89-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

89-то заседание
на Столичен общински съвет
12.05.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-178/04.05.2011 г. относно предоставяне на общинско жилище по реда на чл.27 от НРУУРОЖТСО за настаняване на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 09-00-14/2/26.04.2011 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имоти – публична държавна собственост, представляващи паркови пространства при Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и градинка „Нотариата” на площад „Патриарх Евтимий”.
Докл. Мария Бояджийска

3. Доклад вх. № 70-00-739/8/26.04.2011 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Чистота Искър” ЕООД върху вещи – частна общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска

4. Доклад вх. № 26-00-1350/3/14.04.2011 г. относно даване на съгласие „пазари Запад” ЕАД да разходва средства в размер до 25 000 лева за възлагане на проучване и проектиране на реконструкцията на пазар „Росица”.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 08-04-161/24/20.04.2011 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ XVII-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

6. Доклад вх. № 08-04-161/26/28.04.2011 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ Св.св.Лука-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

7. Доклад вх. № 08-04-161/27/28.04.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

8. Доклад вх. № 26-00-7481/7/18.04.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД и утвърждаване изменение в Устава на дружеството.
Докл. Мария Бояджийска, Николай Стойнев

9. Доклад вх. № 93-00-152/07.04.2011 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 93-00-175/29.04.2011 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх.№ 04-12-4/5/02.05.2011 г. относно определяне статута на Софийска градска художествена галерия като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и прилагане на система на делегиран бюджет, съгласно изискванията на ЗКН и на ЗЗРК.
Докл. Христо Ангеличин

12. Доклад вх.№ 93-00-164/14.04.2011 г. относно изменение и допълнение на решение № 481 по протокол № 44 от 09.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Христо Ангеличин, Грети Стефанова, Петър Гюзелев

13. Доклад вх.№ 66-02-262/08.04.2011 г. относно проект за ПУП-изменение на план за регулация и плана за застрояване на УПИ XXV-2889 от кв.12 и УПИ I-836,837 от кв.12-А; създаване на задънена улица от о.т.99а-о.т.99г до о.т.99з; създаване на задънена улица от о.т.99г до о.т.99л; м.в.з. „Иваняне”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх.№ 66-02-263/08.04.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация за УПИ I-1529, II-1526 и улица по о.т.255 – о.т.254, кв.16, м. „бул. Сливница”, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх.№ 66-02-277/12.04.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на план за застрояване на УПИ XII, кв.44, м.”Балша”; нова задънена улица по о.т.77а – о.т.77б – о.т.77в и изменение на улица от о.т.77 – о.т.79, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

16.Доклад вх.№ 66-02-278/12.04.2011 г. относно проект за ПУП-изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ XXXI-3295 и УПИ XXXII-за тп, кв.10-М, м.в.з. „Бистрица – Манастира”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх.№ 66-02-284/14.04.2011 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ XVIII – за резервоар, кв.50, м.”Требич – стопански двор” район „Надежда”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх.№.93-00-285/14.04.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ XXI-2651 и УПИ XXII-2651 и създаване на задънена улица от о.т.72е до о.т.72ж, кв.10-а, м.в.з.”Косанин дол”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх.№. 66-02-310/26.04.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-157 за образуване на нови УПИ I-2861, XXXIV-2862 и XXXV-2863 и създаване на задънена улица от о.т.43 до о.т.43б, кв.3, м.”Киноцентър – III-та част”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх.№. 66-02-311/26.04.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXI-техническа инфраструктура, УПИ XVII-1482,1535,1696-търговско обслужване, XVIII-1165-обществено обслужване, XXV-1141-обществено облсужване и жс, XXIV-971, XXIII-973-обществено обслужване и жс, V-1131,1132, XIII-1133, XII-1003, XIX-1392-обществено обслужване, XX-960, 1140-обществено обслужване, XXI-1138-обществено обслужване, XXII-1245 XIV-1181; изменение на улица от от.т.98 до о.т.98а за създаване на задънена улица от о.т.98 до о.т.98б; изменение на улична регулация за заличаване на задънена улица от о.т.138 до о.т.135 и създаване на задънена улица от о.т.138 до о.т.138в, кв.13, м.”Киноцентър III част – разширение”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх.№. 66-02-142/17.02.2011 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно ОУП на Столична община от 2009г, одобрен с решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх.№. 93-01-584/22.02.2011 г. относно продължаване на мандата на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община, създаден на основание решение №61 по протокол №58 от 11.02.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ивайло Йонков, Иван Нейков, Георги Кадиев

23. Доклад вх. № 9300–180/ 05.05.2011 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проекти – 2011г.
Докл. Малина Едрева, Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

24. Доклад вх.№ 08-14-82/5/18.04.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 и чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Йордан Томов

25. Доклад вх.№ 94-Р-3214/04.06.2010 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имот, находящ се на улл. „Перник” № 140, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова

26. Доклад вх.№ 08-19-86/1/03.05.2011 г. относно безвъзмездно и безсрочно учредяване право на строеж в полза на МВР върху общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I, отреден за „ПСПБЗН”, с площ 2 646 кв.м., за изграждане на сграда за нуждите на 09 РСПБЗН – СУПБЗН, МВР.
Докл. Венетка Серафимова

27. Доклад вх.№ 08-24-62/01.04.2011 г. относно наименуване на безименни улици на територията на район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков

28. Доклад вх.№ 08-04-31/1/08.04.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 20.48кв.м., в приземен етаж на I-во СОУ „Пенчо Славейков”, заедно с приспадащите към него идеални части от общите обслужващи площи от крилото със самостоятелен вход откъм ул. „11 Август”.
Докл. Пенка Арменкова

29. Доклад вх.№ 08-21-124/1/26.07.2010 г. относно промяна характера на собствеността и процедура за търг за продажба на общински недвижим имот УПИ IX – за магазин от кв. 198, гр. Нови Искър, кв. Кумарица с площ от 210 кв.м.
Докл. Валентин Котов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-182/05.05.2011 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) по Пироритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионна политика в България”.
Докл. Ирина Савина

2. Доклад вх. № 04-08-2/65/09.05.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009 г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Докл. Ирина Савина

3. Доклад вх. № 93-00-183/09.05.2011 г. относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег по съответната тарифа.
Докл. Любомир Христов

4. Доклад вх. № 21-00-212/1/05.05.2011 г. относно участието на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане” в проект „Ремонт и обзавеждане на училищен стол” по програма за безвъзмездна помощ, съгласно Механизъм за координация на управлението на предоставена безвъзмездна помощ на структурни реформи от Японска страна – Проект BG10.REDG.JP.
Докл. Христо Ангеличин

5. Връщане за ново обсъждане, на основание чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на решение № 227 по протокол № 87 от 14.04.2011 г. на Столичен общински съвет по Доклад вх. № 94-Д-508/7/05.04.2010 г. с вносители г-н Орлин Иванов и г-жа Анета Георгиева – общински съветници относно прекратяване на съсобственост в УПИ X-12, кв. 211, м. „Западно направление”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Добрин Иванов Иванов.
Докл. Орлин Иванов, Анета Георгиеваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: