67-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

67-мо заседание
на Столичен общински съвет
10.06.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-137/19.05.2010 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник относно дейността на частни учебни заведения на територията на София.

2. Питане вх. № 93-00-139/19.05.2010 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно разполагането на временни сезонни търговски обекти на територията на Градската градина в пространството пред централния вход на Народен театър „Иван Вазов”.

3. Питане вх. № 93-00-140/1/19.05.2010 г. от г-н Данчо Хаджиев – общински съветник относно изпълнението на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София”.

4. Питане вх. № 93-01-437/4/14.05. 2010 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник относно опазване на античното архитектурно и културно историческо наследство при строежа на Втория метродиаметър в района на Централната метростанция – бул. „Мария Луиза”.

5. Питане вх. № 93-00-119/1/17.05.2010 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник относно изграждане на мобилна система за управление и контрол на гражданските сигнали и предложения.

6. Питане вх. № 93-00-152/02.06.2010 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно възникнали проблеми при прилагането на нови разпоредби на общинска наредба.

7. Доклад вх. № 93-00-123/15.05.2010 г. относно резултатите от анализа на недвижимите имоти, придобити от СО след ликвидацията на „Столичен медицински холдинг” ЕАД и други общински лечебни заведения и предложение за промени в собствеността им.
Докл. Йорданка Фандъкова

8. Доклад вх. № 29-00-113/12.05.2010 г. относно даване на съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, включен в капитала на „Диагностично-консултативен център XI –София” ЕООД и утвърждаване на тръжната документация.
Докл. Минко Герджиков

9. Доклад вх. № 93-00-121/13.05.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

10. Доклад вх. № 93-00-3156/21 и 93-00-3157/12/26.05.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

11. Доклад вх. № 29-00-56/2/26.05.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков

12. Доклад вх. № 66-00-4633/1/26.05.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци” ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 29-00-105/3/15.05.2010 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 /един/ брой фиброколоноскоп за нуждите на „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков

14. Доклад вх. № 93-00-125/17.05.2010 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в заведенията за социални услуги към Столична община.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 15-00-117/1/17.05.2010 г. относно финансова подкрепа на дейността на театър „Мим – Арт” при Сдружение „Тишина” за текущата 2010г.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 66-02-308/11.05.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за м. „Горубляне”, кв.88, УПИ I-„за бензиностанция,автомивка, адм. сграда, гаражи, диагностичен пункт и трафопост”; II-„административна и складова дейност”; III-1719-„за търговски обект, офиси, автосервиз и тп”; IV- „за коо и тп”; V-„за озеленяване”; VI-1719 „за търговски обект, офиси, автосервиз и тп”; VII-1283 „за коо”. Изменение на план за регулация на бул.”Цариградско шосе” и „Крайречен булевард”.
Докл. Петър Диков

17. Доклад вх. № 66-02-315/12.05.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –план-извадка – план за регулация и застрояване на УПИ ІV-436, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 912, 911- „за офиси, логистичен център, чисто производство, обществено обслужване и ПГ”; улица от о.т.129а до о.т. 124 и улица от о.т.124 до о.т.123, кв.6, м.СПЗ „Слатина – север”.
Докл. Петър Диков

18. Доклад вх. № 66-02-331/14.05.2010 г. относно проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I-нови УПИ I, II, III и IV и работен устройствен план за УПИ I, II и III /нови/ от кв.18, м. „Манастирски ливади – изток”.
Докл. Петър Диков

19. Доклад вх. № 12-00-393/04.05.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

20. Доклад вх. № 12-00-394/04.05.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

21. Доклад вх. № 1200-432/21.05.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

22. Доклад вх. № 1200-433/21.05.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост и упълномощаване за извършване на определени действия от изпълнителния директор на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Валя Чилова

23. Доклад вх. № 1200-291/30.03.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за обекти – общинска собственост, във връзка със заповед № РД-15-091/25.05.2010 г. на Областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 211 по протокол № 64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова

24. Доклад вх. № 26-00-656/1/01.04.2010 г. и 09-00-728/4/01.04.2010 г. относно закупуване на терен от Община Царево, Област Бургас.
Докл. Любомир Христов, Николай Стойнев

25. Доклад вх. № 26-00-2998/2/03.06.2010 г. относно определяне на представител на СО в редовното общо събрание на акционерите в „София Крематориум” АД и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 16.06.2010 г. общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев

26. Доклад вх. № 62-00-40/1/07.04.2010 г. относно определяне като частна общинска собственост характера на собствеността на обект, представляващ спортно съоръжение със специално предназначение – скейтборд площадка, находяща се в УПИ I, кв.90, м.”Студентски град” и предоставяне безвъзмездно право на ползване върху него на Българска скейтборд федерация.
Докл. Иво Тонев

27. Доклад вх. № 08-23-406/3/29.04.2010 г. относно искане за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ търговско помещение с площ 61,60 кв.м., находящо се в административната сграда на кметство с. Плана, парцел 1, кв. 3, район Панчарево.
Докл. Светослав Митрев

28. Доклад вх. № 08-02-96/1/14.05.2010 г. относно промяна предназначението на едноетажна жилищна сграда в едноетажна нежилищна сграда – клуб.
Докл. Пламен Църноречки

29. Доклад вх. № 08-12-72/1/11.05.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

30. Доклад вх. № 93-00-131/18.05.2010 г. относно продължаване на договори за наем в ОКИ Дом на културата „Искър”.
Докл. Робърт Янакиев

31. Доклад вх. № 08-15-70/1/17.05.2010 г. относно наименуване на две безименни улици на територията на район „Младост” с имена „Михаил Тенев” и „Боян Дамянов”.
Докл. Петко Дюлгеров

32. Доклад вх. № 62-00-10/1/21.05.2010 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град София” проф. Величко Минеков.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едрева

33. Доклад вх. № 62-00-245/2/31.05.2010 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” г-н Никола Василев Костадинов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едрева

34. Доклад вх. № 93-00-156/03.06.2010 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Н. Пр. г-н Цунехару Такеда – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едреваакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Един коментар

  1. Какво се случва на пазара за зеленчуци и плодове“Димитър Петков“, тук освен скари на дървени въглища друго не остана, няма ли да го разкарате този миризлив пазар най-накрая – център е?!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: