82-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

82-ро заседание
на Столичен общински съвет
27.01.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-346/1/26.11.2010 г. относно създаване на доброволно формирование за защита при бедствия и ликвидиране на последиците от тях на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-9/06.01.2011 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, попадащ в обхвата на регулационен план м.”парк Възраждане” – УПИ I –„за парк”, в кв.1Б, район „Възраждане”.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-28/19.01.2011 г. относно ползване на платен годишен отпуск.
Докл. Андрей Иванов

4. Доклад вх. № 93-00-393/16.12.2010 г. относно 1. План – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г. и 2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2011 г.
Докл. Мария Бояджийска, Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-00-362/3/14.01.2011 г. относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 706 по протокол № 79 от 16.12.2010 г. на СОС по доклад № 9300-362/08.12.2010 г. относно актуализация на зоните на територията на СО за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-01-1279/14.12.2010 г. относно закупуване на ДМА-лек автомобил за нуждите на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх.№ 93-00-29/19.01.2011 г. относно интегриран проект за модернизация на градския транспорт.
Докл. Минко Герджиков, Любомир Христов

8. Доклад вх.№ 93-00-320/09.11.2010 г. относно разкриване на нови социални услуги за деца в риск, като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчици, притежаващи управленски капацитет и предоставящи безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх.№ 93-00-388/14.12.2010 г. относно отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх.№ 93-00-375/09.12.2010 г. относно закриване на Дом за деца „Христо Ботев”, находящ се в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2 и преобразуване и промяна капацитета на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх.№ 93-00-326/12.11.2010 г. относно корекция на числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при СО.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх.№ 93-00-13/07.01.2011 г. относно предложение за приемане на Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 – 2015 г.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх.№ 93-00-25/19.01.2011 г. относно кандидатстване по проект „Красива България”.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх.№ 93-00-26/19.01.2011 г. относно разкриване на социална услуга в общността Защитено жилище за напускащи специализираните институции за деца, находящо се в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2 като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх.№ 08-24-8/20.01.2011 г. относно съфинансиране и даване правото да кандидатстват по Програма „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда” на район „Банкя”, Столична община с проект „Реконструкция и обновление на парк „Ротонда”, гр. Банкя и на Столична община с проект „Обновяване на настилки и алейно осветление в градина „Национална художествена галерия”.
Докл. Мария Бояджийска, Рангел Марков

16. Доклад вх.№ 9300-123/32/15.12.2010 г. относно обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 7 бр. сгради, в които се помещават общински лечебни заведения.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

17. Доклад вх. № 93-00-123/24/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център І-Банкя” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

18. Доклад вх. № 93-00-123/25/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІ-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

19. Доклад вх. № 93-00-123/26/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VІІІ-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

20. Доклад вх. № 93-00-123/27/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Дигностично-консултативен център ХХІV-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

21. Доклад вх. № 93-00-123/28/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център ХХХІ-Нови Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

22. Доклад вх. № 93-00-123/29/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІV-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

23. Доклад вх. № 93-00-22/18.01.2011 г. относно прекратяване на договорите за управление в „ДКЦ VIII – София” ЕООД и „ДКЦ XXX – София” ЕООД и избор на нови управители.
Докл. Лилянда Еленкова

24. Доклад вх. № 93-00-249/2/19.01.2011 г. относно изменение на т.III и т.VI от решение № 513 по протокол № 73 от 23.09.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова

25. Доклад вх. № 66-02-1120/27.12.2010 г. относно проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ І-„за централна автогара”, УПИ ІІ-„за обществено обсъждане” и улици по о.т.40-39-38-36, кв.91а, м.”Зона В-15 – Пробив бул.”Данаил Николаев”, Район „Сердика”.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-1121/27.12.2010 г. относно приемане на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.12, УПИ І-1638 ”за частна ботаническа градина” и ІІ-1638 „за детска градина” и улици: от о.к.23 до о.к.27, от о.к.23 до о.к.50 и алея между кв.кв. 12 и 13, м.”Ботаническа градина”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-6/06.01.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХVІІ-741, ХХХІІІ-741 и улица по о.т.109а-109б, кв.9, м.”с.Волуяк”, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 66-02-14/10.01.2011 г. относно приемане на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХVІІ-875, 936 и за създаване на задънена улица от о.т.103к да о.т.103н, кв.44, кв.”Вердикал” – гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

29. Доклад вх. № 66-02-29/17.01.2011 г. относно проект за подробен устройствен план –корегиран парцеларен план за трасе на Северна скоростна тангента от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен пет до възела при бул. „Ботевградско шосе”.
Докл. Петър Диков

30. Доклад вх. № 12-00-1018/10.12.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост
Докл. Валя Чилова

31. Доклад вх. № 26-00-271/2/20.01.2011 г. относно конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК – София” ЕАД в извънредното общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД, насрочено за 28.01.2011 г.
Докл. Николай Стойнев

32. Доклад вх. № 93-00-30/19.01.2011 г. относно попълване състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

33. Доклад вх. № 93-00-31/19.01.2011 г. относно предприемане на действия по повод „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

34. Доклад вх. № 93-00-27/19.01.2011 г. относно удължаване мандата на комисията, назначена на основание решение № 144 по протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет и със заповед № РД-09-01-3068/18.06.2008 г. на кмета на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев

35. Доклад вх. № 93-00-2/05.01.2011 г. относно приемане на Програма „Спортни, младежки и детски дейности 2011 – 2014 г.” към Столичен общински съвет.
Докл. Иво Тонев

36. Доклад вх. № 08-18-74/1/06.01.2011 г. относно поправка на фактическа грешка в решение № 23 по протокол № 41 от 30.03.1998 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Роберт Янакиев

37. Доклад вх. № 08-15-4/06.01.2011 г. относно безвъзмездно отдаване под наем на помещения самостоятелна сграда към бившето ОДЗ 29, частна общинска собственост, намиращо се в „Младост 1”, до бл. 47, за настаняване на „Национален център за социална рехабилитация”, намиращи се в момента в сградата на бившето ОДЗ 39, „Младост 2”.
Докл. Петко Дюлгеров, Албена Атанасова

38. Доклад вх. № 26-00-472/28.12.10 г. за конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 10 СОУ „Теодор Траянов”, район Младост.
Докл. Петко Дюлгеров

39. Доклад вх. № 08-15-167/5/13.12.2010 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Петко Дюлгеров

40. Доклад вх. № 08-09-255/1/28.12.2010 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 35 СОУ „Добри Войников” на територията на район „Лозенец”.
Докл. Прошко Прошков

41. Доклад вх. № 08-13-183/4/27.12.2010 г. относно предоставяне на помещения – публична и частна общинска собственост на територията на район „Надежда” за приемни на полицейските служители.
Докл. Димитър Димов

42. Доклад вх. № 08-12-71/8/28.12.2010 г. относно промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот, представляващ киносалон/бивше кино „Аврора”/, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, бл.48-А.
Докл. Миглена Веселинова

43. Доклад вх. № 08-23-14/12.01.2011 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев

44. Доклад вх. № 08-21-3231/17.06.2010 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация и застрояване на кв. 50 и 51, по плана на с. Негован и писмо вх. № 08-21-3231/15.12.10 г. от М.Праматарова – директор на дирекция „Общинска собственост” при СО, с приложено становище за удължаване на срока на валидност на оценката. Докл. Валентин Котов

45. Доклад вх. № 08-21-79/27.12.2010 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и създаване на новопректиран УПИ I – 355, , кв. 19, по плана на гр. Нови Искър, кв. Курило.
Докл. Валентин Котов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-34/21.01.2011 г. относно искане за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване от Столична община на находища на минерална вода от държавата.
Докл. Йорданка Фандъковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: