88-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

88-мо заседание
на Столичен общински съвет
28.04.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. №. 93-00-137/04.04.2011 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.

2. Доклад вх.№. 93-00-161/14.04.2011 г. относно утвърждаване на второстепенните разпоредители във връзка с изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, обнародвано в ДВ бр.16 от 22.02.2011г.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ 29-00-207/3/14.04.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска

4. Доклад вх. № 93-00-166/15.04.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 26-00-521/9/14.04.2011 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 4 по протокол № 81/13.01.2011 г. на СОС.
Докл.Мария Бояджийска

6. Доклад вх. № 93-00-168/18.04.2011 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл.АлбенaАтанасова

7.Доклад вх. № 12-00-1052/3/21.02.2011 г. относно специализация на социалните услуги, предоставяни в Център за обществена подкрепа „Св. София”, ул. Гюешево” № 21.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 08-04-161/19/29.03.2011 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ III-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, АлбенаАтанасова, Лилянда Еленкова

9. Доклад вх. № 08-04-161/20/29.03.2011 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XXV-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, АлбенаАтанасова, Лилянда Еленкова

10. Доклад вх. № 08-04-161/21/29.03.2011 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ V-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, АлбенаАтанасова, Лилянда Еленкова

11. Доклад вх. № 93-00-123/49/14.04.2011 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XII-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, АлбенаАтанасова, Лилянда Еленкова

12. Доклад вх. № 08-11-70/11/14.04.2011 г. относно намаляване капитала на „ДКЦ X-София” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, АлбенаАтанасова, Лилянда Еленкова

13. Доклад вх. № 29-00-45/3/14.04.2011 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой биохимичен анализатор и 1 брой имунологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ XII – София” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова

14. Доклад вх. № 08-23-311/3/14.04.2011 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-967 и УПИ VIII-967, кв.99, по плана на с. Лозен.
Докл. Ралица Стоянова

15. Доклад вх. № 93-00-169/19.04.2011 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. Христо Ангеличин

16. Доклад вх.№ 66-02-656/20.07.2010 г. относно приемане на ПУП-изменение на план за улична регулация на улица от о.т.151в до о.т.152г и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-536, ХІV-757 и ХV-757, кв.64а, в.з.”Симеоново-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 6602-107/04.02.2011 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за застрояване и план за регулация и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ПИ 0160140 от землището на с. Световрачане – район „Нови Искър”, територия, отредена съгласно ОУП на Столична община,одобрен с решение на Министрски съвет № 960/16.122009 г., за делекоперспективна /Смф2д/, по смисъла на чл. 15 от ЗУЗСО, „за транспортна ифраструктура” /Тти/, терен за озленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитутити /Тзв/.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх.№ 66-02-203/17.03.2011 г. относно допускане на изработване на ПУП – план за застрояване и план за регулация и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ в обхвата на ПИ №№ 232043, 232044, 232083 и други, попадащо в м. „Сръбски Азмак”, землище с. Долни Лозен, район „Панчарево”, територия, отредена съгласно ОУП на СО, за далекоперспективна по смисъла на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх.№ 66-02-258/07.04.2011 г. относно приемане на ПУП-изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІХ-967, 776, L-1069, LІІ-1069, LІІІ-173, 179, LV-1069, LХІ-180, LХІІ-166, LХІІІ-166 и LХІV-166, кв.22б и изменение на улична регулация за създаване на задънени улици от о.т.336 до о.т.337б и от о.т.338 до о.т.339, в.з.”Симеоново-Драгалевци-2ч”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх.№ 66-02-259/07.04.2011 г. относно проект за ПУП-изменение на план за регулация за УПИ ІІ-164-„за складове, офиси и обществено обслужване” и улица по о.т.58-58а-58б, кв.33, м.”кв. Толева махала”, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх.№ 66-02-260/07.04.2011 г. относно приемане на проект за ПУП-изменение на план за регулация за УПИ ХХІІ-789, ХХІІІ-787 и ХХІІІ-787, кв.96 и изменение на улична регулация за създаване на задънена улица от о.т.90а до о.т.90б, м.”Драгалевци-разширение-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх.№.93-00-149/06.04.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на летен театър „Глобус” и сезонен открит бар.
Докл. Николай Стойнев, Елен Герджиков

23. Доклад вх.№. 12-00-352/14.04.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне”.
Докл. Валя Чилова

24. Доклад вх.№ 12-00-353/14.04.2011 г. относно отмяна на решение № 179 по протокол № 36/26.03.2009 г. на СОС и откриване на процедура и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – сграда, битов комбинат, кв. „Обеля”, ул. „3-та”, ведно с УПИ I, кв.18, м.”кв. Обеля”.
Докл. Валя Чилова

25. Доклад вх.№ 93-00-118/23.03.2011 г. относно именуване на парк „Генерал Заимов” с името парк „Оборище”.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Борислав Бориславов

26. Доклад вх.№ 26-00-3308/11/21.03.2011 г. относно възмездно учредяване на право на пристрояване върху общински имот при условията на чл.38, ал.2 от ЗОС.
Докл. Петко Дюлгеров

27. Доклад вх.№ 08-13-153/8/12.04.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински ПИ пл. №738, с площ 207 кв.м. от УПИ I-738,740, 739, 741, 742, 743, 744, кв./нов/91/ст.90/, м. „бул. Ломско шосе”, ул. „Кирил Дрангов” № 78.
Докл. Димитър Димов

28. Доклад вх.№ 08-24-237/3/12.04.2011 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ –за трафопост, кв.27, с. Клисура.
Докл. Рангел Марков

29. Доклад вх.№ 08-24-57/1/15.04.2011 г. относно именуване на ОДЗ № 25, район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков

30. Доклад вх.№ 08-23-72/1/12.04.2011 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 62.25 кв.м., находящо се на втория етаж в северното крило на административната сграда на кметство с. Казичене, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев

31. Доклад вх.№ 08-20-91/1/11.04.2011 г. относно отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд на територията на район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-156/08.04.2011 г. относно актуализация на правила за управление на Програма „Зелена София”, приети с решение № 251 по протокол № 46 от 21.04.2005 г. и решение № 325 по протокол № 47 от 12.05.2005 г. на Столичен общински съвет. Приемане на насоки и формуляр за кандидатстване по програма.
Докл. Мария Бояджийскаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: