71-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

71-во заседание
на Столичен общински съвет
09.09.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад вх. № 93-00-239/02.09.2010 г. относно участие на Столична община в проект „PIMMS CAPITAL – Capitalising on Partner Initiatives in (for the development of) Mobility Management Services“ (Капитализиране на партньорски инициативи за развитие на услуги в управлението на мобилността) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-01-205/1/29.03.2010 г. относно приемане на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол по бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. № 26-00-3207/2/19.07.2010 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва средства за изготвяне на проект за извършване на реконструкция на Пазар „Димитър Петков”.
Докл. Минко Герджиков

4. Доклад вх. № 26-00-3870/337/09.08.2010 г. относно утвърждаване на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2010 г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 93-00-206/13.07.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-240/02.09.2010 г. относно утвърждаване изменение в устава на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 93-00-241/02.09.10 г. относно промяна на капитала на „Егида София“ ЕАД и утвърждаване изменение в устава на дружеството.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-00-237/31.08.2010 г. относно участие в проект „Кресчендо” по инициативата CONCERTO на Шеста рамкова програма на ЕС.
Докл. Ирина Савина

9. Доклад вх. № 93-00-235/09.08.2010 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 93-00-91/1/09.08.2010 г. относно членска такса за 2010 г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № 26-00-2114/8/13.07.2010 г. относно процедура по § 8 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ III-1, 16, 19, 20, 27, 35, 40 47, 55, 56, 67, 73 -79, 84, 87-91, 107, 124-127, 143, 147, 163, 550, 553, 610, 612 – за офиси, магазини, складове, общежития, производство, трафопост и хотел, кв.23, м.НПЗ „Искър – север III-та част”, район „Искър”.
Докл. Ралица Стоянова

12. Доклад вх. № 26-00-2368/7/16.07.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 9 м², върху имот без планоснимачен номер, съставляващ част от УПИ VII, кв.53, м. „в.з. Горна баня”, район „Овча купел”.
Докл. Ралица Стоянова

13. Доклад вх. № 26-00-3095/9/16.07.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на КТП с площ от 6 м², в общински имот – УПИ XI-за озеленяване, магазин и трафопост, кв.3М, с. Бистрица, м. „в.з. Манастира”, район „Панчарево”.
Докл. Ралица Стоянова

14. Доклад вх. № 66-00-3308/35/24.06.2010 г. относно определяне на оценка за поземлен имот пл. № 887, к.л. № 752, м. „Могилата”, землище Драгалевци, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Докл. Мария Бояджийска

15. Доклад вх. № 70-00-3547/3/25.05.2010 г. относно подписване на споразумение за сътрудничество и съвместно стопанисване на приют за безстопанствени кучета в с. Горни Богров между ОП „Екоравновесие” и Фондация „Помощ за животните – България”.
Докл. Мария Бояджийска

16. Доклад вх. № 12-00-587/16.07.2010 г. относно утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2010 г.
Докл. Валя Чилова

17. Доклад вх. № 66-02-702/26.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план –план-извадка – план за регулация и застрояване на м. „НПЗ Хаджи Димитър”, кв.6, УПИ III-917 – за безвредно производство, складове и офиси; IV-1131 – за автосервиз, складове и офиси; V-1119, 1120-за офиси, работилиници, сервиз за автомобили и строителни машини, гаражи, трафопост” и улици по о.т. 36Б – 80 – 17; по о.т. 35а – 10 – 11 – 12 – 13а – 13 – 14; по о.т. 13а – 13б – 78 – 79 – 80 и по о.т. 36а – 36в – 9 – 10.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-565/01.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –плана за регулация и застрояване за кв.2, УПИ VIII-800, 801 – общ. Обслужване, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 66-02-580/02.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация – откриване на задънена улица от о.т. 216а до о.т. 216б, заличаване на УПИ IX- за помпена станция и промяна границите на УПИ X-1414, кв.13-Г, м.в.з. „Малинова долина – Герена”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 66-02-601/09.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване за УПИ XXIII -270 – за автосервиз и улица по о.т. 22 – 22а, кв.2, м.”Квартали между м. „Република” и м. „Толева махала”, район „Връбница.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 66-02-624/14.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. „Врана Лозен – Триъгълника“, кв. 32, УПИ I – 3323 „за магазини, складове и офиси“; II – офиси; IV – 3324 „за магазини, складове и офиси“; V – 3324 „за магазини, скадове и офиси“; VI – 94002 „за магазини, складове и офиси“; улица от о. т. 20 г до о. т. 227 а; улица от о. т. 20 г – о. т. 221 – о. т. 223 – о. т. 224 до о. т. 227; улица от о. т. 227 а до о. т. 228 – о. т. 230 – о. т. 231 – о. т. 232 – о. т. 233 – о. т. 234 – о. т. 235 до о. т. 221.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 08-06-360/6/25.06.2010 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ V-общ., кв. 18б, м.”Суха река – запад”, в полза на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД и приемане на дарение на недвижим имот, собственост на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ II-682, кв. 18 в, м. „Суха река – запад” и парична сума в размер на 72 895 евро или левовата им равностойност по централния курс на БНБ.
Докл. Малина Едрева
Владимир Кисьов

23. Доклад вх. № 93-00-242/02.09.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост за частна учебна дейност.
Докл. Лорита Радева

24. Доклад вх. № 26-00-589/2/02.07.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Триадица” с името ул. „Никола Образописов”.
Докл. Робърт Янакиев

25. Доклад вх. № 08-24-73/4/30.07.2010 г. относно съгласие за безвъзмездно придобиване от Столична община правото на собственост върху следния държавен имот – публична държавна собственост – терен с обща площ застроена и незастроена от 455 000 м², върху който е изграден правителствен балнеосанаториум /бивша резиденция „Банкя”/, находящ се в гр. Банкя, м. „Купен дол”, ул. „Калиманци” № 33.
Докл. Рангел Марков

26. Доклад вх. № 26-00-1065/7/20.05.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията за изменение на плана за регулация за УПИ IX- 484, 458, 459, 1567, отреден за „чисто производство, складове и офиси” и общински имот и двата от кв. 14А в м. НПЗ „Изток” и м. „Къро” по плана на гр. София, находящи се в гр. София, район „Младост” и обявяване в частна общинска собственост на имот – предмет на настоящата процедура.
Докл. Петко Дюлгеров

27. Доклад вх. № 08-12-106/1/01.07.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на Болничен комплекс „III-та ГОБ”, район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

28. Доклад вх. № 08-14-21/5/15.07.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на план за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов

29. Доклад вх. № 08-02-180/1/15.07.2010 г. относно отдаване под наем, чрез конкурс, за срок от 5 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост (кафе-ресторант) в сутерена на административната сграда на районната администрация „Красно село”, с площ от 394 м², бул. „Цар Борис III” № 124, УПИ VII – за адм. комплекс, кв. 11, м. „Славия”, по плана на гр. София .
Докл. Пламен Църноречки

30. Доклад вх. № 26-00-4397/29/13.07.2010 г. относно изменение на Решение № 547 по Протокол № 20, точка 15 от 25.09.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Димитър Дилчевакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Един коментар

  1. Дано пазар Димитър Петков да се превърне в тържище, което ще бъде удобно, както за продавачи, така и за купувачи. Дано не се налага повече на търговците да се чудят как да си предпазят стоката от слънце, кал и дъжд. Дано да станат удобни масите за продажба, а не да се налага да се редят каси. Дано осветлението да е достатъчно, а не да висят кабели. Дано не са наблъскани сергиите една в друга. Дано сергиите са малко по-големи и да има място за стоката до тях. Дано се осигурят някакви места за разтоварване на стока. …

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: