Доклад от Вили Лилков – за софийските минерални води

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приложено Ви предоставям за разглеждане на заседание на СОС доклад и проект на решение относно:

“Създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община”

Към доклада са приложени:

 1. Мотиви;
 2. Обосновка;
 3. Проект за решение.

Вносител
Вили Лилков
общински съветник


 

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

„Създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

София е уникална Европейска столица с термоминералните си ресурси – 42 находища от осем типа хидротермални зони, с общ дебит 450 л/сек, с температура от 30 °С до 90 °С и 40-50 МВт геотермална енергия. В три от зоните минералните води са с ниска минерализация и превъзходни питейни характеристики. В останалите пет минерализацията е повишена, а химичния състав – колоритен. В една от зоните те са подобни на прочутите и екзотични содо-глауберови минерални води в Карлови Вари. Поради дълбокото залягане на водите, те са добре защитени и слабо уязвими от замърсяване и изтощаване.

София е възникнала през античността и се е развила благодарение на минералните извори. Свидетелство за хидротермалната култура на нейните жители е каптираният от римляните през II век минерален извор, който е използван до 1912 г.

Уникалното за софийските извори е, че те покриват почти цялото пространство на столицата – жилищни райони и градски паркове; части от склоновете на Витоша, Плана, Лозенска планина; междуселищни пространства в северните и североизточните околности на града; терени около входно-изходните пътни артерии.

Днес се използва малка част от ресурса на софийските извори. Липсват механизми и пазарни стимули за разкриване, проучване и подготовка за усвояване на минералните води; няма мащабни проекти за тяхното разработване; налице е пълна безстопанственост и незащитеност на повечето водоизточници. Няколко концесии са блокирали най-важните от тях за десетилетия, а останалите са забравени; сондажните кладенци и каптажи, в които са инвестирани милиони левове, са разрушени или оставени на произвол и неузаконени.
За да бъде узаконено дадено находище на минерални води е необходимо да са налице: Заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси; Санитарно-охранителна зона; Сертификат на минералната вода. По данни на МОСВ само шест от находищата в София може да се считат за узаконени, а именно находищата Казичане-Равно поле; Горна баня; Княжево; Овча купел; Панчарево и София-център.
Неузаконени, но проявени са находищата: Лозенец; Баталова воденица; Железница; Надежда; кв. Свобода; Чепинци; Световрачане; Гниляне, а всички останали са неузаконени и недобре проучени. Всъщност утвърдените експлоатационни ресурси на минерални води са 78 л/сек, а по оценки, направени в ОУП на София и залегнали в стратегията за развитие на минералните води те са около 450 л/сек, което означава, че недостатъчно проучени и неутвърдени са повече от 380 л/сек.

С последните промени в Закона за водите, на общините се дава възможност при определени условия да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване находища на минерални води „изключителна държавна собственост” за период от 25 години (§ 133 – ДВ, бр. 61, 2010).
Законът предвижда, че ако частен инвеститор извърши хидрогеоложко проучване, изгради водовземно съоръжение и утвърди ресурсите на минералните води, получава концесия или водовземане по право от държавата и е освободен от такси за първите шест месеца (чл. 47в – ДВ, бр. 61, 2010).

Тези промени дават възможност и налагат Столична община да предприеме решителни стъпки за по-рационално използване на минералните води и да прекрати нехайството и безразличието на държавата към едно от най-ценните богатства на столицата.

Какво е необходимо да се направи:

 1. Да се създаде самостоятелна общинска структура за администриране на всички дейности, свързани с управлението, стопанисване и ползването на хидротермалните ресурси, в т.ч. проучвателни, експлоатационни, урбанистични, инвестиционни, концесионни, правни и др.
  Неговото устройство, състав и издръжка ще се определят след анализ на обхвата, съдържанието и развитието на дейностите, източниците на финансиране (самофинансиране) и връзките с други общински поделения и фирми. В екипа трябва да се подберат разнопрофилни специалисти с познания и възможности в областта на хидрогеологията, геотермията, хидротехниката, топлотехниката, архитектурата, урбанистиката и мениджмънта.
 2. Формиране на експертен съвет, който е в постоянна услуга на общинската структура по т. 1. В София има университети, научни институти и международно признати специалисти, които може да формират такъв експертен съвет.
 3. Столична община да изиска от държавата да ѝ бъдат предоставени за управление и ползване находищата на минерални води в района, които не са узаконени до момента.
 4. Да се извършат дейности по узаконяване на находищата и да се разработят конкретни мерки за разностранно оползотворяване на водите, както от Столична община, в т.ч. за безвъзмездно ползване от гражданите (за водоналиване), така и чрез издаване на съответни разрешителни за водовземане на потенциални частни инвеститори.
 5. Да се формира и управлява Фонд за хидротермални проучвания и проекти на територията на Столична община с привличане на средства от частни, национални и чуждестранни източници и инвестиции.
 6. Информационно осигуряване на дейността по минералните води, което да започне със събиране и компютърна адаптация на разпиляната по ведомства, библиотеки и технически архиви хидрогеоложка, сондажно-техническа, химико-физична, балнеоложка и друга информация и преминаване към компютърни информационни модели, отразяващи пространствени, количествени, качествени, експлоатационно-технически, екологични и други характеристики на находищата и действащите в тях вододобивни и наблюдателни сондажи.

На основание на гореизложеното и предвид важността на проблема за бъдещето на нашия град, предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Столичният общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

 1. Възлага на кмета на Столична община в едномесечен срок от датата на вземане на настоящото решение да създаде организация и да предложи за утвърждаване от Столичния общински съвет на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община.
 2. Предложението по т. 1 да съдържа информация за:
  – Основните стратегически цели и задачи на общинската структура;
  – Правноорганизационната форма и организационна структура;
  – Взаимоотношенията със Столичен общински съвет, Столична общинска администрация, Държавата и външни за Столична община институции, организации и лица;
  – Планирането и финансирането на дейността.
 3. Контролът по изпълнение на решението се възлага на ПК стопанска политика и общинска собственост.

Вносител
Вили Лилков


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2010 година

ЗА: Създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

 1. Възлага на кмета на Столична община в едномесечен срок от датата на вземане на настоящото решение да създаде организация и да предложи за утвърждаване от Столичния общински съвет на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община.
 2. Предложението по т. 1 да съдържа информация за:
  – Основните стратегически цели и задачи на общинската структура;
  – Правноорганизационната форма и организационна структура;
  – Взаимоотношенията със Столичен общински съвет, Столична
  общинска администрация, Държавата и външни за Столична община институции, организации и лица;
  – Планирането и финансирането на дейността.
 3. Контролът по изпълнение на решението се възлага на ПК стопанска политика и общинска собственост.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

3 коментара

 1. […] Доклад вх. № 94-В-655/23.11.2010 г. относно създаване на общинска структура за проучване, […]

 2. […] Доклад вх. № 94-В-655/23.11.2010 г. относно създаване на общинска структура за проучване, […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: