87-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

87-мо заседание
на Столичен общински съвет
14.04.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. №. 93-01-317/30.03.2011 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник и г-н Росен Малинов – общински съветник относно изпълнение на решение № 569 от 21.10.2010 г., решение № 570 от 21.10.2010 г., решение № 571 от 21.10.2010 г., решение № 572 от 21.10.2010 г., решение № 573 от 21.10.2010 г., решение № 574 от 21.10.2010 г., решение № 575 от 21.10.2010 г., решение № 576 от 21.10.2010 г., решение № 577 от 21.10.2010 г.

2. Питане вх. №. 93-00-137/04.04.2011 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.

3. Доклад вх.№. 93-00-147/06.04.2011 г. относно промени в структурата на СО.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх.№ 93-00-143/06.04.2011 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 93-00-131/28.03.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Мария Бояджийска

6. Доклад вх. № 08-07-1/2/03.02.2011 г. относно съфинансиране със средства от СОПФ изграждането на две спортни „скуош” зали – в двора на 138 СОУ „проф. Васил Златарски” и в двора на 148 ОУ „проф. д-р Любомир Милетич” и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, на територията на район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев
На основание Заповед № РД-09-569/18.03.2011г. на кмета на СО Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 29-00-37/2/24.03.2011 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой рентгеноскопичен апарат за нуждите на „ДКЦ XIV-София” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова

8. Доклад вх. № 93-00-126/25.03.2011 г. относно членска такса за 2011 г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 08-12-23/1/25.03.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Илинден”.
Докл. Албена Атанасова, Миглена Веселинова

10. Доклад вх. № 66-00-726/1/22.03.2011 г. относно проект за Общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение 2011 – 2020 г.
Докл. Любомир Христов

11. Доклад вх. № 93-00-83/24.02.2011 г. относно приемане на Наредба за общинската собственост, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Ралица Стоянова

12. Доклад вх. № 08-15-3182/16/21.03.2011 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XXIX-1665, кв.86, м.”Горубляне”.
Докл. Ралица Стоянова

13. Доклад вх. № 08-17-274/4/21.03.2011 г. относно процедура по §6 и §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПЗР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XXXI-889, 890, 561 от кв. №08, м.”ж.к. Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Ралица Стоянова

14. Доклад вх. № 93-00-95/1/10.03.2011 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в СО за 2011 г.
Докл. Христо Ангеличин

15. Доклад вх. № 93-00-146/06.04.2011 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за семейството на общински служител за закупуване на необходими за провеждане на лечение на онкологично заболяване лекарства.
Докл. Христо Ангеличин

16. Доклад вх.№ 66-02-64/28.01.2011 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ №№ 15074, 15084, 15081, 15078, 15079, 15077 до кв.26, м.”Под чукаре”, землище м. „Градоман”, гр. Банкя, в територия, отредена съгласно ОУП на СО, за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх.№ 66-02-139/16.02.2011 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ в м. „Рапаке” и м. „Сталева могила”, землище Локорско, район „Нови Искър”, в територия, отредена съгласно ОУП на СО от 2009 г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх.№ 66-02-183/09.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-31 и VIII-34,кв .4 и изменение на улична регулация за създаване на задънена улица от о.т. 190б до 190г, м. „бул. „Цар Борис III”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх.№ 66-02-195/15.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XXXIII-30, XXXV-трафопост, XXXVI-30 за създаване на задънена улица от о.т.103в – о.т.103с до 103д, кв.206г, м. „Подуяне – Редута”, район „Слатина”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх.№ 66-02-196/15.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Язовир Мърчаево”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх.№ 66-02-197/15.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ III-326, X-325, XI-1071, XVIII-1071 и за създаване на задънена улица от о.т.415 до о.т.415а, кв.37, м.”Христо Ботев”, район „Слатина”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх.№ 66-02-211/19.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – пран за регулация и застрояване за УПИ І-8580.40, 8580.41 – складова база с офиси, паркинг и ТП и улици по о.т.22 – 22а; по о.т.22а – 22б – 22в, 22г – 22д – 22е – 22ж – 22и – 22й – 22к – 22л – 22м – 22й; по о.т.22ж – 22з, кв.7а, м. „Враждебна – юг”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх.№ 66-02-217/22.03.2011 г. относно поставяне на паметен знак в чест на 1700-та годишнина от издаването на едикта на император Галерий – 30.04.311 г.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх.№ 93-00-148/06.04.2011 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно одобрени план-схеми.
Докл. Николай Стойнев
Елен Герджиков

25. Доклад вх.№.93-00-149/06.04.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на летен театър „Глобус” и сезонен открит бар.
Докл. Николай Стойнев, Елен Герджиков

26. Доклад вх.№. 93-00-144/06.04.2011 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация за развитие на София за 2010 г. и годишен план за действие и бюджет за 2011 г.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов
Жельо Бойчев

27. Доклад вх.№ 93-00-57/07.04.2011 г.относно утвърждаване на класирани проекти от Експертната комисия за оценка по Програма ЕВРОПА за 2011 г.
Докл. Ирина Йорданова, Димитър Бъчваров, Калоян Паргов

28. Доклад вх.№ 93-00-153/07.04.2011 г. относно предложение за наименуване на площад на името на Юрий Буков.
Докл. Ирина Йорданова

29. Доклад вх.№ 94-Д-508/7/05.04.2011 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ X-12, кв. 211, м. „Западно направление”, чрез изкупуване на общинска част от съсобственика Добрин Иванов Иванов.
Докл. Орлин Иванов, Анета Георгиева

30. Доклад вх.№ 93-00-129/25.03.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Джон Атанасов” за срок от 10 години върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. Борислав Бориславов

31. Доклад вх.№ 93-00-111/16.03.2011 г. относно наименуване на алея в Южния парк с името „Роналд Рейгън”.
Докл. Стефан Иванов

32. Доклад вх.№ 08-06-3031/5/21.03.2011 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 202 по протокол № 36/26.03.2009г. на СОС.
Докл. Ева Митова

33. Доклад вх.№ 08-06-316/1/28.03.2011 г. относно откриване на процедура за търг за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в м. „ж.к. Левски – Зона В”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

34. Доклад вх.№ 08-06-14/21.03.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и образуване на урегулирани поземлени имоти УПИ XVI – общ. и УПИ XXV – 1140 „за офиси и магазини”, кв. 5, м. „хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

35. Доклад вх.№ 08-07-245/1/21.03.2011 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от публична общинска собственост, представляваща два кв.м. застроена площ, находящи се в административната сграда на район Слатина, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, за поставяне на две самоподаващи машини – едната за топли напитки и кафе, а другата – за студени напитки и закуски.
Докл. Антоанета Апостолова

36. Доклад вх.№ 93-00-165/21.03.11 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

37. Доклад вх.№ 08-18-30/1/21.03.2011 г. относно процедура по откриване на конкурс по чл. 30, във връзка с чл.1, т. 2 от НУРПТК за отдаване под наем на две помещения с обща площ 26,0 кв.м., предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се в сградата на кметството на кв. Суходол – на територията на район „Овча купел” – публична общинска собственост АОС № 855/22.11.2000 г.
Докл. Пламен Йорданов

38. Доклад вх.№ 08-02-47/1/28.03.2011 г. относно процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част в сутерена на основната административна сграда на район „Красно село”, находяща се на бул. „Цар Борис III” № 124.
Докл. Пламен Църноречки

39. Доклад вх.№ 08-20-265/9/21.03.2011 г. относно обявяване на 4 бр. помещения, находящи се в административната сграда на два етажа, изградена в УПИ I-559, по плана на с. Волуяк от публична в частна общинска собственост.
Докл. Младен Младенов

40. Доклад вх.№ 08-14-33/4/28.01.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински поземлен имот с номер № 304 от кв.17, м. НПЗ „Искър – юг”.
Докл. Йордан Томов

41. Доклад вх.№ 08-17-269/21.03.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ сградата на 111-то ОУ кв. Княжево, изградено в УПИ XX – за училище, кв. 17, на територията на район Витоша.
Докл. Любен Петров

42. Доклад вх.№ 94-Б-3007/21.03.2011 г. относно прекратяване на съсобственост върху УПИ VII – 149 „общ. за траф., коо и озел.” в кв. 10, м. „Ст. Димитров”, район „Надежда”, чрез продажба на общинския дял, частна общинска собственост.
Докл. Димитър Димов

43. Доклад вх.№ 08-10-16/20/21.03.2011 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ за УПИ II-1054, кв.108-а, м.”Манастирски ливади – изток”.
Докл. Евтим Евтимов

44. Доклад вх.№ 26-00-2922/10/21.03.2011 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план и образуване на УПИ VI – 1045, 1105 – за складове, офиси, фирмен магазин, дегустационна и жс, кв. 2, по плана на гр. София, м. „Бивш стопански двор – кв. Бенковски – Складова зона – Биримирци”, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев

45. Доклад вх.№ 08-24-112/22/21.03.2011 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1, ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулирани поземлени имоти V – 1177 и VI – 1177, кв. 105 по плана на гр. Банкя.
Докл. Рангел Марков

46. Доклад вх.№ 26-00-3784/6/15.11.2010 г. относно търг за продажба на недвижим имот, находящ се в район „Възраждане”, кв.335Б, м. „Пробив – бул. П. Славейков”, ул.”Одрин №№3-21 и ул. „Партений Нишавски” №№ 25-31, целият с площ 2 940 кв.м.
Докл. Ева Сеизова

47. Доклад вх.№ 26-00-3785/11/28.03.2011 г. относно търг за продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот V – 13, 14 от кв. 232, м. „Зона Б-19”, на ул. „Перник” № 134-134А.
Докл. Ева Сеизова

48. Доклад вх.№ 08-03-3065/21.03.2011 г. относно прекратяване на съсобственост върху имот – жилище, чрез изкупуване от СО на частта в имота – частна собственост.
Докл. Ева Сеизова

49. Доклад вх.№ 08-23-3320/12/28.03.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ I – 3256, от кв. № 78а, м. „Горни Лозен”, находящ се в град София, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев

50. Доклад вх.№ 08-23-201/3/21.03.2011 г. относно прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху УПИ II-412, кв.36, в.з. „Панчарево – Беликата”, с площ от 875 кв.м.
Докл. Светослав Митрев

51. Доклад вх.№ 08-01-121/21.03.2011 г. за провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Позитано” № 1, район „Средец”, представляващ втори, трети и тавански /жилищни/ етажи от четириетажна сграда /без магазини/, ведно със съответните идеални части от УПИ X – 7, кв. 394, м. „Центъра”, по плана на град София.
Докл. Маргарита Гутева

52. Доклад вх.№ 08-04-28/12/24.03.2011 г. относно прекратяване на съсобствеността между СО и частни собственици в недвижими имоти, находящи се на ул. „Сан Стефано” № 1 и нова оценка вх. № 0804-28/12/24.03.2011 г.
Докл. Пенка Арменкова

53. Доклад вх.№ 08-04-178/25.03.2011 г. относно обявяване на имот за публична общинска собственост, представляващ част от сградата на ОКИ – Дом на културата „Средец”, находяща се на ул. „Кракра” № 2а, и провеждане на конкурси за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост.
Докл. Пенка Арменкова

54. Доклад вх.№ 08-22-15/21.03.2011 г. относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост съгласно чл. 8 от ЗОС, чл. 86 от НРПУРОИ и чл. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 1 от НУРПТК.
Докл. Ивайло Панев

55. Доклад вх.№ 08-22-3277/21.03.2011 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общински идеални части от УПИ VIII – селкооп, кв. 16 по плана на гр. София – кв. Сеславци.
Докл. Ивайло Панев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 26-00-1975/1/12.04.2011 г. относно обявяване от частна в публична общинска собственост на обекти, които служат за предоставяне на В и К услуги.
Докл. Мария Бояджийска

2. Доклад вх. № 93-00-158/12.04.2011 г. относно отпускане на парична помощ на г-н Петър Константинов.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев

3. Доклад вх. № 12-00-338/08.04.2011 г. относно изменение на решение на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чиловаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: