81-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

81-во заседание
на Столичен общински съвет
13.01.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-149/7/05.01.2011 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно неизпълнено от кмета на Столична община решение на Столичния общински съвет.

2. Доклад вх. № 93-00-398/29.12.2010 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 26-00-521/06.12.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД и утвърждаване изменение в устава на дружеството.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх.№ 08-17-24/6/13.12.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на многофункционални спортни площадки с изкуствена настилка на територията на район „Витоша”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

5. Доклад вх.№ 93-01-122/08.02.2010 г. относно приемане на Правилник за управление на околната среда в Столична община.
Докл. Мария Бояджийска

6. Доклад вх. № 93-00-368/08.12.2010 г. , относно приемане на годишни планове за дейности в Общинския горски фонд – за паша през 2011 г. и за възпроизводство, добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив, добив на дървесина за огрев за задоволяване на местното население през 2012 г.
Докл. Мария Бояджийска

7. Доклад вх. № 26-00-4842/5/08.12.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на трансформаторен пост с площ от 5,28 кв.м., в общински имот – УПИ III-ожс, кв.230, м.”Зона Б-19”, ул. „Позитано” № 152, район „Възраждане”.
Докл. Ралица Стоянова

8. Доклад вх. № 66-02-1049/06.12.2010 г. относно проект на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, VІІ, Х, промяна на улица по о.т.139-140а, кв.32, м.”Волуяк”, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

9. Доклад вх. № 66-02-1050/06.12.2010 г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ: ХХVІІ-2485; ХХVІІІ-2485; ХХІХ-2485; ХХХ-2485; ХХХІ-2485; ХХХІІ-2485; ХХХІІІ-2485; ХХХІV-2485; ХХХV-2485 и ХХХVІ-2485 и създаване на задънена улица от о.т.97а-о.т.97б до о.т.97в, кв.7, м.в.з.”Иваняне”-гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

10. Доклад вх. № 66-02-1051/06.12.2010 г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.146, м.”с. Лозен”, създаване на нови УПИ VІІІ-3374, ІХ-3375, Х-3376, създаване на задънена улица от о.т.669 до о.т.669в, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № 66-02-1055/08.12.2010 г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VІІІ-311 и ІХ-312 и създаване на задънена улица от о.т.65л до о.т.65п, кв.14, м.в.з.”Градоман”-Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-1056/08.12.2010 г. относно одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на разпределителни газопроводи от газопровода на с. Лозен и отклонения до консуматори през землищата на с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево до землището на с. Бистрица – І вариант, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-1069/10.12.2010 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура за трасе и сервитут на кабел 20 Kv минаващ по горски път в землището на Курило от ж.р.№20 до частен имот в м.”Бранишки лозя”, землището на Курило, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-1088/15.12.2010 г. относно проект на ПУП – изменение на плана за регулация на улица по о.т.49 – о.т.41, кв.18, УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123, ХІV-122 и кв.45, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124, м.с. Световрачане, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-00-3436/07.12.2010 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на м.”с. Долни Богров”, кв.10, УПИ ХVІІ-181, ХХІ-181 и изменение на улична регулация по о.т.55б-59в, Район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-528/29.07.2009 г. относно допускане изработването на ПУП за територия, определена от ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 93-00-7/06.01.2011 г. относно промяна в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл. Валя Чилова

18. Доклад вх. № 93-00-5/06.01.2011 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мрамор.
Докл. Искра Ангелова

19. Доклад вх. № 93-00-391/15.12.2010 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за корекции на формуляра за кандидатстване по Програмата, приоритети и разпределение на суми по тях, сесии за 2011.
Докл. Малина Едрева, Константин Тилев, Данчо Хаджиев

20. Доклад вх. № 26-00-8316/2/06.01.2011 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „ВиК – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

21. Доклад вх. № 93-00-8/06.01.2011 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „КЦ XIII – София”и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова

22. Доклад вх. № 94-В-655/23.11.2010 г. относно създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на СО.
Докл. Вили Лилков

23. Доклад вх. № 18-00-211/2/05.01.2011 г. относно съфинансиране и делегиране правото на читалище „Аура” да кандидатства по Програма „Красива България”.
Докл. Вили Лилков

24. Доклад вх. 08-24-202/2/15.12.2010 г. относно провеждане на конкурс за наем на част от имот – публична общинска собственост, , находящ се всградата на 78 СОУ „Христо Смирненски” и представляващ I етаж от син корпус с площ 188 кв.м. в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5, УПИ I-ЕПУ-за образователна дейност.
Докл. Рангел Марков

25. Доклад вх. № 08-24-203/1/15.12.2010 г. относно провеждане на конкурс за наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се всградата на 78 СОУ „Христо Смирненски” и представляващ II и III етаж от син корпус с площ 620 кв.м. в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5, УПИ I-ЕПУ-за образователна дейност.
Докл. Рангел Марков

26. Доклад вх. № 08-13-120/08.12.2010 г. относно отмяна на решение № 432 по протокол № 40 от 21.05.2009 г. на СОС и публичен търг за учредяване право на строеж в УПИ V-149 и УПИ III- за ж.с., кв.85, м.”бул. Станке Димитров”.
Докл. Димитър Димов

27. Доклад вх. № 08-20-207/11/15.12.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.29, м.”Връбница – II-ра част”.
Докл. Младен Младенов

28. Доклад вх. № 08-21-334/1/08.12.2010 г. , относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд на територията на Район „Нови Искър”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичния общински съвет.
Докл. Валентин Котовакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

<span>%d</span> блогъра харесват това: