74-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

74-то заседание
на Столичен общински съвет
07.10.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-946/28.09.2010 г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник относно допуснат административен произвол в район „Илинден”.

2. Доклад вх. № 93-00-262/29.09.2010 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-244/09.09.2010 г. относно промяна на бюджета на Столична община за второ тримесечие на 2010 г.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 93-00-240/02.09.2010 г. относно утвърждаване изменение в устава на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 08-18-126/1 /09.08.2010 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 3 месеца след одобряване от Управляващия орган на окончателния доклад в размер на 1 056 103,70 лева, обезпечаваща авансово плащане по договор и допълнително споразумение № 1 към договор № 58111-55-246 от 15.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58111-55-246 „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритет ос 01 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура BG 161PO005/ 08/ 1.10/01/02/ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-257/23.09.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 26-00-656/1/30.09.2010 г. относно предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на имоти от Община Царево, гр. Ахтопол, област Бургаска.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

8. Доклад вх. № 93-00-258/27.09.2010 г. относно предложение за отпускане на единадесет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

9. Доклад вх. № 04-09-87/1/27.09.2010 г. относно предложение за намаляване числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 93-00-236/25.08.2010 г. относно разширяване на съществуващата социална услуга в общността Дневен център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър.
Докл. Албена Атанасова, Ева Сеизова

11. Доклад вх. № 66-02-625/14.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I-СО, УПИ II-424,453-„за жилищно строителство, офиси, обществено обслужване” и УПИ III-„за жилищно строителство, офиси, обществено обслужване, подземен гараж и трафопост” за създаване на нови УПИ I-СО, УПИ II-454”за жилищно строителство, офиси, обществено обслужване”, УПИ III-424, 458, 618, 619,общ.-„за за жилищно строителство, офиси, обществено обслужване, подземен гараж и трафопост” от кв.26, промяна профила на улична регулация от о.т.35 – о.т.20 – о.т.19, м.НПЗ „Искър-юг”, район „Искър”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-634/16.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план извадка – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-„за озеленяване и трафопост”; II-„за ЖС и трафопост”; III-„за гаражи”; V-748; VI-„за озеленяване и трафопост”; VII-„за трафопост”; улица от о.т.185-185б до о.т.160б и задънена улица от о.т.160а до 160в, кв.198, м.”Христо Смирненски – Слатина”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-654/20.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план за регуалция и застрояване на м.в.з.”Черния кос”, кв.11а, УПИ I-73003; II-73003,73004 и III-73004 и IV-73005 и изменение на улична регулация от о.т.71а до о.т.67.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-655/20.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регуалция и застрояване на УПИ III-1674, кв.15 и създаване на улици от о.т.61а през о.т.46 до о.т.45 и от о.т.46 до о.т.47, м. „Ботаническа градина”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-744/01.09.2008 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на задънена улица от о.т.233а до о.т.233б и изменение на план за регуалция и застрояване за УПИ VII-433; VIII-433; IX-„за ж.с.”; X-435 и XI-436, кв.29, м.”Карпузица”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-633/16.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ XXXI-25 и XLII-25 и изменение на план за улична регулация на улица-тупик от о.т.192л до о.т.192х, кв.3а, м.”Национален киноцентър”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-780/24.09.2010 г. относно очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 112 по протокол № 60 от 11.03.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-781/24.09.2010 г. относно допусната очевидна фактическа грешка в решение № 139 по протокол № 62 от 25.03.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 93-00-263/30.09.2010 г. относно определяне на мандата на представителите на Столична община в общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, във връзка с насроченото на 08 октомври 2010 г. редовно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Николай Стойнев

20. Доклад вх. № 26-00-4434/8/01.07.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване.
Докл. Ева Митова

21. Доклад вх. № 08-06-27/6/17.09.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ VII-за жс, УПИ VIII-за детска градина и УПИ XIII-157, кв.27, м.ж.к. „Левски – Зона Г”.
Докл. Ева Митова

22. Доклад вх. № 94-М-3018/18/27.07.2010 г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в район „Възраждане”, съставляващ УПИ IV-4, с площ от 247,50кв.м., м. „Зона Б-19”, бул. „Димитър Петков”№ 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците.
Докл. Ева Сеизова

23. Доклад вх. № 94-П-3173/18/27.09.2010 г. относно придобиване право на собственост върху реална част от поземлен имот № 1588, отредена за улица, кв.82, м.”Витоша ВЕЦ – Симеоново”, район „Лозенец” – частна собственост на физически лица.
Докл. Прошко Прошков

24. Доклад вх. № 26-00-5069/16/15.07.2010 г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от от Преходните разпоредби на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I-1214 от кв.39, м. „Орландовци” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев

25. Доклад вх. № 08-17-405/6/01.07.2010 г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от Преходните разпоредби на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XII-944 от квартал № 15а, м. ж.к. „Гърдова глава” по плана на гр. София, находящ се в район „Витоша”.
Докл. Любен Петров

26. Доклад вх. № 26-00-10078/7/26.05.2010 г. относно доброволна делба на УПИ VI-СНС, кв.33, м.в.з. „Киноцентъра”, между Столична община, Илия Иванов Александров и Румяна Иванова Малинова.
Докл. Любен Петров

27. Доклад вх. № 08-16-267/7/13.07.2010 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от Преходните разпоредби на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ IV-1305, кв.44, м. „Малинова долина”, район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

28. Доклад вх. № 26-00-4397/13.07.2010 г. относно изменение на решение № 547 по протокол № 20, т.15 от 25.09.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Димитър Дилчев

29. Доклад вх. № 26-00-4891/8/17.06.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и образуване на нов УПИ II-219, кв.11, м.НПЗ „Искър – Север III част”.
Докл. Йордан Томов

30. Доклад вх. № 08-14-118/1/15.09.2010 г. относно закриване на ЦДГ № 69, кв. „Врана” и предоставяне на сградния фонд за ползване като филиал на ОДЗ № 85 „Звездичка”, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов

31. Доклад вх. № 08-14-133/1/28.09.2010 г. относно откриване на нова детска градина – ЦДГ № 21 „Ежко Бежко”, с. Бусманци, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов

32. Доклад вх. № 08-22-140/1/28.09.2010 г. относно преобразуване на общинските детски градини – ЦДГ № 47 – с. Горни Богров, район „Кремиковци” и ЦДГ № 131 – с. Яна, район „Кремиковци” в ЦДГ № 47, с. Горни Богров, ул. „Трайчо Костов” № 1, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

33. Доклад вх. № 08-21-121/1/17.06.2010 г. относно промяна характера на собствеността на общински недвижим имот УПИ X=1200-„за спорт и озеленяване”, от кв.26, гр. Нови Искър, кв. Курило, от публична в частна собственост и откриване на процедура за продажба на имота чрез публично оповестен тър г.
Докл. Валентин Котовакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: