70-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

70-то заседание
на Столичен общински съвет
22.07.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Питане вх. № 93-00-200/1/14.07.2010 г. от г-н Генчо Пъстърмов – общински съветник относно изграждането на нови детски ясли и градини в гр. София.

2. Доклад вх. № 93-00-166/10.06.2010 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по наркотичните вещества – София.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-01-176/1/24.06.2010 г. относно кандидатстване с проект „Въвеждане на образование за развитие в детските градини в София, Атина, Никозия и Ла Валета” по програма „EuropeAid” на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-189/28.06.2010 г. относно отчисляване на 3 броя жилища от общинския оборотен фонд на СО с настанени наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 93-00-199/02.07.2010 г. относно учредяване на Регионално сдружение на общини „Център”.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № 18-00-146/1/13.07.2010 г. относно отпускане на средства за оперни представления на открито „Оперни вечери в парка”, съвместно с Националната опера и балет.
Докл. Йорданка Фандъкова

7. Доклад вх. № 93-01-752/12.07.2010 г. относно кандидатстване за финансиране от ЕС на проекти по Програма „Интелигентна енергия за Европа”: MOBCERT за създаване на политики на контрол и популяризиране на модели за екологичен транспорт и устойчива мобилност и CARROT за прилагане на добри практики и ноу-хау за въвеждане на информационни и комуникационни технологии за намаляване на емисиите на парникови газове.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № 93-01-753/12.07.2010 г. относно кандидатстване за финансиране от ЕС на проект LEAP – ефективно въвеждане и интегриране на устойчиви енергийни политики при планиране и други свързани дейности за постигане на ниско-карбонова икономика по Програма „Интелигентна енергия за Европа”.
Докл. Йорданка Фандъкова

9. Доклад вх. № 09-00-323/3/14.07.2010 г. относно прекласиране на общински път в републикански.
Докл. Йорданка Фандъкова

10. Доклад вх. № 93-00-191/30.06.2010 г. относно отпускане на финансови средства в размер на 50 000 лева от общинския бюджет за успешно реализиране на дейностите по проект на Столична община „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще за децата”, съгласно договор BG051PO001-5.2.03-0049-C-0001, който се реализира в Дом за деца „Христо Ботев”.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. № 93-00-162/07.06.2010 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл. Албена Атанасова

12. Доклад вх. № 93-01-711/05.07.2010 г. относно предложение за намаляване числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова

13. Доклад вх. № 93-00-204/1/12.07.2010 г. относно присъединяване на Столична община към „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване”, основана от Организацията на европейски градове EUROCITIES.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-205/13.07.2010 г. относно проект за изменение на чл.51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община, приета с решение № 332 по протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 93-00-210/14.07.2010 г. относно промяна бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 93-00-187/24.06.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

17. Доклад вх. № 70-00-464/3/14.07.2010 г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД да участва в създаване на консорциум за провеждане на процедура „изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – депо за неопасни отпадъци „Садината”.
Докл. Минко Герджиков

18. Доклад вх. № 93-01-637/17.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

19. Доклад вх. № 66-00-455/1/17.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Първи областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар – София град” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

20. Доклад вх. № 66-00-456/1/17.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

21. Доклад вх. № 66-00-474/1/17.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

22. Доклад вх. № 29-00-158/3/09.07.2010 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой рентгенова уредба за графия за нуждите на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

23. Доклад вх. № 93-01-750/12.07.2010 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на СО.
Докл. Минко Герджиков

24. Доклад вх. № 93-00-196/1/13.07.2010 г. относно анексиране на сключения на 22.10.2009г. договор за кредит с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за съфинансиране на „Транспортен проект за реконструкция на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа на столицата”, с цел промяна на част от обектите за финансиране.
Докл. Минко Герджиков, Любомир Христов

25. Доклад вх. № 93-01-3941/30/15.07.2010 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на общодостъпна среда в столични училища и детски градини, съгласно решение №489 по протокол № 17 от 24.07.2008 г. и решение № 284 по протокол № 66 от 27.05.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

26. Доклад вх. № 08-13-133/3/15.07.2010 г. относно допълнение в приложение № 2 към решение № 203 по протокол № 64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев

27. Доклад вх. № 93-01-1007/7/07.07.2010 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Докл. Ирина Савина

28. Доклад вх. № 26-00-2754/6/02.07.2010 г. относно даване на съгласие за разрушаване на временни постройки, внесени като непарична вноска в капитала на „Лозана” ЕАД.
Докл. Ирина Савина

29. Доклад вх. № 26-00-1940/1/15.05.2010 г. относно искане на „Главбулгарстрой” АД на съгласие за заустване в река Слатинска на дъждовната канализация на Многофункционална спортна зала – София.
Докл. Ирина Савина

30. Доклад вх. № 93-00-214/14.07.2010 г. относно недостиг на средства за изплащане на обезщетения при отчуждаване за 2010г.
Докл. Ирина Савина

31. Доклад вх. № 93-00-130/17.05.2010 г. относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Юлия Ненкова
Ралица Стоянова

32. Доклад вх. № 21-00-98/2/30.06.2010 г. относно предприемане на действия от страна на Столична община относно осигуряване на материална база за ново френско училище.
Докл. Ралица Стоянова

33. Доклад вх. № 26-00-473/3/02.07.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 9 м², в общински имот – част от имот 855 в УПИ XIII-за ветрозащитен пояс, кв.5, м.”Обеля”, район „Връбница”.
Докл. Ралица Стоянова

34. Доклад вх. № 26-00-4157/12/02.07.2010 г. относно изменение на решение № 87 по протокол № 31 на 12.02.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова

35. Доклад вх. № 08-24-284/5/02.07.2010 г. относно процедура по § 8 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова

36. Доклад вх. № 08-03-109/2/13.07.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот/помещение/, с площ от 21,34 м², публична общинска собственост, находящ се в 32-ро СОУ „Кл. Охридски”, ул. „Софроний Врачански” № 6 /бул. „Хр. Ботев” № 63/, район „Възраждане”.
Докл. Ралица Стоянова

37. Доклад вх. № 08-17-347/3/08.03.2010 г. относно определяне на оценка за 600/920 ид. части от УПИ III-176, кв.51, м.”в.з. Милкова кория – разширение”, землище Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Мария Бояджийска

38. Доклад вх. № 93-00-163/07.06.2010 г. относно допълване на решение № 439 по протокол № 43 от 25.06.2009г. на Столичен общински съвет за осигуряване на средства за съфинансиране по инвестиционен проект по Мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докл. Мария Бояджийска

39. Доклад вх. № 26-00-6278/25/06.07.2010 г. относно допълнение на решение № 823 по протокол № 28 от 18.12.2008 г. на Столичен общински съвет за освобождаване наемодателя „БГЛ” ООД от заплащане на такса „битови отпадъци” за периода от 30.09.2009г. до 30.11.2009г.
Докл. Мария Бояджийска

40. Доклад вх. № 66-00-1642/1/06.07.2010 г. относно утвърждаване на бюджет за Празника на София – 17 септември.
Докл. Христо Ангеличин

41. Доклад вх. № 93-00-207/13.07.2010 г. относно промяна сумата за финансиране на Шесто международно триенале на сценичния плакат – София 2010г.
Докл. Христо Ангеличин

42. Доклад вх. № 93-00-220/16.07.2010 г. относно предприемане на мерки по уреждане на отношенията между Столична община, „Абротеа интернешънъл” АД, Ащром Б.В., Ащром Лимитед и „Централни хали“ АД.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Ангел Джамбазки, Тодор Попов

43. Доклад вх. № 08-06-360/6/25.06.2010 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ V-общ., кв.18б, м.”Суха река – запад”, в полза на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД и приемане на дарение на недвижим имот, собственост на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ II-682, кв.18в, м. „Суха река – запад” и парична сума в размер на 72 895 евро или левовата им равностойност по централния курс на БНБ.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов

44. Доклад вх. № 08-19-3312/3/05.02.2009 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в сградата на филиал на ОДЗ № 47, район „Люлин – 6 м.р.”.
Докл. Поля Станчева, Владимир Кисьов, Вили Лилков

45. Доклад вх. № 93-00-213/14.07.2010 г. относно приемане на концепция „София – зеленият град” и стартиране на проучвания за пилотен проект „Първи зелен цикъл на София”.
Докл. Лорита Радева, Николай Желев

46. Доклад вх. № 12-00-543/01.07.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

47. Доклад вх. № 66-02-471/09.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и изменение на план за регулация на УПИ VIII-475, IX-472, X-473, XI-474 и XIII-476 от кв. 183 и УПИ XII-988 и XIII—987 от кв.188, м.”Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

48. Доклад вх. № 66-02-485/15.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IІІ-7037; IV-7037; V-7037; VI-7133; VII-7132; VIII-7097; IX-7097; X-7147; XI-7147 и XII-7147 и за създаване на задънена улица от о.т. 48а до о.т. 48к; задънена улица от о.т. 48л до о.т. 48м; кв. 41-А, кв. „Изгрев”-гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

49. Доклад вх. № 66-02-486/15.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ I, II и VI, промяна профила на улица по о.т. 169а – 163, план за застрояване в УПИ VI, кв.28, м. „Бенковски”, район „Сердика”.
Докл. Петър Диков

50. Доклад вх. № 66-02-508/18.06.2010 г. относно проект за изменение на плана а регулация за УПИ II-13,52,53,388, УПИ III-929, УПИ IV-39 за създаване на нови УПИ II-13,52,53,388, УПИ III-929 „за жилищно строителство и обществено обслужване”, УПИ IV-39, УПИ VIII-929„за жилищно строителство”, УПИ IX-39 и нова задънена улица по о.т.24а – 24б; изменение на плана за застрояване и РУП за УПИ III, IV, VIII и IX, кв.22, м.”Манастирски ливади – изток”.
Докл. Петър Диков

51. Доклад вх. № 66-02-496/16.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-54049 и УПИ II-054052, създаване на задънена улица от о.т. 657 до о.т. 663, нов кв. 53г, м. „с. Железница”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

52. Доклад вх. № 66-02-461/09.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ I-16, кв.3, м.кв. „Абдовица” и нова улица по о.т. 8а – 8г, район „Искър”.
Докл. Петър Диков

53. Доклад вх. № 66-02-462/09.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.с.”Курило”, кв.85, УПИ I-1037, II-1073, III-1073, IV-1063, V-1063, VI-1058, VII-1060 и VIII-1061, нова улица по о.т. 5 – 6а – 63б – 63а – 64а – 64, нова улица по о.т. 60а – 60б и изменение на плана за регуалция – отпадане на улица по о.т. 5 – 6 – 8 – 9 и отпадане на улица по о.т. 63 – 413а – 64.
Докл. Петър Диков

54. Доклад вх. № 66-02-509/18.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IV-2936, 2964, 2794, XVII-2794-за коо, XVIII-3171 и създаване на задънена улица от о.т. 61в до о.т.61б, кв.118а, м.”с.Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

55. Доклад вх. № 66-02-523/21.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за кв.13, УПИ I, II, III, IV, кв.14 – нов, УПИ I, II /нови/; изменение и откриване на улица от о.т.14 до о.т. 15е /Бистришко шосе/. Откриване на задънена улица о.т. 11а – о.т.11б – о.т.11г до о.т. 11ж. Откриване на задънена улица от о.т. 11б до о.т.11в, в.з. „Калфин дол”, с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков

56. Доклад вх. № 66-02-524/22.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на кв. 20а за създаване на УПИ XXXII-1025 и XXXIII-1027; изменение на улична регулация от о.т. 190б до о.т.190в за създаване на улица-тупик от о.т. 190в до о.т. 190е, кв.20а, м.в.з. „Бояна”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков

57. Доклад вх. № 66-02-531/23.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план–извадка – план за регулация и застрояване за УПИ XII-262-„за търговски център, магазини, складове и офиси”, улици по о.т. 85а – 47 – 48 и по о.т. 48 – 49 – 50, кв.5, м. „Квартали между м.”Република” и м. „Толева махала”, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

58. Доклад вх. № 66-02-535/25.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ X-45050 и създаване на задънена улица от о.т. 65и – о.т.65к – о.т.65м – о.т.65н; от о.т. 65м – о.т.65з – о.т.65и, кв.24б, кв. „Изгрев”, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков

59. Доклад вх. № 66-02-546/29.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-936, 937-за хотел, администрация и КО и изменение на улици от: о.т.95 до о.т. 101-А, включително локалните платна; от о.т.113 до о.т. 101-Б и от о.т. 7-Б до о.т. 11, кв.2-А, м.СПЗ „Слатина – север”.
Докл. Петър Диков

60. Доклад вх. № 66-02-578/02.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп от пътя за с. Равно поле, м.”Долни Лозен” през масиви 206 и 11, район „Панчарево”, до складова база, масив 127 в землището на м. „Равно поле”.
Докл. Петър Диков

61. Доклад вх. № 66-02-579/02.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –план-извадка – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за кв.31в, улици по о.т. 533-532 и по о.т. 532-534-535-536, м.”Суха река – запад”, район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков

62. Доклад вх. № 66-02-590/06.07.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективна по реда на чл.15 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.
Докл. Петър Диков

63. Доклад вх. № 66-02-630/15.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за м.ж.к. „Красно село – Плавателен канал”, кв.294, УПИ I-„за ОЖС, подземни гаражи и хидрофор”, УПИ II-„за ОЖС, КОО, детски площадки и спорт” за създаване на нов кв.294, УПИ I – „за ОЖС и КОО”, УПИ II – „за трафопост”, УПИ III-1698 – „за магазин, паркинг и подземен гараж”, УПИ IV – „за озеленяване”, УПИ V-„за хидрофор и трафопост”, кв.294б, УПИ I-„за КОО, паркинги, подземни гаражи, трафопост, детски площадки и спорт”, нова улица по о.т.42а – 42б – 42г – 42д – 38в – 38б – 38а, нова улица по о.т. 58а – 58б – 59а – 59б, промяна профила на улична регулация по о.т. 81а – 211г – 40а – 42а – 43 – 58а – 40а – 38а – 34в – 34б – 81а, район „Красно село”.
Докл. Петър Диков

64. Доклад вх. № 66-02-631/15.07.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ №030254, № 030255, м. „Гърков дел”, землище на с. Кокаляне, територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община, одобрен с решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009г. за далекоперспективна по смисъла на чл.15 от Закона за устройство и застрояване на Столична община.
Докл. Петър Диков

65. Доклад вх. № 26-00-6655/6/17.06.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изграждане на комплектен трансформаторен пост с площ от 16,15м², в общински имот, находящ се на ул. „Илия Бешков”, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов

66. Доклад вх. № 08-13-43/16/30.06.2010 г. относно поправка на решение № 220 по протокол № 64 от 29.04.2010г. на Столичен общински съвет за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ VIII-общ., с площ от 1190 м², кв.18-а, м. „бул. Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов

67. Доклад вх. № 08-09-98/3/13.07.2010 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез конкурс на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на III-ти етаж в сградата на 139 Основно училище, район „Лозенец”.
Докл. Прошко Прошков

68. Доклад вх. № 08-02-200/1/15.07.2010 г. относно разкриване на нова детска кухня в УПИ XII, кв.392а, м.”Красно село – Плавателен канал” по плана на гр. София, с административен адрес ул. „Пчела” № 21, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки

69. Доклад вх. № 94-ВД-2949/4/02.07.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на Никола Илиев Тодоров.
Докл. Робърт Янакиев

70. Доклад вх. № 26-00-8272/4/14.07.2010 г. относно наименуване на улица на територията на район „Връбница” с името „инж. Никола Димков”.
Докл. Бойко Маринков

71. Доклад вх. № 08-16-61/13.04.2010 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Студентски”, м.”Студентски град”, о.т. 631 до о.т. 629, находяща се между кв. 162 и кв.160а по плана на м. „Студентски град”, с името „проф. д-р Димитър Добрев”.
Докл. Димитър Дилчев

72. Доклад вх. № 08-10-53/3/17.06.2010 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 127 „Златното пате” в Обединено детско заведение № 127 „Слънце”.
Докл. Евтим Евтимов

73. Доклад вх. № 08-15-133/2/07.07.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост”, кв. Горубляне, с името „Царичина поляна”.
Докл. Петко Дюлгеров

74. Доклад вх. № 26-00-6594/8/15.07.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост”, с името „Генерал Йордан Венедиков”.
Докл. Петко Дюлгеров

75. Доклад вх. № 08-06-132/1/29.06.2010 г. относно закриване на целодневна детска група в 106 Основно училище „Григорий Цамблак”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митоваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: