86-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

86-то заседание
на Столичен общински съвет
31.03.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх.№ 93-00-121/23.03.2011 г. относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ 26-00-791/2/10.03.2011 г. относно утвърждаване на актуализиран бизнес-план и Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София” ЕАД и одобряване Инвестиционната и ремонтна програма на дружеството за 2011 г.
Докл. На основание Заповед № РД-09-569/18.03.2011 г. на кмета на СО
Мария Бояджийска

3. Доклад вх.№ 29-00-297/4/08.03.2011 г. относно доокомплектоване на кабинетите за магнитно-резонансна томография и ултразвукова диагностика на „Първа многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД с остатъка от целеви средства по решение № 614 по протокол № 48/01.10.2009 г. на СОС.
Докл. На основание заповед № РД-09-569/18.03.2011 г. на кмета на СО
Мария Бояджийска

4. Доклад вх. № 26-00-7481/5/15.02.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. На основание заповед № РД-09-569/18.03.2011 г. на кмета на СО
Мария Бояджийска

5. Доклад вх. № 70-00-739/1/17.02.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Чистота – Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. На основание заповед № РД-09-569/18.03.2011 г. на кмета на СО
Мария Бояджийска

6. Доклад вх. № 93-01-91/27.01.2011 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО.
Докл. Иван Сотиров

7. Доклад вх. № 04-03-46/85/18.03.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С090 от 30.12.2008 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” , между СО и МОСВ.
Докл. Ирина Савина

8. Доклад вх. № 93-00-78/21.02.2011 г. относно промяна на статута и намаляване на капацитета на Център за временно настаняване на сираци над 16 години „Света София” , ж.к. „Захарна фабрика”, бл.51, вх.А.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 93-00-107/16.03.2011 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 93-00-109/16.03.2011 г. относно промяна капацитета на Столичeн общински дневен център за социална рехабилитация на инвалиди – ж.к. Слатина, ул. „Слатинска” № 26-28.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № 93-00-108/16.03.2011 г. относно отпускане на средства в размер на 50 000 /петдесет хиляди лева/ от общинския бюджет – Функция 5, Грепа 3, Дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост”, § 1020 „Разходи за външни услуги” за успешно реализиране на дейностите по проект на Столична община „Социални услуги за достоен и независим живот-2” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх. № 93-01-246/16.03.2011 г. относно членска такса за 2011 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 93-00-116/18.03.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Надежда”.
Докл. Албена Атанасова, Димитър Димов

14. Доклад вх. № 93-00-90/09.03.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Нови Искър”.
Докл. Албена Атанасова, Валентин Котов

15. Доклад вх.№ 66-02-131/15.02.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за язовир „Суходол-2” в м.”Шаварна бара”, землище Суходол и изменение на план за регулация на УПИ І-169; ІІ-169; ІІІ-169; ІV-169; V-169 и VІ-169, кв.9, м.”Малинов дол”, райони „Люлин”, „Овча купел” и „Банкя”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх.№ 66-02-157/25.02.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VІ-42177-„за работилница и безвредно производство” и за създаване на задънена улица от о.т.508а до о.т.518в, кв.35-А, с.Железница, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх.№ 6602-161/01.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за кв.15, м.”Врана-Лозен-Триъгълника”, изменение границите на УПИ І-162, създаване на нов УПИ ХІІІ-162, създаване на задънена улица от о.т.27а до о.т.27г, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх.№ 6602-162/01.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ І-195, ІІ-196, ІІІ-197, създаване на задънена улица от о.т.53 до о.т.53в, нов кв.11, м.в.з.”Калфин дол”, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх.№ 66-02-166/02.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за Трасе на газопровод, преминаващ през землище на м.”Требич” и м.”Мрамор” за изграждане и експлоатация на газова централа с комбиниран цикъл за производство на ел.енергия в м.”Мрамор-производствена зона”, кв.2, УПИ І.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх.№ 66-02-174/08.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ от ІХ до ХLІ от кв.121а и УПИ от І до ХLVІ от кв.130 и улици: от о.т.962 до о.т.982 и от о.т.857 до о.т.924 и задънени улици: от о.т.951 до о.т.954, от о.т.880 до о.т.961, от о.т.956 до о.т.957а, от о.т.912 до о.т.978, от о.т.977 до о.т.976, от о.т.918 до о.т.919, от о.т.921 до о.т.981, от о.т.982 до о.т.983 и от о.т.859 до о.т.858, м.”Драгалевци-разширение-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх.№ 66-02-175/08.03.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на пран за регулация и застрояване за УПИ І-1629, VІІ-1634, изменение на улица от о.т.773а до о.т.773в, кв.88а, м.”с.Бистрица”, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх.№ 66-02-177/08.03.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХХІІ-„за ОЖС и ТП”; ХХІІІ-1755 и ХХІV-„за озеленяване” и създаване на задънена улица от о.т.620 да о.т.620д, кв.55, гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх.№ 66-02-1088/1/28.02.2011 г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 15 по Протокол №81/13.01.2011 г. на Столичен общински съвет, с което е одобрен проект за изменение на план за регулация на м.”с.Световрачане”, УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123 и ХІV-122 от кв.18, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124 от кв.45 и улица по о.т.49 – о.т.42 за създаване на нови УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123 и ХІV-122 от кв.18, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124 от кв.45, нова улица по о.т.48а-49а-49б-49в-40а.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх.№ 12-00-261/10.03.2011 г. относно изменение на решение № 66 по протокол № 47/06.02.2003 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова

25. Доклад вх.№ 2600-2305/10.03.2011 г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер до 50 000 лева без ДДС за изготвяне на цялостен проект за възстановяването на пазар „Връбница”, разположен на ул. „Бели Дунав” и бул. „Ломско шосе”.
Докл. Николай Стойнев

26. Доклад вх.№ 26-00-1103/1/21.03.2011 г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер до 40 000 лева за основна реконструкция на амортизирана метална конструкция на покритие на пазар „Дружба 1”, район „Искър”.
Докл. Николай Стойнев

27. Доклад вх.№ 26-00-7792/1/24.03.2011 г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД да сключи споразумение и одобряване на текста на споразумението.
Докл. Николай Стойнев

28. Доклад вх.№ 93-00-92/1/23.03.2011 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков

29. Доклад вх.№ 93-00-110/16.03.2011 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Триадица”, „Лозенец”, „Искър”, „Витоша” и „Нови Искър”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев

30. Доклад вх.№ 94-01-135/3/26.01.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на убитите антифашисти на територията на район „Красна поляна”.
Докл. Бойко Маринков, Калоян Паргов, Лилия Долджева

31. Доклад вх.№ 94-Х-14/1/10.03.2011 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на бул. „Патриарх Евтимий” №23 в памет на художничката Васка Баларева.
Докл. Вили Лилков

32. Доклад вх.№ 04-14-5/1/10.03.2011 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Развигор” на адв. Илия Цанов – първият български обществен защитник.
Докл. Вили Лилков

33. Доклад вх.№ 08-13-11/1/15.03.2011обявяване на сграда, находяща се в район „Надежда”, на улица „Св. Петка Търновска” № 9 от публична в частна собственост.
Докл. Димитър Димов

34. Доклад вх.№ 08-13-29/2/28.02.2011 г. относно включване на 63 ОУ „Христо Ботев” в кв. „Требич”, район „Надежда” в списъка на средищните училища на МОМН.
Докл. Димитър Димов

35. Доклад вх.№ 08-19-58/22.02.2011 г. относно предложение за именуване на ОДЗ № 100 на територията на район „Люлин – 10 м.р.”
Докл. Венетка Серафимова

36. Доклад вх.№ 08-23-76/15.03.2011 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-397/27.12.2010 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността, като делегирана от държавата дейност – Защитено жилище за хора с психични разстройства, след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и имот за реализиране на услугата.
Докл. Албена Атанасоваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: