78-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

78-мо заседание
на Столичен общински съвет
02.12.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-278/1/10.11.2010 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно състоянието на предгаровия площад на Централна ж.п. гара.

2. Доклад вх. № 93-01-1158/17.11.2010 г. относно участие на Столична община като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – Етап 2010.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-337/23.11.2010 г. относно проект за статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-345/25.11.2010 г. относно приемане на действия за подобряване визията на Женски пазар в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-332/17.11.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 29-00-227/2/17.11.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Комплексен онкологичен център” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-00-159/4/17.11.2010 г. относно увеличаване на капитала на „IV МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 29-00-258/1/17.11.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 93-00-220/3/17.11.2010 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Спортна София-2000” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 29-00-279/7/25.11.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на компютърен томограф и изпълнение на строително-монтажни работи за инсталиране на същия в „IV МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

11. Доклад вх. № 29-00-178/4/25.11.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на рентгенов апарат за нуждите на „СБДПЛР Панчарево” ЕООД, район „Панчарево”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

12. Доклад вх. № 93-00-76/24/25.11.2010 г. относно изменение на т.18 от приложение № 1 към решение № 302 по протокол № 39 от 30.04.2009 г. на СОС за преразпределение на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на филиал на ЦДГ № 72 с адрес бул. „Никола Петков” № 90.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

13. Доклад вх. № 93-00-67/3/25.11.2010 г. относно отпускане на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за неотложен ремонт на покрива, фасадата и подмяна на дограмата на сградата на Здравната служба в с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

14. Доклад вх. № 93-01-1153/1/25.11.2010 г. относно изменение в приложение № 1 на решение № 423 по протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС в частта му, касаеща отпуснати средства за цялостно саниране и външно измазване на сградата на „СБДПЛР Панчарево” ЕООД, които да бъдат пренасочени за ремонт на покривната конструкция на болницата.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

15. Доклад вх. № 93-00-318/09.11.2010 г. относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 93-00-319/09.11.2010 г. относно разкриване на нови социални услуги в общността като делегирана от държавата дейност: Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Слънчоглед” и Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач”.
Докл. Албена Атанасова

17. Доклад вх. №93-00-321/09.11.2010 г. относно разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, включващ Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години и Звено „Майка и бебе“, като държавно делегирани дейности.
Докл. Албена Атанасова

18. Доклад вх. № 26-00-6766/2/19.11.2010 г. относно даване на съгласие за транспортиране и обезвреждане на 20 000 тона балирани отпадъци, генерирани на територията на СО, в регионално депо за неопасни отпадъци – Севлиево.
Докл. Мария Бояджийска

19. Доклад вх. № 93-00-328/16.11.2010 г. относно предоставяне на допълнителни средства за увеличение на средна месечна брутна работна заплата на музикантите от Софийски духов оркестър към ОКИ – Дом на културата „Искър”.
Докл. Христо Ангеличин

20. Доклад вх. № 09-00-499/1/16.11.2010 г. относно отмяна на т.1.7 от решение № 557 по протокол № 83/13.07.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова

21. Доклад вх. № 66-00-2782/2/16.11.2010 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2010 г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Ралица Стоянова, Орлин Иванов

22. Доклад вх. № 66-02-314/1/12.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.6а, 7а, 8а – нови, заедно с прилежащите улици, м.в.з.”Беликата”, район „Панчарево”, по реда на чл.16 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 66-02-946/12.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ XX-567,570, XXI-567,570 и XXII-568,571 и задънена улица по о.т.56б – о.т.56в, кв.2, м.с.”Житен”, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков

24. Доклад вх. № 66-02-904/29.10.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ в обхвата на ПИ 118026,114021, 122044 от землището на с. Доброславци и ПИ 212025, 196032 от землището на с. Мировяне, район „Нови Искър”, територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община, одобрен с решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г. за далекоперспективна по смисъла на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

25. Доклад вх. № 66-02-959/18.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м.НПЗ „Илиянци – запад”, кв.10, УПИ V-1306-„за производство и складове”; IX-1300-„за производство и складове”; X-1301-„за производство и складове”; XI-1302-„за производство и складове”; XII-1304-„за производство и складове”; XIII-1305-„за производство и складове” и създаване на улица от о.т.44б-о.т.44в – о.т.44г – о.т.44д – о.т.44е – о.т.44ж – о.т.44з – о.т.44и и до о.т.44л.
Докл. Петър Диков

26. Доклад вх. № 66-02-528/29.07.2009 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО във връзка с чл.133, ал.7, т.1 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков

27. Доклад вх. № 66-02-972/23.11.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ с пл. № 0690001, 0690032, 0690033, 0690009, 10, 0690034, 0690031, 0690030, 0690026, 0690029, 0690028, 0690015, 0690016, 0690017, 0690018 и 0690009 от кв. 69 и ПИ № 070001, 070002, 070003, 070004, 070026, 070006, 070005, 070016, 070007, 070309, 070031, 070008, 070011 и 070010 от кв. 70 с обща площ около 17 ха. територия, отредена съгласно общия устройствен план от 2009 г., одобрен с решение на Министерски съвет № 960.27/16.12.2009 г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

28. Доклад вх. № 12-00-246/19.10.2010 г. относно даване на съгласие от Столичен общински съвет за предоставянето на средства от фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, като временен безлихвен заем за плащания от бюджета на Столична община на субсидия.
Докл. Валя Чилова

29. Доклад вх. № 12-00-913/12.11.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

30. Доклад вх. № 12-00-914/12.11.2010 г. относно допълнение на решение № 432 по протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова

31. Доклад вх. № 93-00-339/24.11.2010 г. относно приемане на Програма „София – европейска столица на културата” във връзка с кандидатурата на София за европейска столица на културата.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев

32. Доклад вх. № 66-02-960/1/25.11.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на „Славянска беседа”.
Докл. Малина Едрева

33. Доклад вх. № 94-А-419/1/25.11.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Витоша”.
Докл. Малина Едрева

34. Доклад вх. № 93-00-291/20.10.2010 г. относно изваждане на отсечка от бул. „Александър Стамболийски” от обхвата на режим „Синя зона” и освобождаването й за движение.
Докл. Стефан Иванов

35. Доклад вх. № 93-00-322/10.11.2010 г. относно поставяне на паметна плоча върху сградата на бул. „ген. Тотлебен” № 13 в памет на проф. Стефан Димитров.
Докл. Вили Лилков

36. Доклад вх. № 08-23-398/5/15.04.2010 г. относно проект на подробен устройствен план на с. Кривина, кв.18 за УПИ I-139.
Докл. Светослав Митрев

37. Доклад вх. № 08-13-160/1/15.11.2010 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящо се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

38. Доклад вх. № 08-13-154/5/15.11.2010 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ IV-946, УПИ IV-951 и УПИ III–общ., кв.10, м.”Надежда 3 част”.
Докл. Димитър Димов

39. Доклад вх. № 08-13-78/6/15.11.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VII-общ., кв.18а, м.”Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

40. Доклад вх. № 08-07-219/5/15.11.2010 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VIII-682, от кв.63, м. „Христо Ботев”, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолова

41. Доклад вх. № 08-06-238/1/15.11.2010 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Социален учебно-професионален център „Княз Борис I” на част от общински имот – публична общинска собственост, представляваща част от сградата, находяща се в ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Васил Петлешков” № 41.
Докл. Ева Митова

42. Доклад вх. № 12-00-3005/2/15.11.2010 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта към МТСП, за нуждите на ТД „Бюро по труда – Люлин”, нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения в трафопост до бл. 426 и две помещения в трафопост до бл.422, ж.к. „Люлин – 4 м.р.”.
Докл. Венетка Серафимова

43. Доклад вх. № 08-01-120/1/21.10.2010 г. относно определяне предназначението на общински апартамент, находящ сев гр. София, ул. „ген. Гурко” № 38, вх.А, ет.2, като жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Маргарита Гутева

44. Доклад вх. № 08-10-128/2/06.08.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в административната сграда на район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54 и в сградата на универсална спортна зала „Триадица”, ул. „Метличина поляна” № 14.
Докл. Евтим Евтимов

45. Връщане за ново обсъждане на решение № 618 по протокол № 76 от 04.11.2010 г. на Столичен общински съвет по Доклад вх. № 08-04-104/3/21.10.2010 г. от г-жа Пенка Арменкова – кмет на район „Оборище”, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Пенка Арменкова

46. Доклад вх. № 94-И-175/3/15.11.2010 г. относно уреждане на взаимоотношенията между СО и Ирина Любенова Симеонова, Савко Симеонов Костов и Боян Кирилов Стоилов, чрез заплащане от тях на пазарната стойност на правото на собственост за изградените гаражи, находящи се на ул. „Чаталджа” № 52, след приспадане стойността на инвестицията.
Докл. Пенка Арменкова

47. Доклад вх. № 26-00-1065/17.05.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за УПИ IX – 484, 458, 459, 1567, отреден за „чисто производство, складове и офиси” и общински имот и двата от квартал № 14А в местност НПЗ „Изток” и местност „Къро” по плана на град София, находящи се в гр. София, район „Младост” и обявяване от публична в частна общинска собственост на имота, предмет на настоящата процедура и актуализирана пазарна оценка с вх. № 26-00-1065/14.10.2010 г. от Р. Стоянова – секретар на СО.
Докл. Петко Дюлгеров

48. Доклад вх. № 08-15-154/2/15.11.2010 г. относно учредяване право на строеж на Църковното настоятелство при храм „Рождество Христово” за изграждане на храм в поземлен имот, находящ се в УПИ III-за парк, спорт и атракции, кв.7, м. „Младост – 3”.
Докл. Петко Дюлгеров

49. Доклад вх. № 08-17-140/5/21.10.2010 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XIII-957,973 и IX-427, кв.14, по плана на ж.к. „Гърдова глава”, район „Витоша” и улица.
Докл. Любен Петров

50. Доклад вх. № 26-00-6096/13/17.09.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Дианабад – запад” /НПЯ „Червена звезда”/, за упи XXIV-1050,1051,1603,1889 и УПИ XXV-1049, кв.2 /нов 2В/ и актуализирана оценка с вх. № 26-00-6096/19/16.11.2010г . от Р. Стоянова – секретар на СО.
Докл. Панайот Бончев

51. Доклад вх. № 08-21-295/1/15.11.2010 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”.
Докл. Валентин Котов

52. Доклад вх. № 08-21-294/1/18.11.2010 г. относно включване на три училища от район „Нови Искър” в списъка за средищни училища на МОМН.
Докл. Валентин Котов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-3220/12/30.11.2010 г. относно отмяна на т. 2 от решение № 152 по протокол № 35 от 12.02.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Сотиров

2. Доклад вх. № 2600-7591/1/30.11.2010 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойневакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: