85-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

85-то заседание
на Столичен общински съвет
17.03.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 08-19-156/1/23. 02. 2011 г. относно промяна в структурата на СО– район „Люлин”.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 26-00-7481/5/15. 02. 2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 29-00-36/1/16. 02. 2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 29-00-346/2/15. 02. 2011 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да сключи споразумение с „Фаримпекс” ООД и одобряване на текста на споразумението.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 29-00-16/1/17. 02. 2011г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой автоматичен биохимичен анализатор и 1 брой йонселективен анализатор за нуждите на „ДКЦ III – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-73/17. 02. 2011 г. относно избор на контрольор на „ДКЦ XIV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 26-00-7598/15/17. 02. 2011 г. относно даване на съгласие управителя на „МЦ I – Банкя” ЕООД да проведе преговори с представители на „ЧЕЗ – БЪЛГАРИЯ” за продажба на трафопост.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-00-88/07. 03. 2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 26-00-404/1/24. 02. 2011 г. относно намаляване капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-01-117/02. 02. 2011 г. относно одобряване на споразумение между „ВиК” ЕАД и „Софийска вода” АД за определяне на обезщетение във връзка с ползвани от „Софийска вода” АД съоръжения, собственост на „ВиК” ЕАД за периода от 05. 10. 2000 г. до 30. 09. 2010 г.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 70-00-739/1/17. 02. 2011 г. относно увеличаване на капитала на „Чистота – Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска

12. Доклад вх. № 93-01-215/1/10. 03. 2011 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2010 г.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

13. Доклад вх. № 29-00-7/7/10. 03. 2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на медицинско оборудване за дейности по асистирана репродукция в Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

14. Доклад вх. № 93-00-74/17. 02. 2011 г. относно намаляване на капитала на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков, Лилянда Еленкова

15. Доклад вх. № 93-00-65/17. 02. 2011 г. относно приемане на „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2011 г. ”.
Докл. Ирина Савина

16. Доклад вх. № 26-00-5331/5/25. 02. 2001 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. с проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода – 1-ви етап”, Операция 3. 1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3. 1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, кулутрни и исторически актракции”.
Докл. Ирина Савина

17. Доклад вх. № 93-01-95/28. 01. 2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Люлин”.
Докл. Албена Атанасова, Венетка Серафимова

18. Доклад вх. № 93-00-204/8/24. 02. 2011 г. относно участие на Столична община в проект „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване” съвместно с организацията на европейски градове EUROCITIES.
Докл. Албена Атанасова

19. Доклад вх. № 93-00-75/17. 02. 2011 г. относно разкриване на социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с уреждания като делегирана от държавата дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчик, пригежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова

20. Доклад вх. № 08-21-36/6/10. 03. 2011 г. относно участие на Столична община с „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован) по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. ”, Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Докл. Мария Бояджийска

21. Доклад вх. № 66-02-117/08. 02. 2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІХ-456; Х-725 и ХІХ-457 и за създаване на задънена улица от о. т. 14г до о. т. 14ж, кв. 1, в. з. „Косанин дол-район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-118/08. 02. 2011 г. относно приемане на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ ХХ-507-за склад и офиси от кв. 13, УПИ VІ-507-за офиси от кв. 31 и нова улица по о. т. 54-о. т. 58, НПЗ „Искър-юг”, Район „Искър”.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-121/09. 02. 2011 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПУ ХІХ-„за жилищно строителство и трафопост” за създаване на нови УПИ ХІХ-„за жилищно строителство и трафопост”, УПИ ХХ-831, УПИ ХХІ-832, УПИ ХХІІ-832, УПИ ХХІІІ-832 и улица по о. т. 105а-о. т. 105б – о. т. 105в, кв. 21, м. с. Мировяне, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 66-02-131/15. 02. 2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за язовир „Суходол-2” в м. ”Шаварна бара”, землище Суходол и изменение на план за регулация на УПИ І-169; ІІ-169; ІІІ-169; ІV-169; V-169 и VІ-169, кв. 9, м. ”Малинов дол”, райони „Люлин”, „Овча купел” и „Банкя”.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 66-02-140/16. 02. 2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ І-619 и ІІ-533 и улица-тупик от о. т. 292б до о. т. 292г, кв. 43а, м. в. з. „Симеоново-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-141/16. 02. 2011 г. относно проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ ІV-028026 – „за жилищно строителство и склад” и УПИ V-028026 – „за складове”, нова задънена улица по о. т. 37г-37д, изменение на плана за регулация за промяна профила на улица при о. т. 37г, кв. 22б, м. с. Житен, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 04-10-2/2/09. 03. 2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 44 750 (четиридесет и четири седемстотин и петдесет лева), обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от Министерство на труда и социалната политика по договор № BG EIF 2009/01-06/01.
Докл. Малина Едрева

28. Доклад вх. № 93-01-584/2/22. 02. 2011 г. относно продължаване на мандата на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община, създаден на основание решение № 61 по протокол № 58 от 11. 02. 2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ивайло Йонков, Иван Нейков, Георги Кадиев

29. Доклад вх. № 93-00-92/10. 03. 2011 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков

30. Доклад вх. № 15-00-688/5/09. 02. 2011 г. относно именуване на улица на територията на район ”Овча купел” с името „Василий Верешчагин”.
Докл. Бойко Маринков

31. Доклад вх. № 26-00-9356/2/17. 09. 2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост.
Докл. Пламен Йорданов

32. Доклад вх. № 08-21-121/1/17. 06. 2010 г. относно промяна характера на собствеността на общински недвижим имот УПИ X-1200-„за спорт и озеленяване”, от кв. 26, гр. Нови Искър, кв. Курило от публична в частна собственост и откриване на процедура чрез публично оповестен търг и нов проект за решение.
Докл. Валентин Котов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-101/14. 03. 2011г. относно спиране прилагането на т. II от решение № 34 по протокол № 82 от 27. 01. 2011г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-100/14. 03. 2011 г. относно отмяна на решение № 706 по протокол № 79 от 16. 12. 2010г. на Столичен общински съвет за „Актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти”.
Докл. общински съветници от групите на ДСБ и СДС

3. Доклад вх. № 93-00-100/1/14. 03. 2011 г. относно отмяна на решение № 706 по протокол № 79 от 16. 12. 2010г. на Столичен общински съвет относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.
Докл. общински съветници от групата на БСП

4. Доклад вх. № 26-00-5175/7/11. 03. 2011г. относно намаляване собствения капитал на „ВиК – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 66-00-843/1/14. 03. 2011 г. относно поетапно въвежданена ПОС – устройства в Столична община, Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” за заплащането на местните данъци, такси и глоби.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-96/11. 03. 2011г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да сключи договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството с кмета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков, Ирина Савина

7. Доклад вх. № 93-00-97/11. 03. 2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст върху недвижим имот, находящ се на бул. „Данаил Николаев” № 8, бл. 3, ет. 1.
Докл. Албена Атанасова

8. Доклад вх. № 93-00-7/1/14. 03. 2011г. относно промени и допълнителни уточнения в Приоритет „Културно-историческо наследство” от Столична програма „Култура” – 2011г.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов

9. Доклад вх. № 26-00-1102/1/11. 03. 2011г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер до 80 000 лева за цялостно обновяване на пазар „Орландовци”, закупуване и монтиране на 4 (четири) броя типови павилиона по схема за поставяне, изготвена от ДАГ и благоустрояване на околното пространство на пазара.
Докл. Николай Стойнев

10. Доклад вх. № 94-А-6/1/3. 02. 2011 г. относно поставяне на паметна плоча на Сава Мирков на сградата на Булбанк на ъгъла на ул. „Раковски” и ул. „Аксаков”.
Докл. Мартин Заимовакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: