия като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и прилагане на система на делегиран бюджет, съгласно изискванията на Закона за културното наследство и на Закона за закрила на културата.
Докл. Христо Ангеличин

40. Доклад вх.№ 93-00-277/1/23.06.2011 г. относно провеждане на процедура за разпореждане с безстопанствени коне.
Докл. Иван Сотиров

41. Доклад вх.№ 66-02-367/20.05.2011г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и План-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв.65, 66, 67, 68 и 69, м.”Михайлово”, землище „Градоман”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

42. Доклад вх.№ 66-02-376/26.05.2011г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация за м. „Язовир Искър”, кв.1, около 37-ми километър”, изменение на улица и план за застрояване за УПИ I-1765, II-1765, кв.2-нов, м.”Язовир Искър”, кв.1, около 37-ми километър”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

43. Доклад вх.№ 66-02-434/14.06.2011 г., относно проект за ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХХVІ- 1684, со и ХХV- 1072 за създаване на нови УПИ ХХV- 1072, ХХVІ- 1684 и ХХХІІІ- за коо; изменение на улица от о. т. 7в до о. т.31 за създаване на задънена улица от о. т. 31б до о. т. 31в, кв. 2, м. „Киноцентър- ІІІ част”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

44. Доклад вх.№ 66-02-442/17.06.2011 г., относно проект за ПУП- план-извадка, изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І- 437,438,439,526, 1002- за бизнесцентър и подземни гаражи и УПИ ІІ- 992- за ко, УПИ V- 239, 240, 725- за складове и административна дейност, изменение на улица между о. т. 50 и о. т. 61Б и изменение на улица между о. т. 11В и о. т. 11А, кв. 6, СПЗ „Слатина- Север”.
Докл. Петър Диков

45. Доклад вх. № 66-02-443/17.06.2011 г., относно проект за ПУП- изменение на плана за регулация и план за застрояване за УПИ І- 1075- за обществено обслужване и жил. строителство, ІІ- 1145- за общ. обсл. и жил. стр., ІІІ- 2639, 2640- за общ. стр. и жил. обсл. И ІV- 2640- за тп и озел., създаване на задънена улица от о. к. 118а до о. т. 118к, кв. 2, м. „Модерно предградие- Обеля- 3 ч”, район „Люлин”.
Докл. Петър Диков

46. Доклад вх. № 66-02-456/22.06.2011 г., относно проект за ПУП- изменение на план за улична регулация на задънена улица от о. т. 116в до о. т. 116г и изменение на план за регулация за УПИ ХІV- 1127 и ХХХ- 1127, кв. 116, м. „Драгалевци- разширение- север”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

47. Доклад вх. № 66-02-470/27.06.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м. „Складова зона „Биримирци” – бивш стопански двор „Бенковски”, кв. 5, УПИ ІІІ-86 „За производство и склад”, ІV-92,105,106 – „За производство и склад”, VІІІ-174 „За производствена дейност и ЖС”, ІX-СО, улица по о.т. 20а-20б, район „Сердика”.
Докл. Петър Диков

48. Доклад вх. № 66-02-489/30.06.2011г., относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали 16, 17 и 18, м.”Орлова круша”, землище на с.Горни Лозен – Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

49. Доклад вх. № 93-00-247/29.06.11 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО.
Докл. Николай Стойнев

50. Доклад вх. № 93-00-250/05.07.2011 г. относно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев

51. Доклад вх. №.93-00-261/07.07.2011 г. относно даване на съгласие за разходване на средства от „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

52. Доклад вх. № 12-00-544/17.06.2011г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

53. Доклад вх. № 93-00-254/06.07.2011г. относно решения, приети от Творческия съвет на СП „Култура” за финансиране на проекти по приоритет № 8 „Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата” – 2011.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

54. Доклад вх. № 94-И-71/11/20.06.2011 г. относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на реална делба на недвижими имоти- обекти, находящи се в жилищната сграда в жк. „Зона Б – 5”, бл. 7, район „Възраждане”.
Докл. Лорита Радева, Живко Дервенов

55. Доклад вх. № 08-12-57/1/21.06.2011 г. относно изменение на т.1 от решение № 212 по протокол № 38/16.04.2009г. на СОС.
Докл. Лорита Радева

56. Доклад вх. № 26-00-733/7/06.07.2011 г. относно продажба на разширение на трафост със застроена площ от 24.15 кв.м., заедно с принадлежащото му се право на строеж върху УПИ IV-за ЖС и трафопост, кв.154, м.”Лозенец – II част”.
Докл. Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров

57. Доклад вх.№ 93-00-240/23.06.2011 г. относно утвърждаване на бюджет за Празника на София – 17 септември.
Докл. Роберт Янакиев

58. Доклад № 93-00-238/23.06.2011 г. относно поставяне на бюст-паметник на Блага Димитрова в Борисовата градина.
Докл. Стефан Иванов, Ангел Джамбазkи, Грети Стефанова, Христофор Христов, Владимир Каролев

59. Доклад № 0500-18/1/30.06.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на Апостола на българската свобода Васил Левски в кв. Требич, София.
Докл. Ангел Джамбазки

60. Доклад вх.№ 26-00-5226/15/27.05.2011г. относно процедура по отстъпване право на строеж за пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда в УПИ V-за битов комбинат и магазини – частна общинска собственост, от кв.2, м.”Жилищна група, Мотописта II част”, находящ се на ул. „Костенски водопад” №58.
Докл. Евтим Евтимов

61. Доклад вх.№ 08-03-109/28.03.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в сгради на училища и детски заведения на територията на район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

62. Доклад вх.№ 08-03-3252/15/02.06.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ XIII-93, от кв.31А, м.”НПЗ „Средец” по плана на гр. София, находяща се на ул. „Охридско езеро” № 44-50, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

63. Доклад вх.№ 08-03-156/5/22.06.2011г. относно продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Осогово” № 33, представляващ УПИ III за жс, маг. и ТП, кв. 218, м. „Западно направление”, с площ от 405 кв.м., район Възраждане.
Докл. Ева Сеизова

64. Доклад вх.№ 08-14-249/11/22.06.2011г. относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 3, находящ се в жк. „Дружба“- 2 част, бл. 269, вх. А, ет. 1 /1- ви жилищен/, на Веселка Цанкова Кръстева.
Докл. Йордан Томов

65. Доклад вх.№ 26-00-3285/11/07.07.2011 г. относно процедура по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв.26, м. „ж.к. „Дружба-І-ва част“ в частта за новообразуван УПИ ІІ-1245, 1209 и общински урегулиран поземлен имот V-отреден за „комплексно жилищно строителство“ и УПИ І- отреден за трафопост“.
Докл. Йордан Томов

66. Доклад вх.№ 08-18-3293/8/24.06.2011 г., относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, чрез прекратяване на съсобственост, възникнала по силата на плана за УПИ Х- 397, 397а, 1092, общ., кв. 219, м. „Овча купел“.
Докл.Пламен Йорданов

67. Доклад вх.№ 08-11-45/1/02.06.2011 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, с обща площ 95.32 кв.м., две класни стаи от 28-мо СОУ „Алеко Константинов”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

68. Доклад вх.№ 94-Й-50/10/22.06.2011г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с чл. 17 от ЗУТ, за изменение на плана за регулация и застрояване за квартал 129, м. „Факултета”, в частта за УПИ V-924 и VII-924.
Докл. Иван Чакъров

69. Доклад вх.№ 08-11-71/14/22.06.2011г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, съставляващ УПИ XVIII-71,72, целият с площ от 578 кв.м., кв. 67, м. „Разсадника-Коньовица”, чрез изкупуване на 300/578 идеални части – частна общинска собственост, от съсобствениците Васил Василев Костов и Евгения Николова Дръндарова.
Докл. Иван Чакъров

70. Доклад вх.№ 08-11-128/5/22.06.2011г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с чл. 17 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 34, в частта за УПИ III–1021 м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров

71. Доклад вх.№ 08-12-10/1/10.05.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ II-общ., находящ се на ул. „Сехово”, кв. 178, м. „Гевгелийски квартал”, район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

72. Доклад вх. № 08-12-59/1/02.06.2011г. относно конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, представляващ 5 помещения – класни стаи – публична общинска собственост, находящи се на трети етаж в бивше 110-то училище на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

73. Доклад вх.№ 26-00-4650/11/24.06.2011г. относно учредяване възмездно и безсрочно допълнително право на строеж на „КАЛИНА КМ” ЕООД, върху общински недвижим имот – УПИ II, кв. 35, м. „Разсадника-Бежанци” по плана на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

74. Доклад вх.№ 08-23-142/1/17.06.2011г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи за землищата на с. Казичене и с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев

75. Доклад вх.№ 94-Р-369/10/28.06.2011г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост – УПИ VIIIсо, кв. 92 по плана на с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев

76. Доклад вх.№ 08-23-158/1/05.07.2011 г., относно сключване на споразумение към договор за отстъпено право на строеж от 17.10.2005 г. на район „Панчарево”, с който да се определи момента, от който обективно е възможно реализиране на учреденото вещно право.
Докл. Светослав Митрев

77. Доклад вх.№ 08-02-144/1/05.07.2011г. относно продължаване срока на договор за наем, на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, относно част от сградата на 19 СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

78. Доклад вх.№ 08-22-33/1/28.06.2011г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения с площ 138.31 кв.м., 11.84 кв.м., 10 кв.м. и 15.13 кв.м. – детски развлекателен център и офиси, находящи се в сградата на Културен дом в гр. Бухово и в сградите на кметствата в кв. Кремиковци и кв. Сеславци, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Паневакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: