92-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

92-ро заседание
на Столичен общински съвет
23.06.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-218/16.06.2011 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно действия на общинската администрация, касаещи неизпълнение на договори, сключени след провеждане на конкурс „Обществен превоз на пътници по Републиканската транспортна мрежа, квота на СО – 95 пакета”, в изпълнение на решение № 36 от 25.01.2007 г. на СОС.

2. Доклад вх. № 93-00-219/16.06.2011 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Христофор Ефтимов Христов – общински съветник от Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянов, Малина Едрева

3. Доклад вх. № 93-00-151/06.04.2011 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2011 г.
Докл. Андрей Иванов

4. Доклад вх. № 08-00-126/12/04.02.2011 г. относно изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 93-00-211/07.06.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Мария Бояджийска

6. Доклад вх. № 93-00-185/11.05.2011 г. относно правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на СО.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № 93-00-199/25.05.2011 г. относно закупуване на медицинска апаратура с оглед покриване на III-то ниво на компетентност на структурите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД със средства от преходен остатък от финансиране за медицински дейности от минали периоди.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 93-00-220/16.06.2011 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Овча купел – стара част” и кв. „Горна баня” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина

9. Доклад вх. № 93-00-221/16.06.2011 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Канализация на селата Чепинци, Негован и Световрачане с три броя помпени станции и довеждащи колектори до тях, тласкатели и събирателен тласкател от ПС „Световрачане” до ГПСОВ „Кубратово” по по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 „„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина

10. Доклад вх. № 15-00-682/1/20.05.2011 г. относно утвърждаване на Меморандум на общините, приятели на детето и учредяване на мрежа за сътрудничество в рамките на инициативата „община – приятел на детето”.
Докл. Христо Ангеличин

11. Доклад вх.№ 66-02-416/08.06.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ XXXII-2081 и XXXIII-931 и задънена улица от о.т.25а до о.т.25в, кв.3, в.з. „Киноцентър –III част”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх.№ 66-02-433/13.06.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.16, м.”Дебело гуно”, изменение на улица и план за застрояване за УПИ XII-2878, XIII-1603, XIV-2067, XV-1250, XVI-2112 XVII-2991, кв.16, м. „Дебело гуно”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 12-00-464/27.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

14. Доклад вх. № 12-00-466/27.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

15. Доклад вх. № 12-00-507/07.06.2011 г. относно утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2011 г.
Докл. Валя Чилова

16. Доклад вх. № 12-00-508/07.06.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

17. Доклад вх. № 18-00-92/2/08.06.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Бели брези” върху общински имот, представляващ нежилищно помещение в жилищен блок № 1, находящ се в ж.к. „Бели брези”, район „Красно село”.
Докл. Таня Найденова

18. Доклад вх.№ 66-00-3098/3/21.03.2011 г. относно провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Роженски проход” – район „Триадица”, представляващ УПИ II-497, кв.62, м.”бул. България – 2-ра част”.
Докл. Евтим Евтимов

19. Доклад вх.№ 93-00-205/02.06.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Калина Малина” № 6, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолов

20. Доклад вх.№ 08-03-59/1/31.05.2011 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Възраждане”, на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”.
Докл. Ева Сеизова

21. Доклад вх.№ 08-03-3209/19/19.05.2011 г. относно прекратяване на съсобственост между СО, от една страна и от друга – Лиляна Кирилова Вречкова, чрез изкупуване от последната дела на СО, представляващ 80/100 идеални части от поземлен имот, с номер 13, включен в състава на УПИ VII – 4, 13 от квартал № 174 в местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков” по плана на град София, находящ се в град София, район „Възраждане” , ул. „инж. Иван Иванов” № 57.
Докл. Ева Сеизова

22. Доклад вх.№ 08-03-3210/14/19.05.2011 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на улична регулация между Столична община, от една страна и от друга – Иван Златков Ангелов, чрез изкупуване от последни дела на Столична община, представляващ 50/72 идеални части от поземлен имот, с номер 11, включен в състава на УПИ IV – 6,11 от квартал № 174 в местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков” по плана на град София, както и прехвърляне от частното лице на СО на 22/72 идеални части от реалната част от поземлен имот, с номер 11, попадаща в улица, всичките находящи се в град София, район „Възраждане”, ул. „инж. Иван Иванов” № 61.
Докл. Ева Сеизова

23. Доклад вх.№ 26-00-3785/11/28.03.2011 г. относно търг за продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот V – 13, 14 от кв. 232, м. „Зона Б-19”, на ул. „Перник” № 134-134 А.
Докл. Ева Сеизова

24. Доклад вх.№ 08-03-3065/10/21.03.2011 г. относно прекратяване на съсобственост върху имот – жилище, чрез изкупуване от СО на частта в имота – частна собственост.
Докл. Ева Сеизова

25. Доклад вх.№ 94-Т-3040/14/02.06.2011 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд Резервен” на СО и включването му във фонд „Настаняване под наем” и настаняване на семейство с малолетно дете, което се нуждае от специализирано лечение в гр. София.
Докл. Ева Митова

26. Доклад вх.№ 08-04-65/7/12.05.2011 г. относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Оборище”, ул. „Чумерна” № 2, УПИ X-8, кв. 515-а, м. „ГГЦ-Зона Г-14”.
Докл. Пенка Арменкова

27. Доклад вх.№ 94-Т-220/15/18.05.2011 г. относно процедура по изменение на плана за регулация и застрояване по отношение на недвижими имоти, находящи се в район „Витоша”, м.”Ботаническа градина”.
Докл. Любен Петров

28. Доклад вх.№ 08-17-19/3/02.06.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 6.82 кв.м., за поставяне на два броя кафе-автомат, два броя автомати за безалкохолни напитки и копирна машина на първи и втория етаж в административната сграда на район „Витоша”, находяща се на ул. „Слънце” № 2, м.”Павлово – Бъкстон”.
Докл. Любен Петров

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-228/20.06.2011 г. относно приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2010 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Мария Бояджийска, Ирина Савина, Любомир Христов

2. Доклад вх. № 93-00-229/20.06.2011 г. относно приемане на годишните финансови отчети на общинските дружества в ликвидация за 2010 г.
Докл. Мария Бояджийска

3. Доклад вх. № 93-00-230/21.06.2011 г. относно отстраняване на допусната техническа грешка в чл.4, т.1 на Глава трета от актуализираните Правила за управление на Програма „Зелена София”, приети с решение № 280 по протокол № 88/28.04.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лорита Радева, Лилия Долджева, Севдалин Михнев, Николай Желевакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: