68-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

68-мо заседание
на Столичен общински съвет
24.06.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-132/18.05.2010 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник относно събиране на обезщетения от застраховка „Гражданска отговорност” на лица, виновно нанесли щети на общинска собственост при пътно-транспортни произшествия, извършени в гр. София.

2. Доклад вх. № 93-00-143/21.05.2010 г. относно определяне на средствата за заплати за 2010 г. на Център за видеонаблюдение на общински училища, детски заведения и социални домове за деца към дейност „239”, „Други дейности по вътрешната сигурност”.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № 93-00-167/14.06.2010 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” с проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оепрация 1.1. „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската инфраструктура в градските агломерации“.
Докл. Ирина Савина

4. Доклад вх. № 93-00-172/16.06.2010 г. относно приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2009 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Минко Герджиков

5. Доклад вх. № 66-00-457/1/31.05.2010 г. за увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София град” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

6. Доклад вх. № 93-00-159/04.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

7. Доклад вх. № 66-00-475/1/02.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

8. Доклад вх. № 93-00-165/10.06.2010 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да сключи спогодба за изплащане на парични задължения с „Хигия” ЕАД и одобряване текста на спогодбата.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 08-02-79/1/27.05.2010 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Илияна Цветанова Иванова за покриване на задълженията за наем на общинско жилище и такса смет към район „Красно село”.
Докл. Албена Атанасова

10. Доклад вх. № 66-02-314/12.05.2010 г. относно допускане за изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно ОУП от 2009 г., одобрен с решение на Министерски съвет № 960.27/16.12.2009 г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № 66-02-344/18.05.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план за регулация и застрояване на УПИ ІІ-„за детски парк”, ХVІІ-1575, 1875; ХVІІІ-„общ.” И задънена улица от о.т.275 до о.т.274в, кв.19, м.в.з. „Банкя”, гр.Банкя – Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков

12. Доклад вх. № 66-02-387/26.05.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изминение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ХІІ-205; ХІІІ-7137 и УПИ ХІV-7005 и създаване на задънена улица от о.т.146б до о.т.146д, кв.39, кв.”Изгрев” – гр.Банкя.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-388/26.05.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХІІІ-14066; ХХІV-14066 и ХХV-14066 и създаване на задънена улица от о.т.3в до о.т.3р, кв.27, кв.”Градоман” – гр.Банкя.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 66-02-389/26.05.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – План-извадка – План за регулация и застрояване за УПИ І-38, улици по о.т.138-139 и по о.т.138-142, кв.6, м.”Долни Богров-север”.
Докл. Петър Диков

15. Доклад вх. № 66-02-424/01.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-856 – „за складове и офиси” и УПИ ІІ-857 – „за складове и офиси”, кв.55 и улица по о.т.199а – 199б, с.Мировяне, м.”Долно ливаде”, Район „Нови Искър” .
Докл. Петър Диков

16. Доклад вх. № 66-02-300/05.05.2010 г. относно отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична общинска собственост, съставляващ „кафе” в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство” на ул. „Сердика” № 5.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-390/26.05.2010 г. относно изготвяне на доклад на тема „Устройство на териториите – организация, управление и контрол на общинско равнище; сравнителен анализ и препоръки за България.
Докл. Петър Диков
Мартин Заимов

18. Доклад вх. № 12-00-440/27.05.2010 г. за промяна на т. 2 на решение № 844 по Протокол № 92 от 09.11. 2006 г. и на т. 2 на решение № 200 по Протокол № 103 от 22.03. 2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова

19. Доклад вх. № 12-00-452/01.06.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация за обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

20. Доклад вх. № 08-18-3084/8/15.03.2010 г. за прекратяване на съсобственост в УПИ X-1100, 1611 – общ. и XI-1100, 1611 – общ., кв.25б, м.”Овча купел”, находящи се в гр. София, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов

21. Доклад вх. № 08-18-107/1/31.05.2010 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение, предназначено за книжарница в сградата на 149 СОУ „Иван Хаджийски”.
Докл. Пламен Йорданов

22. Доклад вх. № 08-23-421/5/;08-23-423/2/26.05.10 г. за продължаване с 3 години, считано от 17.01. 2010 г. срока на договор за наем на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. „Младежка”, представляващ помещение за магазин и склад със ЗП 45,19 кв. и прилежащ терен с площ 10 кв., АОС № 0075/1997 г., отдаден на ЕТ „Елми-99-Елмира Рачева” за ползване като магазин за хранителни стоки.
Докл. Светослав Митрев

23. Доклад вх. № 08-02-337/5/04.06.2010 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно: част от I и II етаж в сградата на 25 ОУ „Доктор Петър Берон”, намиращ се на ул. „Балканджи Йово” № 22, попадащ в УПИ I, кв.37, м.”Лагера”.
Докл. Пламен Църноречки

24. Доклад вх. № 08-14-3113/12/26.05.2010 г. относно изменение на решение № 100 по протокол № 31 от 12.02.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йордан Томов

25. Доклад вх. № 08-14-3071(12)/26.05.2010 г. относно приемане безвъзмездно собствеността на ПИ № 459, м.НПЗ ”Искър-север” с площ от 1 182 кв.м. – публична държавна собственост, попадащ в трасето на улична регулация на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
Докл. Йордан Томов

26. Доклад вх. № 08-14-3032/8/04.06.2010 г. относно придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ апартамент № 217, вх.”Б”, ет.2, бл.159, ж.к. „Дружба”.
Докл. Йордан Томов

27. Доклад вх. № 08-20-335/7/19.05.2010 г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I – 846 от кв. № 02 в м. „Производствено-складова база – с. Мрамор” по плана на град София, с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

28. Доклад вх. № 08-20-37/11/04.06.2010 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху сграда – частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Симона – 2002”.
Докл. Младен Младенов

29. Доклад вх. № 02-01-10/3/10.03.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Студентски” с името „Едуард Генов”.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов

30. Доклад вх. № 93-00-120/12.05.2010 г. относно именуване на улица в район „Слатина” и поставяне на барелеф в памет на академик Ростислав Каишев.
Докл. Вили Лилковакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: